spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil

Habenichtbukta og Svarttangen

Virtuell tur: fangsthytte, hvalfangststasjon og pomortuft

Vir­tu­ell tur: Svart­tan­gen, Edgeøya

Edgeøya: Habe­nicht­buk­ta

Habe­nicht­buk­ta er en flat bukt sør­ve­st for Edgeøya, som har gravd seg dypt inn i lan­det. Kys­ten er vel­dig stei­ne­te, og lands­ka­pet består av alt fra små klip­per til gro­ve grus­s­tren­der med store meng­d­er driv­ved. Til de karak­te­ris­tis­ke pla­tåf­jel­le­ne i inn­lan­det, strek­ker tun­draen seg, som til dels består av store områ­der med våt­mark, man­ge kilo­me­ter oppo­ver.

Selv om buk­ta er grunn og stei­ne­te, slik at det til og med for små båter er van­skel­ig å navi­ge­ring seg gjen­nom det ind­re områ­det, har fang­st­menn og pomo­re­ne kjent stedet og benyt­tet den rela­tiv lune buk­ta.

Svart­tan­gen

Fuk­tig og fro­dig tun­dra på Svart­tan­gen sør for Habe­nicht­buk­ta. Til tross for at tun­draen består av et sam­men­hen­gen­de, tett grønt tep­pe, hører det til den ark­tis­ke vege­tas­jons­so­nen på Sval­bard. Det­te er på grunn av tun­draens fat­ti­ge dyre- og plan­te­liv.  I bak­grun­nen står det en fang­sthyt­te.

Svart­tan­gen: fang­sthyt­ta

Fang­sthyt­ta sør for Habe­nicht­buk­ta. Inn­til isbjør­nen ble fre­det i 1973, ble Edgeøya ofte brukt som jak­tom­rå­de for isbjørn. Så langt vi vet ble den­ne hyt­ta opp­rin­ne­lig bygd som bis­tas­jon i 1901. Sene­re ble den utvi­det. Siden den gang er hyt­te­ne mer eller mind­re for­falt. Bil­det av den­ne for­fal­ne hyt­ta sør for Habe­nicht­buk­ta ble tatt i 2014. Anta­ge­lig­vis er det ikke len­ge til den fal­ler helt sam­men.

Habe­nicht­buk­ta: nordsi­den

Den mest kjen­te delen av Habe­nicht­buk­ta lig­ger på nordsi­den av buk­ta, hvor man kan se res­ter av en hval­fangst­s­tas­jon og fle­re tuf­ter etter Pomo­rer. Men dess­ver­re er det ikke så vel­dig mye igjen å se på over­fla­ten etter fle­re hundre års for­fall. Man får en anel­se av hvor­dan bygn­in­ge­ne kun­ne ha sett ut; rundt på områ­det lig­ger det noen opps­muld­re­de mur­stein og på hjør­nene av de tid­li­ge­re bygn­in­ge­ne stik­ker deler av påler opp av mar­ken.

Siden 2010 er den­ne delen av Habe­nicht­buk­ta ver­net og det er ikke len­ger lov å gå rundt i områ­det. Den bes­kyt­te­te sonen som befin­ner seg mel­lom kys­ten og en lagu­ne (som lig­ger nær­me seilski­pet Anti­gua), strek­ker seg knapt rundt rui­ne­ne. I områ­det rundt den ver­nete sonen er det lov å beve­ge seg.

Til­ba­ke

Legg igjen din kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.05.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php