spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Års-Arkiv: 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Isbjørn skutt på cam­ping­plas­sen i august: saken hen­lagt

Saken mot en mann som skutt en isbjørn på Lon­gye­ar­by­en cam­ping tid­lig den 28. august 2020 ble nå offi­sielt hen­lagt. Det­te resul­ta­tet kom­mer nep­pe som en over­ras­kel­se. Skud­det ble avfyrt under ibjørn­an­g­re­pet hvor en mann døde.

Det var vel­dig tid­lig på mor­ge­nen at isbjør­nen kom inn på cam­ping­plas­sen mens de få men­nes­ke­ne som var tils­tede sov. Bjør­nen angrep neder­len­de­ren Johan «Job» J. Koot­te i tel­tet hans mens han sov. En av de and­re på cam­ping­plas­sen had­de til­gang til et våpen og avfyr­te et skudd mot bjør­nen, som deret­ter trakk seg til­ba­ke.

Bjør­nen ble sene­re fun­net død på par­ke­rings­plas­sen ved fly­plas­sen, ikke langt bor­te fra cam­ping­plas­sen.

Campingplass Longyearbyen

Cam­ping­plas­sen ved Lon­gye­ar­by­en (arkiv­bil­de).

Det opp­ret­tes auto­ma­ti­sk sak i hvert til­fel­le hvor en isbjørn kom­mer til ska­de gjen­nom men­nes­ke­li­ge hand­lin­ger på Sval­bard, for­di arten er strengt ver­net i Nor­ge. Nå kunng­jor­de Sys­sel­man­nen at saken er ned­lagt for­di det var et til­fel­le av nød­ver­ge, et for­søk å red­de et men­nes­ke­lig liv.

Dess­ver­re sto livet til Koot­te ikke til å red­de. Han døde før han kun­ne bli inn­lagt på syke­hu­set.

Det er en sak til som er fort­satt under etter­forsk­ning iføl­ge Sys­sel­man­nen. Den gjel­der Lon­gye­ar­by­en cam­ping, som var arbei­ds­gi­ve­ren over­for Koot­te. Her under­sø­kes om det er snakk om «even­tu­el­le brudd på plik­ter etter arbei­ds­mil­jøl­o­ven.»

Nytt fra Nord: bat­te­rier og ban­ken

Polarn­at­ten er van­lig­vis ikke hove­ds­e­son­gen for store over­skrif­ter, og den nåvæ­ren­de seson­gen ser ut til å føl­ge tra­dis­jo­nen i hvert fall så langt. Og det er bra. Årets nyhe­ter har, alt­for ofte, ikke vært gode. En isbjørn i Advent­da­len valg­te å dra sin vei uten å nær­me­re seg byen. Det er bra. Og det er så langt ingen skred­fa­re av betyd­ning for sel­ve boset­nin­gen. Det er også bra. I tid­li­ge­re år har skred­fa­ren ført til eva­kue­rin­ger av hele gater i fle­re uker eller til og med måne­der.

Men det betyr ikke at ingen­ting skjer under nord­po­len. Mye er gjort for å tak­le coro­na­kri­sens utfor­drin­ger, som byr på store van­ske­li­ghe­ter for man­ge i byen, selv om syk­dom­men ble så langt ikke påvist i Sval­bards boset­nin­ger.

Et bat­te­ri for Lon­gye­ar­by­en

Det er vel noe det fles­te kan si seg enig om: kull­kraft­ver­ket, byg­get i 1982, er en steinal­ders eng­er­giløs­ning for en modern by og ener­gi­for­sy­n­in­gen tren­ger en omf­at­ten­de opp­date­ring. Men hvor­dan den skal se ut i praks­is er et hett debat­tert spørsmål.

Men én ting er vel sik­kert: enhver ener­giløs­ning som inklu­de­rer for­ny­ba­re ener­gi­kil­der vil behø­ve et sys­tem for ener­gi­lag­ring. Lokals­ty­ret har nå tatt vik­ti­ge skritt i den­ne ret­nin­gen ved å ved­ta 40 mil­lio­ner kro­ner i nes­te års buds­jett til en bat­te­ri­park som skal byg­ges ved kraft­ver­ket. Kost­na­de­ne til den­ne løs­nin­gen er esti­mert ved 60 mil­lio­ner. Res­ten skal kom­me fra Eno­va, iføl­ge Sval­bard­pos­ten.

Bat­te­ri­par­ken er for­ven­tet til også å gjø­re drif­ten av dagens kull­kraft­verk bil­li­ge­re, påli­te­li­ge­re og mil­jø­venn­li­ge­re. For­brukss­pis­ser kan da bet­je­nes gjen­nom bat­te­rie­ne hel­ler enn fra kullf­yr­te kje­ler.

