spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Heleysund og Ormholet, Straumsland

Kart: Heleysund, Ormholet, Straumsland

Gener­elt: Heley­sund, Orm­ho­let and Straums­land

Heley­sun­det er det tran­ge stre­det som sepa­re­rer den nord­ligs­te tup­pen av Barent­søya fra res­ten av Spits­ber­gen. Så sent som på 1800-tal­let, trod­de man fak­tisk at Barent­søya var en del av Spits­ber­gen etter­som stre­det er van­skel­ig å se fra avstand. Det­te trod­de man selv om stre­det tro­lig er blitt obser­vert og bef­art så tid­lig som på 1600-tal­let.

Guidebok: Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

For mer og detal­jert info: gui­de­bo­ka Sval­bard – Nor­ge nær­mest Nord­po­len.

Det fin­nes fak­tisk fle­re pas­sas­jer i områ­det: Heley­sun­det er i seg selv den nord­ligs­te og størs­te pas­sas­jen, omt­rent 600 m bred og gans­ke dyp. Sør for den lil­le øyen «Küken­thaløya» fin­nes noen mind­re kana­ler som ikke er navn­gitt. Lengst mot sør har vi den sma­le pas­sas­jen kjent som «Orm­ho­let».

Passasjen «Ormholet». Bildet er tatt i en periode med lavvann og lite strømninger

Pas­sas­jen «Orm­ho­let». Bil­det er tatt i en peri­ode med lite strøm­nin­ger.

Tide­vanns­strøm­me­ne kan nå impon­e­ren­de 10 knop (18 km/h). Der­for må man bare sei­le på kana­le­ne under peri­o­der mel­lom flo og fjæ­re når strøm­me­ne er sva­ke. Man bør unn­gå pas­sas­jen når det er dri­vis i områ­det: isen beve­ger seg fort med hav­strøm­me­ne og har knust mer enn et far­tøy gjen­nom tide­ne.

Sterke tidevannsstrømmer i Heleysundet

Ster­ke tide­vanns­strøm­mer i Heley­sun­det.

Mes­te­par­ten av Heley­sund-områ­det er del av Søraust-Sval­bard natur­re­ser­vat. Kun lan­dom­rå­det nord for stre­tet (Straums­land) er uten­for reser­va­tet.

Drivis og dårlig sikt: forhold man bør unngå om man ferdes i Heleysundet og Ormholet

Dri­vis og dår­lig sikt: for­hold man bør unn­gå om man fer­des i Heley­sun­det og Orm­ho­let.

Geo­lo­gi

Alle øyene i og i nær­he­ten av Heley­sun­det består av basalt-lignen­de dia­bas.

Straumsland, Heleysund

Søy­ler av dia­bas (som ligner på basalt) langs kys­ten av Strums­land, nord for Heley­sun­det.

Lands­kap

Å se, eller til og med sei­le gjen­nom Heley­sund eller Orm­ho­let i peri­o­der med rela­tivt sterk strøm, kan være en fan­tas­tisk opp­le­vel­se- men det er defi­ni­tivt ikke noe som ville pas­set for alle. Noen stein­søy­ler i Straums­land nord for Heley­sund har nes­ten et ville ves­ten lignen­de utse­en­de, og de bre­de isbree­ne som er loka­li­sert på Øst-siden av Spits­ber­gen utgjør et vak­kert syn i hori­son­ten på en god­værs­dag.

Ormholet

De sma­le kana­le­ne nord for Orm­ho­let.

Flo­ra og fau­na

Skjult bak basal­tis­ke klip­per langs kyst­lin­je­ne i Straums­land fin­ner man områ­der med rik tun­dra, tør­re stei­ne­te over­fla­ter og våt­mar­ker. Vege­tas­jo­nen er rela­tivt arts­fat­tig, men sted­vis rik, og det er man­ge fug­ler som bei­ter her inklu­dert gjess og mind­re tun­dra­fug­ler, som igjen trek­ker til seg fjell­re­ven. Rein er også et van­lig syn, og isbjør­nen migre­rer mer eller mind­re regel­mes­sig gjen­nom områ­det. Kyst­klip­pene er van­li­ge hek­keplas­ser for teis­ten og polar­måken. Hav­strøm­me­ne tiltrek­ker seg des­su­ten krykkjer, på jakt etter mat.

His­to­rie

Ingen spe­si­el­le hen­del­ser har fun­net sted her, for­u­ten om enkel­te ekspe­dis­jons­føl­ger som har besøkt plas­sen: som for eks­em­pel Theo­dor Ler­ner med ski­pet sitt «Hel­go­land» i 1898. Nor­ske fang­st­menn over­vin­tret såvidt som kjent bare en gang, i 1926-27. Res­ter etter ei hyt­te som ble bygd og brukt under den­ne over­vint­rin­gen fin­nes fort­satt i Buch­holz­buk­ta.

Kükenthaløya

Bukt på den øst­li­ge siden av Küken­thaløya, ble bes­kre­vet som en vak­ker og natur­lig havn under ekspe­dis­jo­nen til Theo­dor Ler­ner i 1898.

Gal­le­ri – Heley­sund

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Gal­le­ri – Küken­thaløya

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Gal­le­ri – Orm­ho­let

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Gal­le­ri – Straums­land

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 02.05.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php