spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Habenichtbukta og Svarttangen

Virtuell tur: fangsthytte, hvalfangststasjon og pomortuft

Vir­tu­ell tur: Svart­t­an­gen, Edgeøya

Edgeøya: Habe­nicht­buk­ta

Habe­nicht­buk­ta er en flat bukt sør­vest for Edgeøya, som har gravd seg dypt inn i lan­det. Kys­ten er vel­dig stei­ne­te, og lands­ka­pet bes­tår av alt fra små klip­per til gro­ve gruss­tren­der med store meng­der driv­ved. Til de karak­te­ris­ti­s­ke pla­tåf­jel­le­ne i inn­lan­det, strek­ker tund­ra­en seg, som til dels bes­tår av store områ­der med våt­mark, man­ge kilo­me­ter oppo­ver.

Selv om buk­ta er grunn og stei­ne­te, slik at det til og med for små båter er van­ske­lig å navi­ge­ring seg gjen­nom det ind­re områ­det, har fangst­menn og pomo­re­ne kjent stedet og benyt­tet den rela­tiv lune buk­ta.

Svart­t­an­gen

Fuk­tig og fro­dig tun­dra på Svart­t­an­gen sør for Habe­nicht­buk­ta. Til tross for at tund­ra­en bes­tår av et sam­men­hen­gen­de, tett grønt tep­pe, hører det til den ark­ti­s­ke vege­tas­jons­so­nen på Sval­bard. Det­te er på grunn av tund­ra­ens fat­ti­ge dyre- og plan­te­liv.  I bak­grun­nen står det en fangsthyt­te.

Svart­t­an­gen: fangsthyt­ta

Fangsthyt­ta sør for Habe­nicht­buk­ta. Inn­til isbjør­nen ble fre­det i 1973, ble Edgeøya ofte brukt som jak­tom­rå­de for isbjørn. Så langt vi vet ble den­ne hyt­ta opprin­ne­lig bygd som bistas­jon i 1901. Sene­re ble den utvi­det. Siden den gang er hyt­te­ne mer eller mind­re for­falt. Bil­det av den­ne for­fal­ne hyt­ta sør for Habe­nicht­buk­ta ble tatt i 2014. Anta­ge­lig­vis er det ikke len­ge til den fal­ler helt sam­men.

Habe­nicht­buk­ta: nordsi­den

Den mest kjen­te delen av Habe­nicht­buk­ta lig­ger på nordsi­den av buk­ta, hvor man kan se res­ter av en hval­fangststas­jon og fle­re tuf­ter etter Pomo­rer. Men dess­ver­re er det ikke så vel­dig mye igjen å se på over­fla­ten etter fle­re hund­re års for­fall. Man får en anel­se av hvor­dan bygn­in­ge­ne kun­ne ha sett ut; rundt på områ­det lig­ger det noen opps­muld­re­de mur­stein og på hjør­ne­ne av de tid­li­ge­re bygn­in­ge­ne stik­ker deler av påler opp av mar­ken.

Siden 2010 er den­ne delen av Habe­nicht­buk­ta ver­net og det er ikke len­ger lov å gå rundt i områ­det. Den bes­kyt­te­te sonen som befin­ner seg mel­lom kys­ten og en lagu­ne (som lig­ger nær­me seilski­pet Anti­gua), strek­ker seg knapt rundt rui­ne­ne. I områ­det rundt den ver­ne­te sonen er det lov å beve­ge seg.

Til­ba­ke

Legg igjen din kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Og til syvende og sist mitt nytt Ceterum censeo:

ny bok

min ny bok, fotoboka "Norwegens arktischer Norden (3): Die Bäreninsel und Jan Mayen" (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestilles fra nå av. Klikk her for mer info :-)

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.05.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php