spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
HomeSval­bard info­si­deArk­ti­s­ke rei­ser – noen prak­ti­s­ke tips → Litt om uts­tyr for turer på Sval­bard

Anbefalt utstyr for sommerturer og ekspedisjonscruise i polare strøk

Det avhen­ger all­tid på anled­nin­gen… (Ant­ark­tis!). Om det er nor­ma­le til var­me for­hold …

Hannah Point

… en viss grad av hje­r­netå­ke
må kanskje reg­nes med 🙂

Deception

Guidebok: Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

For mer og detal­je­rt info: gui­de­bo­ka Sval­bard – Nor­ge nær­mest Nord­po­len.

Blir du med på et crui­se vil sels­ka­pet du rei­ser med gi detal­je­rt informas­jon om rei­sen og uts­ty­ret du tren­ger. Venn­ligst les den­ne informas­jo­nen nøye – gode for­be­redel­ser er grunn­la­get for en suk­sess­full rei­se!

Etter­som jeg ofte blir stilt spørsmål om det­te tema­et, vil jeg gi min mening angåen­de klær og noen grunn­leg­gen­de ret­nings­lin­jer:

Klær er et vel­dig per­son­lig valg. Under sam­me for­hold kan en per­son føle seg vel i let­te klær, mens nes­te­mann fry­ser rum­pen av seg (oi…unnskyld!) til tross for en varm jak­ke. Til syven­de og sist må du selv bestem­me hva som vir­ker og ikke vir­ker for deg.

 • Van­lig­vis kom­mer du ikke bor­ti tem­pe­ra­tu­rer langt under null. På Sval­bard, for eks­em­pel, lig­ger gjen­noms­nitt­lig som­mer­tem­pe­ra­tu­rer på mel­lom +1 til +6°C. Men, avhen­gig av vin­den, og kanskje man­gel på sol­skinn og din (in)aktivitet kan tem­pe­ra­ture­ne føles som kal­de­re (‘vin­dkjø­ling’ effek­ten, også kjent som ‘wind­chill fac­tor’). På en rolig og sol­rik dag (ikke under alle for­hold!) kan man føle seg ganske varm. Grøn­lands bes­kyt­te­de fjor­der kan være ganske var­me, Ant­ark­tis er ofte noe kal­de­re. Sør-Geor­gia er ofte vin­d­fullt (vel, det kan blå­se over­alt, men spe­sielt her).
 • Lag-prinsip­pet er all­tid godt å føl­ge. Vær­for­hold end­res raskt, og kanskje til­brin­ger du først noe tid i en gum­mi­båt under røf­fe for­hold uten å kun­ne beve­ge deg noe sær­lig, så kom­mer solen ut og du kla­trer et lite fjell. Der­for må du all­tid kun­ne kla­re å til­pas­se deg raskt. Å bru­ke fle­re lag lar deg ta bort eller ta på en eks­tra gen­ser som kan leg­ges i dags­tur­sek­ken, som du all­tid bør ha med deg.
 • Det ytters­te laget bør all­tid være vind- og vann­tett (selv i sol­skinn – tenk sprut fra turen i gum­mi­bå­ten!). Moder­ne fri­luft­sklær med pus­ten­de mem­bra­ner er gode, men for kor­te land­gan­ger hol­der bil­li­ge­re reg­nuts­tyr ofte godt.
 • All­tid ha med deg hans­ker, skje­rf og en lue av ull – i det mins­te i dags­tur­sek­ken. Et gam­melt inuitt-ord­tak sier «Hvis du har kal­de føt­ter, dekk til hodet». Det er sant! Et eks­tra sett vot­ter kom­mer til nyt­te under våte for­hold. Et let­te­re par med hans­ker lar deg fort­satt hånd­te­re kik­ker­ter og kame­ra.
 • Ola­buk­se, jeans og lignen­de anbe­fa­les ikke. Det hjel­per ikke mot fuk­ti­ghet og vann og da blir det fort vel­dig kalt hvis være skif­ter.
 • Bes­kytt kame­ra­utsty­ret fra vær og vannsprut!
 • Ikke under­vur­der sol­strå­lin­gen ved høye bred­de­gra­der – bruk all­tid solk­rem og gode sol­bril­ler!
Dærlig vær: det viktig med gode klær

Vann­tett uts­tyr er godt, sol­skinn er enda bed­re.

 • Fot­tøy er et sen­tralt men godt spørsmål og her fin­nes det man­ge men­in­ger. Jeg bru­ker nes­ten all­tid gum­mi­støv­ler. Men bil­lig­va­ri­an­ten du bru­ker i hagen er ikke god nok – få tak i noen tur­støv­ler med gode såler med god pro­fil. Når du bru­ker man­ge tusen kro­ner på en tur, vær snill mot deg selv og ikke spar pen­ger på essen­sielt uts­tyr! Gum­mi­støv­ler er bed­re enn de fles­te tror, og jeg har brukt dem for noen mine lengs­te dags­tu­rer (inn­til 40 kilo­me­ter – noe du blir helt sik­kert ikke utsatt for under en Sval­bard-crui­se) uten å få blem­mer. Ta med eks­tra store gum­mi­støv­ler så du har rom til et eks­tra par tykke sok­ker.

På som­mer­tu­rer og crui­se bru­ker jeg gje­r­ne det­te:

 • Ter­misk under­tøy som førs­te lag
 • Soli­de Gore-Tex buk­ser er all­tid et godt alter­na­tiv
 • En varm gen­ser og Gore-Tex jak­ke
 • Jeg har all­tid med meg en liten dags­tur­sekk med skjer, lue av ull og hans­ker
 • Solk­rem, gode sol­bril­ler
 • Gode, soli­de tur­støv­ler av gum­mi

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 19.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php