spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Heleysund og Ormholet, Straumsland

Kart: Heleysund, Ormholet, Straumsland

Gener­elt: Heley­sund, Orm­ho­let and Straum­s­land

Heley­sun­det er det tran­ge stre­det som sepa­re­rer den nord­ligs­te tup­pen av Bar­entsøya fra res­ten av Spits­ber­gen. Så sent som på 1800-tal­let, trod­de man fak­ti­sk at Bar­entsøya var en del av Spits­ber­gen etter­som stre­det er van­ske­lig å se fra avstand. Det­te trod­de man selv om stre­det tro­lig er blitt obser­vert og bef­art så tid­lig som på 1600-tal­let.

Guidebok: Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

For mer og detal­je­rt info: gui­de­bo­ka Sval­bard – Nor­ge nær­mest Nord­po­len.

Det fin­nes fak­ti­sk fle­re pas­sas­jer i områ­det: Heley­sun­det er i seg selv den nord­ligs­te og størs­te pas­sas­jen, omt­rent 600 m bred og ganske dyp. Sør for den lil­le øyen «Küken­t­haløya» fin­nes noen mind­re kana­ler som ikke er navngitt. Lengst mot sør har vi den sma­le pas­sas­jen kjent som «Orm­ho­let».

Passasjen «Ormholet». Bildet er tatt i en periode med lavvann og lite strømninger

Pas­sas­jen «Orm­ho­let». Bil­det er tatt i en peri­ode med lite strøm­nin­ger.

Tide­vanns­strøm­me­ne kan nå impo­ne­ren­de 10 knop (18 km/h). Der­for må man bare sei­le på kana­le­ne under peri­oder mel­lom flo og fjæ­re når strøm­me­ne er sva­ke. Man bør unn­gå pas­sas­jen når det er dri­vis i områ­det: isen beve­ger seg fort med hav­strøm­me­ne og har knust mer enn et far­tøy gjen­nom tide­ne.

Sterke tidevannsstrømmer i Heleysundet

Ster­ke tide­vanns­strøm­mer i Heley­sun­det.

Meste­par­ten av Heley­sund-områ­det er del av Søraust-Sval­bard natur­re­ser­vat. Kun lan­dom­rå­det nord for stre­tet (Straum­s­land) er uten­for reser­va­tet.

Drivis og dårlig sikt: forhold man bør unngå om man ferdes i Heleysundet og Ormholet

Dri­vis og dår­lig sikt: for­hold man bør unn­gå om man fer­des i Heley­sun­det og Orm­ho­let.

Geo­lo­gi

Alle øye­ne i og i nær­he­ten av Heley­sun­det bes­tår av basalt-lignen­de dia­bas.

Straumsland, Heleysund

Søy­ler av dia­bas (som ligner på basalt) langs kys­ten av Strums­land, nord for Heley­sun­det.

Lands­kap

Å se, eller til og med sei­le gjen­nom Heley­sund eller Orm­ho­let i peri­oder med rela­tivt sterk strøm, kan være en fan­tas­ti­sk opp­le­vel­se- men det er defi­ni­tivt ikke noe som vil­le pas­set for alle. Noen stein­søy­ler i Straum­s­land nord for Heley­sund har nes­ten et vil­le ves­ten lignen­de utseen­de, og de bre­de isbree­ne som er loka­li­sert på Øst-siden av Spits­ber­gen utgjør et vak­kert syn i hor­i­son­ten på en god­værs­dag.

Ormholet

De sma­le kana­le­ne nord for Orm­ho­let.

Flo­ra og fau­na

Skjult bak basalt­i­s­ke klip­per langs kyst­lin­je­ne i Straum­s­land fin­ner man områ­der med rik tun­dra, tør­re stei­ne­te over­fla­ter og våt­mar­ker. Vege­tas­jo­nen er rela­tivt artsf­at­tig, men sted­vis rik, og det er man­ge fug­ler som bei­ter her inklu­dert gjess og mind­re tund­ra­fug­ler, som igjen trek­ker til seg fjell­re­ven. Rein er også et van­lig syn, og isbjør­nen migre­rer mer eller mind­re regel­mes­sig gjen­nom områ­det. Kyst­klip­pe­ne er van­li­ge hekke­p­las­ser for teis­ten og polar­må­ken. Hav­strøm­me­ne tiltrek­ker seg des­s­uten krykkjer, på jakt etter mat.

His­to­rie

Ingen spe­si­el­le hen­del­ser har fun­net sted her, foru­ten om enkel­te eks­pe­dis­jons­føl­ger som har besøkt plas­sen: som for eks­em­pel Theo­dor Ler­ner med ski­pet sitt «Hel­go­land» i 1898. Nor­ske fangst­menn over­vin­tret såvidt som kjent bare en gang, i 1926-27. Res­ter etter ei hyt­te som ble bygd og brukt under den­ne over­vin­trin­gen fin­nes fort­satt i Buch­holz­buk­ta.

Kükenthaløya

Bukt på den øst­li­ge siden av Küken­t­haløya, ble bes­kre­vet som en vak­ker og natur­lig havn under eks­pe­dis­jo­nen til Theo­dor Ler­ner i 1898.

Gal­le­ri – Heley­sund

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Gal­le­ri – Küken­t­haløya

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Gal­le­ri – Orm­ho­let

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Gal­le­ri – Straum­s­land

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 02.05.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php