spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Barentsburg: det gamle museet (kulturhuset)

360° panoramas

Det gam­le museet i kul­tur­hu­set

Dis­se pan­ora­ma bil­de­ne er nes­ten his­to­ris­ke, i det mins­te så er det ikke len­ger mulig å se det­te i vir­ke­li­ghe­ten. De viser Pomor museet i Barents­burg slik det var i 2014. Siden den tid har det blitt flyt­tet til en ny byg­ning i nær­he­ten av kon­su­la­tet; ikke alt fra den­ne tid­li­ge­re utstil­lin­gen vises len­ger. For eks­em­pel eksis­te­rer ikke den geo­lo­gis­ke avde­lin­gen len­ger; noe som er vel­dig synd. Det­te var en godt arran­gert utstil­ling som vir­ke­lig reflek­ter­te den geo­lo­gis­ke his­to­ri­en til Spits­ber­gen.

Og om du besøk­te Barents­burg på slut­ten av 1990-tal­let, eller tid­lig på 2000-tal­let: så vet du at Pomor Museet lå i en annen byg­ning, like ved dagens post­kon­tor. Den bygn­in­gen eksis­te­rer ikke len­ger.

Inn­gangs­par­tiet til kul­tur­hu­set (mot øst, inklu­dert trap­pen opp til det gam­le Pomor museet).

Inn­gan­gen til det gam­le Pomor museet. Vi står her foran den geo­lo­gis­ke utstil­lin­gen.

Den geo­lo­gis­ke utstil­lin­gen i det gam­le Pomor Museet, i kul­tur­hu­set. Her kun­ne man se en enkel, geo­lo­gisk felt­camp, i gam­mel­dags stil. Og man kun­ne fin­ne eks­em­pla­rer av sys­te­ma­tisk sor­ter­te stei­ner og fos­si­ler som reflek­ter­te Spits­ber­gens geo­lo­gis­ke evo­lus­jon. Dess­ver­re fors­vant den­ne geo­lo­gi­seks­jo­nen da museet flyt­tet inn i en ny byg­ning. Kan­skje kom­mer den til­ba­ke en dag..?

Den bio­lo­gis­ke utstil­lin­gen: til tross for at den vir­ket noe gam­mel­dags og for­sømt, kan jeg fort­satt hus­ke noen av høy­de­punk­te­ne, som ikke len­ger er mulig å se. For eks­em­pel den utstop­pe­de mos­ku­sok­sen som lignet på et vills­vin, og et isbjørn­hjer­te kon­ser­vert i alko­hol (vod­ka?).

Her blir det inter­es­sant igjen, og det­te er selv­føl­ge­lig et felt hvor de rus­sis­ke for­ske­re har en for­del: his­to­ri­en til de rus­sis­ke pomo­re­ne. Deres his­to­rie, og spe­sielt deres førs­te ankomst på Spits­ber­gen, er kon­tro­ver­si­ell.

Fle­re gjen­stan­der knyt­tet til Pomo­re­nes his­to­rie på Spits­ber­gen..

Det sam­me rom­met som i det for­je pan­ora­ma bil­det. Fort­satt om Pomo­re­nes his­to­rie, foto­graf­ert fra et annet per­spek­tiv.

Den rus­sis­ke utforsknin­gen av Ark­tis, med opp­dage­re som geo­lo­gen Wla­di­mir Alex­an­d­ro­witsch Rus­a­nov. Han gjor­de omfat­ten­de utforsknin­ger på Nova­ja Seml­ja mel­lom 1907 og 1911, og dris­tet seg til en ekspe­dis­jon til Spits­ber­gen i 1912. Han la her grunn­la­get for de rus­sis­ke kra­ve­ne om kull­gru­ve­drift. Sene­re, under den sam­me ekspe­dis­jo­nen, fors­vant han og hans skip Her­ku­les uten­for nord­kys­ten av Russ­land.

Rus­sisk, hen­holds­vis Sov­je­tisk, utforsk­ning av Ark­tis.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 31.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php