Coal power plant Longyearbyen

Dagens kull­kraft­verk i Lon­gye­ar­by­en: til­feds­stil­ler ikke dagens behov.

Det er ikke all­tid ban­ken som vin­ner

Det er van­lig­vis ban­ken som vin­ner til slut­ten, men slik gikk det ikke den­ne gan­gen. Tid­li­ge­re i år bes­lut­tet SpareBan­ken Nordnor­ge å sten­ge kon­to­ret i Lon­gye­ar­by­en, som er – var – Sval­bards enes­te bank. Det er nep­pe over­ras­ken­de at den­ne avg­jø­rel­sen ble lokalt møtt med mye kri­tikk. Man­ge banktje­nes­ter er i dag tilg­jen­ge­lig på net­tet, men det fin­nes fort­satt spørsmål som kun­der vil helst snak­ke om per­son­lig. I til­legg kom­mer noe som kanskje er et sær­pro­blem i Lon­gye­ar­by­en: det fin­nes man­ge fast­bo­en­de med stats­bor­gers­kap fra for­skjel­li­ge land og dis­se må møte opp og iden­ti­fi­se­re seg per­son­lig for å åpne en kon­to, eks­em­pel­vis. Nå er pla­nen at pos­ten skal til­by den­ne tje­nes­ten.

Et annet spørsmål kan også være av betyd­ning for turis­ter. Øygrup­pens enes­te mini­bank har alle­re­de vært ut av drift i man­ge måne­der. Det­te skyl­des pro­ble­mer med å få kon­t­an­ter fra fast­lan­det til Lon­gye­ar­by­en. Selv om moder­ne beta­lings­løs­nin­ger blir brukt av fle­re og fle­re i hver­da­gen, er det fort­satt man­ge som set­ter pris på noen sed­ler og myn­ter i lommebo­ka, og kon­t­an­ter er fort­satt en beta­lings­me­to­de som kre­ves å være tilg­jen­ge­lig.

Uan­sett fikk de ansat­te i ban­ken en hyg­ge­lig far­vel ved at byens sang­grup­per møt­te opp, og ban­kens sis­te åpnings­dag sies til å ha flyt­tet til Karls­ber­ge­ren.

Den Ark­ti­s­ke Ons­da­gen: polar-fore­drag på net­tet

Vår plan B, å flyt­te fore­dra­ge­ne fra den reel­le ver­den til net­tet, var opprin­ne­lig selvføl­ge­lig bare en nød­løs­ning, men det fun­ge­rer over­ras­ken­de bra. Der­for har vi, Bir­git Lutz og Rolf Stan­ge, bes­temt oss for å kjø­ren en liten serie, den «Ark­ti­s­ke Ons­da­gen», med 6 fore­drag hvor vi tar opp for­skjel­li­ge pola­re emner. Vi set­ter i gang på ons­dag, 13. janu­ar. Bir­git og jeg har en del spen­nen­de emner fra even­tyr og rei­se til his­to­rie og mil­jø, og vi håper at dere kom­mer til å like dem.

Den Arktiske Onsdagen: polar-foredrag

Den Ark­ti­s­ke Ons­da­gen: polar-fore­drag på net­tet med Bir­git Lutz andog Rolf Stan­ge.

Fore­dra­ge­ne vil bli på tysk. Det er folk som besø­ker den­ne nor­ske siden som snak­ker, eller i det minds­te forstår, tysk, og der­for har jeg valgt å nev­ne det her. For vide­re opp­lys­nin­ger, venn­ligst besøk den tyske versjo­nen av det­te inn­leg­get ved å byt­te språk (trykk på sym­bo­let øverst på siden).

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Sys­sel­man­nen blir Sys­sel­mes­ter

Sys­sel­man­nen er reg­je­rin­gens øvers­te repre­sen­tant på Sval­bard. For tiden er det Kjers­tin Askholt som er i den­ne posis­jon som den and­re kvin­nen i his­to­ri­en. Like­vel heter stil­lin­gen Sys­sel­man­nen.

Iføl­ge ny lov må tit­te­len bli kjønns­nøy­t­ral nes­te år. Det­te had­de vist seg å være litt av en utfor­d­ring angåen­de Sys­sel­man­nen. Publi­kum i Lon­gye­ar­by­en kom med man­ge mor­som­me fores­lag som Sys­selshe­riff eller Sys­sel­høv­ding, men lite bruk­bart.

Sysselmannen blir Sysselmester

Sys­sel­man­nen blir Sys­sel­mes­ter i 2021.

Nå har Sval­bard­mi­nis­te­ren bes­temt at Sys­sel­man­nen vil bli Sys­sel­mes­ter, en løs­ning som alle invol­ver­te ser ut til å kun­ne leve med. Nåvæ­ren­de Sys­sel­mann Kjers­tin Askholt mener at den nye tit­te­len pas­ser bra også med tan­ke på at Sys­sel­man­nen samt­idig har funk­sjon som poli­ti­mes­ter på Sval­bard, noe som går bed­re fram av det nye nav­net.

