spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil

Liefdefjorden: Andøyane

Bilder og litt bakgrunn om øygruppen i Liefdefjorden

Andøyane, kart

Andøya­ne i Lief­defjor­den (kart).

Andøya­ne lig­ger sør for Reins­dyr­flya i Lief­defjor­den. Øya­ne lig­ger lavt og sett på avstand ville en ikke tro at det er mye å se der. Men hvis du kom­mer litt nær­me­re inn på dem er mik­stu­ren av lil­le stren­der, svin­g­e­de kyst­lin­jer, det røde fjel­let, blom­s­ter og laver og mye mer vel­dig sjar­mer­en­de.

Andøya­ne Pan­ora­ma 1: Sørøst­re Andøya

Den størs­te øya i Andøya­ne, Store Andøya­ne, har en stør­rel­se på litt i over­kant av 2 kilo­me­ter. Den nest størs­te, Ves­le Andøya, er på mind­re enn hal­ve stør­rel­sen, og de øvri­ge øya­ne er enda mind­re. Det­te førs­te pan­ora­ma­bil­det er fra den lil­le øya som lig­ger lengst most sørøst. På kar­tet har den ingen navn, vi kal­ler den bare for Sørøst­re Andøya her. Den er 700 m lang, men uan­satt hvor du er vil kys­ten aldri være lengre bort enn 50 m.

Andøya­ne Pan­ora­ma 2: Søre Andøya

Her set­ter vi over til naboøya i vest. Den har hel­ler ikke noe offi­sielt navn – vi kal­ler den bare for Søre Andøya – og det er bare 600 m fra den ene enden til den and­re. Lik­e­vel kan du se mye under en liten tur over øya. Som nav­net sier er det man­ge fug­ler som hek­ker her: først og fremst selv­føl­ge­lig ærfug­len, så er det rød­nebb­ter­ner i store antall, polarsvøm­mes­ni­pe og fjæ­re­p­lytt, og hvis du hol­der god utkikk så har du gode sjan­ser å få et glimt av prak­tær­fug­len, for å nev­ne bare noen få arter som er van­li­ge her.

Andøya­ne Pan­ora­ma 3: Søre Andøya

Så det er gode grun­ner for å sik­re Andøya­ne mot alt­for mye tra­fikk, og det skjed­de i 2020 da stedet ble fug­le­re­ser­vat, noe som betyr at det er ferd­sels­for­bud her f.o.m. 15. mai t.o.m. 15. august og det inklu­de­rer far­van­net 300 ut fra kys­ten.

Men det bes­kyt­ter øya­ne dess­ver­re ikke mot plast­søpp­len som dri­ver inn med hav­strøm­me­ne. Mes­te­par­ten kom­mer fra fis­ke­flå­ten i Barents­ha­vet. Man­ge gan­ger har vi aller­e­de sam­let søp­pel på stren­de­ne her og jeg tror at det vil nok bli man­ge gan­ger til 🙁 men ikke mer fra og med 2025. Da vil de nye reg­le­ne ute­luk­ke strand­ryd­ding av turis­ter. Og ellers er det rett og slett ingen som har kapa­si­tet til å ryd­de hvert år over hele Sval­bard (nei, hel­ler ikke Sys­sel­mes­te­ren).

Andøya­ne Pan­ora­ma 3: Søre Andøya

På man­ge måter ligner Andøya­ne mye på Reins­dyr­flya på nordsi­den av Lief­defjor­den. Det er en del store flyt­te­bl­ok­ker, små inns­jøer og våtom­rå­der. Vi fin­ner gam­le strand­vol­ler og and­re geo­lo­gis­ke vit­ner fra land­he­vin­g­en etter isti­den. Fjel­let stamm­er fra devon­ti­den og er kjent som Old Red, et navn som bes­kri­ver geo­lo­gien godt. Det er hema­titt som gir sand­stei­nen den fine rød­bru­ne far­gen.

Bil­de­gal­le­ri Andøya­ne

Og til slutt noen bil­der. Et for­søk til å for­mid­le noe av all den skjønn­he­ten som man kan fin­ne på Andøya­ne.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Back

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 25.06.2024 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php