Fra og med 1. juli 2021 vil Sys­sel­man­nen bli his­to­rie og Sys­sel­mes­te­ren vil bli den nye tit­te­len. Mye står igjen å bli gjort på den prak­ti­s­ke siden til alt er klart for Sys­sel­mes­te­ren å ta over.

Til og med det­te: Sval­bard skje­rmspa­rer

Det bes­te er jo å være på Sval­bard. I til­fel­le det lar seg ikke gjø­re er det flott å ha Sval­bard­bil­der – helst med driv­ved-bil­deram­me – på stue­ve­g­gen eller – senes­te nytt – som skje­r­me­spa­rer på pc’en 🙂 trykk her for mer informas­jon om den nye Sval­bard-skje­rmspa­re­ren. Pro­dukt­in­formas­jo­nen lig­ger så langt ut bare på tysk, men sel­ve pro­duk­tet inne­hol­der ingen tekst uto­ver steds­navn.

Skje­rmspa­re­ren bes­tår av 133 vak­re lands­kaps­bil­der tatt fra luf­ten på Jan May­en og Sval­bard. Sam­lin­gen er basert på bil­de­ne som du vil fin­ne i foto­bo­ka Aeri­al Arc­tic.

Svalbard skjermesparer

Ark­tis online: Sval­bard skje­r­me­spa­rer.

Så langt fun­ge­rer sker­mspa­re­ren bare på win­dows-baser­te data­mas­ki­ner. Den fun­ge­rer ikke på Apple data­mas­ki­ner eller and­re sys­temer.

Svalbard skjermesparer

133 flot­te luft­bil­der fra Jan May­en og Sval­bard.

Online fore­drag «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den», 9.12.

Live fore­drag som van­lig var ikke mulig i år. Da er det bare å flyt­te oppleg­get til net­tet! Vi møtes på Zoom og rei­ser Sval­bard rundt gjen­nom årst­ide­ne, fra polar­ly­set til mid­natt­so­la.

Fore­dra­get er på tysk, men jeg vet at det er noen tysk­tal­en­de besø­ke­re til den­ne nor­ske siden, og der­for leg­ger jeg pre­sen­tas­jo­nen også ut her.

Den førs­te dato­en som jeg had­de lagt ut, ons­dag 9. desem­ber, er nes­ten full, så det blir en kveld til: tirs­dag, 22. desem­ber.

Spitzbergen - Norwegens arktischer Norden

Spitz­ber­gen – Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den: Inn­trykk fra ark­ti­s­ke årst­ider på Sval­bard, fra mør­ketid til midatt­sol.

For fle­re detal­jer, venn­ligst bytt til den tyske versjo­nen av den­ne siden ved å byt­te språk øverst på siden eller besøk web­bu­tik­ken min for å bestil­le bil­let­ter.

Foto­trykk med Sval­bard-driv­ved-bil­deram­me: 4 bil­der i sin­gel edis­jon

Mang­ler du en rik­tig spe­si­ell og vak­ker gave til deg selv eller nær­ståen­de? Her er løs­nin­gen for alle Sval­bard-ent­u­si­as­ter! Nei, fak­ti­sk ikke for alle, bare for 4 hel­di­ge, for­di hvert enes­te bil­de av dis­se 4 fin­nes bare én enes­te gang, i eks­klu­siv sin­gel edis­jon.

Nå har jeg til syven­de og sist gjort det som var egent­lig pla­nen da jeg sat­te i gang med pros­jek­tet med bil­deram­mer laget av ekte Sval­bard driv­ved. Bil­de­ne mine skul­le jo stå sen­tralt, de skul­le bare … vel, få gode rammebe­tin­gel­ser. Det var det som var tan­ken i utgangs­punk­tet. Men pros­jek­tet med ram­me­ne gikk jo vel­dig bra og saken utvi­klet en viss dyna­mikk, og tan­ken med bil­de­ne ble satt litt på ven­te­spo­ret.

Så her har jeg nå 4 fan­tas­ti­sk vak­re foto­gra­fis­ke høy­de­punk­ter valgt ut blant et titus­entall av bil­der. Man­ge kun­ne godt ha fått den sam­me æren, men den­ne gan­gen ble det bare dis­se 4 som fikk være med. Isbjør­ner står sen­tralt i 2 av dem, mens Sval­bard-lands­kap og ark­ti­sk vin­ter­lys pre­ger de and­re 2.

Her er bil­de­ne. Som sagt, hvert enes­te av dem fin­nes bare én enes­te gang. Så saken er er førs­te­mann til møl­la.

Far­ge­ne er mye ras­ke­re som dis­se bil­der som jeg tok av bil­de­ne sam­men med ram­me­ne kanskje indikerer.

Heu­g­lin­breen i Mohn­buk­ta

Heuglinbreen i Mohnbukta

Heu­g­lin­breen i Mohn­buk­ta.

Det er april og vi står på fas­ti­sen ved bre­fron­ten til Heu­g­lin­breen i Mohn­buk­ta på Spits­ber­gens øst­kyst. Sola står lavt på him­me­len slik at isens vak­re far­ger blir godt syn­li­ge.

Til spitsbergen-svalbard.no webb­tik­ken: Foto­trykk med Sval­bard-driv­ved-bil­deram­me – Heu­g­lin­breen i Mohn­buk­ta

Isbjørn i Horn­sund

SOLGT

Isbjørn i Hornsund

Isbjørn i Horn­sund.

Et vak­kert bil­de av en impo­ne­ren­de hannbjørn som står i fjæ­ra i Horn­sun­det. Den­ne bam­sen var fak­ti­sk så impo­ne­ren­de at en beset­nings­med­lem av seilski­pet som vi var ute med sene­re valg­te å ha akku­rat den­ne bjør­nen tato­vert på skul­de­ren! Det kan jeg ikke til­by, men på stue­ve­g­gen er den­ne isbjør­nen uten tvil likeså vak­ker og impo­ne­ren­de.

Til spitsbergen-svalbard.no webb­tik­ken: Foto­trykk med Sval­bard-driv­ved-bil­deram­me – Isbjørn i Horn­sund

Bre og fjell i Tem­pel­fjor­den

SOLGT

Bre og fjell i Tempelfjorden

Bre og fjell i Tem­pel­fjor­den.

det er begy­n­nel­sen av mars og vi står på top­pen av et lite fjell ved Tem­pel­fjor­den. Selv om det er midt på dagen står sola fort­satt lavt på him­me­len slikt at lys­et kas­ter utro­lig vak­re far­ger og lan­ge skyg­ger over Tuna­b­reen.

Til spitsbergen-svalbard.no webb­tik­ken: Foto­trykk med Sval­bard-driv­ved-bil­deram­me – Bre og fjell i Tem­pel­fjor­den

Isbjørn­fa­mi­lie i Tem­pel­fjor­den

SOLGT

Isbjørnfamilie i Tempelfjorden

Isbjørn­fa­mi­lie i Tem­pel­fjor­den.

Her ser vi på isbjørn­bin­na «Frost», som ble berømt gjen­nom TV-doku­men­tar­fil­mer, sam­men med unge­ne hen­nes. Unge­ne er litt over fem måne­der gam­le og nyter det gode livet på isen i Tem­pel­fjor­den. Her er det godt med snadd på den­ne årst­iden og Frost har ingen van­ske­li­ghe­ter med å skaf­fe mat til fami­li­en, slik at de kan nyte isbjørn­li­vet i fred og uten sorg, noe som kom­mer gjen­nom ved førs­te øye­kast på det­te bil­det.

Til spitsbergen-svalbard.no webb­tik­ken: Foto­trykk med Sval­bard-driv­ved-bil­deram­me – Isbjørn­fa­mi­lie i Tem­pel­fjor­den

Bedø­vet isbjørn død: saken hen­lagt

En isbjørn døde i sep­tem­ber under en bedø­vel­se i vitenska­pe­lig sam­men­heng i Aus­t­fjor­den. Bedø­vel­sen ble gjort ruti­ne­mes­sig av forske­re ved Nor­sk Polar­in­sti­tutt i sam­men­heng med isbjørn­forsk­ning.

Isbjørn hodeskalle

Livet er far­lig og det gjel­der også isbjørn. Til og med dru­k­ning under en bedø­vel­se i vitenska­pets tje­nes­te. Men vi vet ikke hva som skjed­de med den­ne stak­kars bam­sen.

Saken ble ruti­ne­mes­sig under­søkt av Sys­sel­man­nen som alle til­fel­ler hvor ver­ne­de dyr kom­mer til ska­de. Iføl­ge resul­ta­tet døde isbjør­nen mest sann­syn­lig av dru­k­ning «for­di den under bedøv­nin­gen og før vete­rinær kom til stedet, had­de hav­net med hodet i en grop med vann», som det heter i pres­se­mel­din­gen. Men en bevir­king av lege­mid­de­let Mede­to­mi­din som ble brukt for å bedø­ve bjør­nen kun­ne hel­ler ikke ute­luk­kes. En kom­bi­nasjon av beg­ge fak­to­rer er også mulig.

Sys­sel­man­nen ser ingen straff­ba­re for­hold og har ned­lagt saken.

Eks­tra rei­se med SY Arc­ti­ca II i 2021

I år ble det bare kan­sel­las­jo­ner på grunn av koro­na, men nå er det nok lov å være litt opti­mis­ti­sk og plan­leg­ge turer. Vi har satt opp en eks­tra tur med seil­bå­ten Arc­ti­ca II på Sval­bard i 2021.

Selvføl­ge­lig vet vi hel­ler ikke hva som frem­tiden vil brin­ge, men på bak­grunn av gode nyhe­ter om for­skjel­li­ge vaks­i­nasjo­ner tror vi at vi kan satse på en god som­mer­se­song på Sval­bard i 2021. Turen med Arc­ti­ca II som vi plan­leg­ger i til­legg til det «van­li­ge» pro­gram­met vil begy­n­ne den 28. august og den 05. sep­tem­ber er vi til­ba­ke i Lon­gye­ar­by­en.

Svalbard 2021 med Arctica II: ekstra tur

Arc­ti­ca II på Spits­ber­gens ves­t­kyst: eks­tra tur i 2021.

På grunn av man­ge kan­sel­le­rin­ger i 2020 er det stor inter­es­se for rei­ser i 2021, så nå kan vi til­by den­ne rei­sen til 9 pas­sas­je­rer.

På den­ne rei­sen vil språ­ket blant pas­sas­je­re­ne være tysk. Det er ikke nød­ven­dig å snak­ke fly­ten­de – det kan jo også være en anled­ning å pus­se gam­le språk­kunns­kap litt opp igjen – men du bør i alle fall kun­ne føl­ge litt med, og da er det «vel­kom­men ombord»!

Snart vil den detal­je­r­te bes­kri­vel­sen av den­ne rei­sen føl­ge samt pri­sen, og da vil det også være mulig å boo­ke den­ne turen. Ta kon­takt med min kol­le­ga Uwe Maaß på kon­to­ret til Geo­gra­phi­schen Rei­se­ge­sell­schaft for ytter­li­ge informas­jo­ner eller reser­vasjo­ner eller med meg hvis du har spørsmål om turen, pro­gram­met, båten etc.

Isbjørn i Advent­da­len

Og igjen en isbjørn i Lon­gye­ar­by­en-områ­det. Bjør­nen ble for førs­te gang sett på søn­dag av en grup­pe tur­gåe­re i nær­he­ten av Ope­raf­jel­let; Sys­sel­man­nen valg­te å hen­te grup­pen med heli­ko­pter for sik­ker­he­ts skyld.

Isbjørn i Adventdalen: helikopter

Isbjørn i Advent­da­len: Sys­sel­man­nen bru­ker heli­ko­pte­ret for å skrem­me bjør­nen bort eller for å fly en bedø­vet isbjørn ut (arkiv­bil­de).

Iføl­ge Jon Aars, senior­forsker i Nor­sk Polar­in­sti­tutt, er det snakk om en stor hannbjørn, muli­gens det sam­me dyret som opp­holdt seg en stund i Advent­fjor­den i sep­tem­ber. For­søk å skrem­me isbjør­nen bort med heli­ko­pter ser ikke ut til å ha gjort stort inn­trykk på bam­sen, som hol­der til i et begren­set områ­de i Advent­da­len. Det er ikke kjent at Sys­sel­man­nen plan­leg­ger til­tak som å bedø­ve bjør­nen og fly den bort. Man sat­ser hel­ler på at natu­ren vil gå sin gang og at den vil dra sin vei.

I mel­lomtiden oppford­rer Sys­sel­man­nen alle å være eks­tra obs.

Lus fun­net i reves­kinn fra Sval­bard

Et sør­ge­lig funn: pelslus ble fun­net i skinn fra fjell­rev fra Sval­bard. Sli­ke funn ble ikke gjort tid­li­ge­re, hver­ken på Sval­bard eller på fast­lan­det.

Fjellrev: pelslus funnet

Fjell­rev i vin­ter­pels. Pelslu­sen kan angri­pe den­ne på en måte som gjør at pel­sen ikke gir til­strek­ke­lig bes­kyt­tel­se mot kul­de.

Det var en taxi­der­mist på fast­lan­det som ble mistroisk når han så reves­kinn med ang­re­pet pels rundt hal­sen og opp­daget små dyr i pel­sen. En spe­sia­list ved vete­rinær­in­sti­tuttet i Trom­sø bek­ref­tet at det er snakk om pelslus, som Sval­bard­pos­ten beret­ter.

Skin­nene stammer fra fjell­rev som ble fan­get på Sval­bard for ett år siden, nær­me­re sagt i Bøda­len og i Cole­s­da­len, som lig­ger beg­ge to sør for Lon­gye­ar­by­en. Nå oppford­res fangst­folk på Sval­bard å hol­de øye­ne åpne. I til­fel­le pelslu­sen skul­le ha blitt eta­blert i fjell­re­vens pels på Svalb­bard kan det­te få dra­ma­ti­s­ke kon­sek­ven­ser: lusen kan påvir­ke pel­sen slik at reven tåler ikke mer vin­te­rens kul­de.

Men først og fremst må forsker­ne lære mer om saken, og her kom­mer den pågåen­de reve­fangs­ten inn. Det fin­nes fort­satt noen få pro­fes­jo­nel­le fangst­menn på Sval­bard, men også et stør­re ant­all fritids­je­ge­re som fangs­ter fjell­re­ven i 25 fangs­tom­rå­der. 23 av dem lig­ger i Nor­dens­kiöld Land og 2 i Kongsfjor­den, i nær­he­ten av Ny-Åle­sund.

Ny side til hel­gen: Svens­ke­hu­set

Vær­mel­din­ga til hel­gen er ikke bare sol­skinn og uto­ver det­te har polarn­at­ta sen­ket seg over lan­dets nord­ligs­te deler, så det pas­ser kanskje bra med litt lese­stoff til hel­gen. En god anled­ning til å ta en liten tur til Svens­ke­hu­set på Kapp Thord­sen: bygd i 1872, er Svens­ke­hu­set det elds­te huset som fort­satt står på Spits­ber­gen i dag. Opprin­ne­lig en sen­tral del av den svens­ke drøm­men om å eta­ble­re en kolo­ni på Spits­ber­gen, ble Svens­ke­hu­set så snart som den nes­te vin­te­ren sce­nen til en ishavs­dra­ma hvor 17 nor­ske ishavs­fa­re­re døde under oms­ten­di­ghe­ter som ble kart­lagt så sent som i 2008. Der­for er huset også kjent som spø­kel­ses­hu­set.

Sene­re fulg­te to over­vin­trin­ger til, blant dem den svens­ke eks­pe­dis­jo­nen under det førs­te inter­nas­jo­na­le polå­ret i 1882-83. Blant del­ta­ker­ne var den unge og og den­ne gan­gen ukjen­te inge­niø­ren Salo­mon August Andrée.

Svenskehuset

Svens­ke­hu­set på Kapp Thord­sen: det elds­te huset på Spits­ber­gen og sce­ne til tra­ge­dier og berøm­te over­vin­trin­ger.
Det­te bil­det er bare et skje­rm­bil­de – klikk her for å ta en tur til Svens­ke­hu­set.

Nå fin­nes det en hel liten side om Svens­ke­hu­set. Der kan du lese om his­to­ri­en og ta en fulls­ten­dig vir­tu­ell rund­tur i hele huset. Det fin­nes nå også en ny versjon av den­ne vir­tu­el­le turen som spil­ler auto­ma­ti­sk som en film – klikk her, og god fornøyelse!

Gruve 7 i drift igjen

I går sto det skre­vet her på den­ne siden at gruve 7 var fort­satt ikke i drift etter store deler av gru­ven sto under vann etter rekord­væ­ret i juli. Men den­ne «nyhe­ten» var alle­re­de gam­mel­dags da den ble publi­sert: alle­re­de på lør­dag kveld had­de Store Nor­ske alle­re­de satt i gang med å hen­te kull ut igjen, som gru­ves­jef Per Nils­sen for­tal­te Sval­bard­pos­ten.

Gruve 7

Gruve 7 (til høy­re for mid­ten) på Breino­sa ved Lon­gye­ar­by­en. Len­ger bak og til vent­re sees Fox­fon­na. Store deler av gruve 7 lig­ger under Fox­fon­na.

Det ble mye å gjø­re etter oversvøm­mel­sen i juli/august. Blant annet måt­te store deler av det elek­tris­ke uts­ty­ret skif­tes ut. Nå kan ener­gi­ver­ket i Lon­gye­ar­by­en og inter­nas­jo­na­le kun­der igjen få tak i kull fra gruve 7, hvor det nå job­bes nes­ten døg­net rundt i to lan­ge skift for å pro­du­se­re mest mulig kull. Like­vel ser Store Nor­ske øko­no­misk et dår­lig år for­an seg.

Mind­re repa­ra­tur­ar­bei­der vil man fort­set­te med i en stund mens sel­ve pro­duks­jo­nen går vide­re. Blant annet skal det sik­res at sli­ke oversvøm­mel­ser skal ikke skje igjen ved å instal­le­re stør­re pum­per. Store deler av gruve 7 lig­ger under Fox­fon­na, slik at inn­tren­ging av smel­tevann i gru­va om som­me­ren er i og for seg ikke noe uvan­lig, men van­lig­vis ikke i så store meng­der.

Sval­bard-smånytt: en liten opp­date­ring

Polarn­at­ten er kom­met til Sval­bard i til­legg til for­skjel­li­ge typer lock­down og rei­se­re­striksjo­ner i Euro­pa og hele ver­den. Ver­dens opp­merksom­het er fokus­sert på begi­ven­he­ter steder langt bor­te fra Ark­tis, hvor livet går sin gang med mer eller mind­re store opp­his­sel­ser av type­ne «dag­lig­dags + ever­y­day mad­ness».

Sval­bard smånytt: en over­sikt fra måneds­skif­tet okto­ber-novem­ber:

Den sis­te uken begy­n­te med fan­tas­ti­sk nord­lys over Sval­bard og and­re steder i Ark­tis med fri him­mel i rett øye­b­likk. Man­ge vak­re bil­der ble tatt i Lon­gye­ar­by­en og lagt ut på sosia­le medi­er.

Nordlys Longyearbyen

Nord­lys over Advent­da­len ved Lon­gye­ar­by­en.

Pro­duks­jon av kull i gruve 7 er fort­satt ikke tatt opp igjen. Gru­ven ble del­vis satt under vann etter det ekstremt var­me været i juli. Gjen­opp­star­ten har alle­re­de blitt annon­sert fle­re gan­ger, men så langt er gru­ven ikke kom­met i drift igjen. Nå sat­ser Store Nor­ske på å få det gjort i løpet av den­ne uken. Kull fra gruve 7 bru­kes i det loka­le ener­gi­ver­ket i Lon­gye­ar­by­en og kjø­pes av kun­der blant annet i Tysk­land, som har bestillt igjen etter en koro­na-pau­se tid­li­ge­re i år.

Gal­le­ri Sval­bard har kunng­jort plan­lagt flyt­ting til Lon­gye­ar­by­en sen­trum. Der­med vil Nyby­en tape en stør­re attraks­jon. Den­ne øvre byde­len av Lon­gye­ar­by­en sli­ter alle­re­de blant annet med risi­ko for skred og stein­ras.

Med Sval­Bad fin­nes det en vedfyrt sau­na i hav­na med direkt adgang til fjor­den 🙂

AECO (Asso­cia­ti­on of Arc­tic Expe­di­ti­on Crui­se Ope­ra­tors) har vars­let om indus­tristan­darder for gui­der. Der­med tar man opp en vik­tig dis­kus­jon og utvik­ling som har pågått i man­ge år.

Guides Spitsbergen

I man­ge år har vi selv tatt vare på våre gui­der. Men grun­net utvik­lin­gen i rei­se­livs­brans­jen med vekst også i polarom­rå­de­ne er det vik­tig å få en stan­dard på plass om bru­kes i hele brans­jen.
Det­te bil­det ble tatt i gam­le dager: utvil­somt et vel­dig godt team! Fra venst­re: kap­tain Alex­an­der Pruss, en ung Rolf Stan­ge (forf­at­te­ren), Peter Bal­win og Mat­thi­as Kopp, under en Sval­bard­tur ombord MS Pro­fes­sor Mul­ta­novs­kiy i 2009.
Tho­se were the days 🙂
Forf­at­te­ren bekla­ger å ha kom­met inn på nost­al­gis­ke avvei­er i et lite øye­b­likk.
Bil­de © Bär­bel Erwert (skips­le­gen den­ne gan­gen).

Sval­bard-gui­de­bo­ka nå tilg­jen­ge­lig på neder­landsk

Sval­bard-Gui­de­bo­ka fin­nes nå også på neder­landsk!

I kor­te ord: her er den nye boka (ved å trykke på lin­ke vil du åpne web­bu­tik­ken min).

Guidebok Spitsbergen-Svalbard nederlandsk

Den nye neder­lands­ke gui­de­bo­ka Spits­ber­gen-Sval­bard.

His­to­ri­en bak boka

Det var for fle­re år siden i Trom­sø – vi var nes­ten klar til å set­te seil og kurs for Bjørnøya og Sval­bard – at Jon­ne­ke van Eijs­den sa at det skul­le være fint å ha en neder­landsk over­set­tel­se av boka.

Initia­tiv og hove­do­ver­set­ter: Jon­ne­ke van Eijs­den

Jonneke van Eijsden

Initia­tiv og hove­do­ver­set­ter: Jon­ne­ke van Eijs­den.

Det kun­ne jeg selvføl­ge­lig uten van­ske­li­ghe­ter si meg enig i. Men på den­ne tiden var den nor­ske over­set­tel­sen av den sam­me boka en pågåen­de pro­sess som krev­de mye tid og res­sur­ser, og der­med var jeg ikke inn­stilt på å åpne enda et stort pros­jekt til. Sva­ret ble der­for litt til­ba­ke­hol­den: «hvis du vil, så får du bare set­te i gang», eller noe sånt ble det vel.

Og Jon­ne­ke sat­te i gang med saken og gjor­de det hele. Hele boka, fra perm til perm.

Utro­lig, ikke sant?

Uunn­vær­lig hjelp av ven­ner og kol­le­ga­er

Men like­vel vil det ald­ri være mulig for en per­son ale­ne å fer­digstil­le et sånt pros­jekt. Vi treng­te fle­re folk, neder­lands­ke mor­språks­bru­ke­re med bak­grunn i for­skjel­li­ge rele­van­te fag og helst Sval­bar­der­fa­ring. Blant dem som sa seg vil­li­ge å stil­le opp er folk som Mari­on den Bak­ker, Arjen Drost, Sarah Gerats, Regi­na Mei­jn­dert, Annet­te Scheeps­tra, Ronald van Bel­zen, Tom van Hoof og Ronald Vis­ser.

I til­legg hjelp eks­per­ter som Hans Bee­len, Lou­is Bey­ens og Maar­ten Loo­nen med råd når det treng­tes, med tan­ke på ter­mi­no­lo­gi eller annet.

Og Rinie van Meurs, min mas­ter fra gam­le dager, var venn­lig og skrev et fore­ord til boka! 🙂

En stor takk går til alle som jeg har nevnt her (og noen fle­re). Den nye, neder­lands­ke Sval­bard-gui­de­bo­ka vil­le ikke vært mulig uten dere!

Co-forf­at­ter: Michel­le van Dijk

Neder­land har hatt et nært og aktivt for­hold til Spits­ber­gen gjen­nom fle­re hund­re år, helt fra øyas opp­dagel­se i 1596 under Wil­lem Bar­entsz’ tred­je rei­se (tenk på nav­net!). Der­for fin­nes det et neder­landsk per­spek­tiv på Spits­ber­gen, som man foretrek­ker å kal­le Sval­bard i Neder­land. Det­te neder­lands­ke syn­s­punk­tet er best forstått og for­klart fra en insider’s per­spek­tiv.

Michelle van Dijk

Co-forf­at­ter: Michel­le van Dijk (på Foynøya). Bil­de © Bir­git Lutz.

Og der­med er den­ne neder­lands­ke utga­ven nå den førs­te versjo­nen av den­ne boka som har to forf­at­te­re: Michel­le van Dijk skrev fle­re kapitt­ler med spe­si­ell betyd­ning for det neder­lands­ke per­spek­ti­vet, eks­em­pel­vis om Wil­lem Bar­entsz, hval­fangs­ten på 1600-tal­let, den hele his­to­ri­en om Bar­ents­burg, Rijps­burg og NeSpi­co, Sjef van Don­gen, steds­re­la­tert informas­jon om Smee­ren­burg mm … alt sam­men emner og steder som neder­lands­ke polar­fa­re­re har hatt et spe­sielt for­hold til (og som ble selvføl­ge­lig ikke igno­rert i tid­li­ge­re utga­ver av boka, men Michel­le har utdy­pet dem her). Og selvføl­ge­lig måt­te Michel­le, som er vel­dig oppt­att av plan­ter, bare skri­ve ett nytt kapit­tel om plan­ter.

Den nye, neder­lands­ke boka er, med and­re ord, ikke bare en over­set­tel­se av de alle­re­de eksis­ter­en­de versjo­nene på tysk, engelsk eller nor­sk, men den er i en viss grad en ny bok med nye inn­hold som de and­re bøke­ne ikke har i den­ne for­men. Det vil der­for hel­ler ikke over­ras­ke at den neder­lands­ke boka er den tjuk­kes­te i hele fami­li­en, med impo­ne­ren­de 656 sider.

Rolf Stange

Rolf Stan­ge er og for­blir hove­d­forf­at­te­ren.

Så, hvis du snak­ker neder­landsk (eller du er inter­es­sert uan­sett) er det bare å besø­ke web­bu­tik­ken ved å trykke her!

spitsbergengids.nl

Michel­le har lagt en ny hjem­mesi­de på neder­landsk som drei­er seg om den neder­lands­ke boka. Der vil du også fin­ne Michelle’s bok Sjef van Don­gen, Neder­land­se Poolhelt.

Eks­klu­siv gave til de førs­te 100 som kjø­per boka

Og i til­legg får de førs­te 100 som bestil­ler den neder­lands­ke boka på web­bu­tik­ken min eller gjen­nom Michel­les ny side en flott nøk­kel­ring som ble laget i Lon­gye­ar­by­en spe­sielt i den­ne sam­men­hen­gen. Mate­ria­le­ne som ble brukt er eik fra gruve 7 og ekte Sval­bard driv­ved!

Spitsbergen guidebok nederlandsk nøkkelring

De førs­te 100 kjø­pe­re får den­ne vak­re og eks­klu­si­ve nøk­kel­rin­gen i til­legg til boka 🙂

Tilbake

Nyhetene er i fra 05.12.2022 klokken 00:55:17 (GMT+1)
css.php