spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
HomeSval­bard info­si­deDyre­liv → Stein­kob­be

Steinkobbe (Phoca vitulina)

Den bes­te anled­nin­gen å se stein­kob­be er ved lav­vann, siden de plei­er å jak­te ved høy­vann. Stør­rel­sen av popu­las­jo­nen på Sval­bard er antatt å være rundt 1000 dyr.

Steinkobbe, Spitsbergen

Stein­kob­be som nyter sola.

Bes­kri­vel­se: Stein­kob­ben er med sin 1,5 m leng­de og en vekt på over 100 kg noe stør­re enn ringse­len og har varie­ren­de far­ger på pel­sen: fra svart over mørk grå, til brun med mør­ke flek­ker eller sirk­ler. Unge stein­kob­ber er alle­re­de fra fød­se­len nes­ten én m lang og har en tils­va­ren­de pels som det fult utvoks­te dyret. For­skjel­len fra ringse­len er obser­vasjons­stedet og frem­to­ning. På Sval­bard fin­ner man stein­kob­ben van­lig­vis på ves­t­kys­ten, sjel­dent på nord­kys­ten og de er nes­ten all­tid fle­re i føl­ge. Hvis man ser en sel lig­gen­de på en stein, er det så godt som all­tid en stein­kob­be.

Utbredelse/vandringsmønster: Stein­kob­be er den sel­ar­ten som er mest utb­redt, frem­for alt i tem­perer­te og sub­ark­ti­s­ke far­vann. I Mel­lom-Euro­pa er den frem­for alt kjent langs kys­ten av Nords­jøen. Popu­las­jo­nen på Sval­bard er den nord­ligs­te som fin­nes. Det fin­nes kolo­nier på Prins Karls For­land hvor man fin­ner dem hele året. Der­fra tar de turer inn i fjor­de­ne på ves­t­kys­ten slik at de av og til kan påtref­fes i Isfjor­den og i Kongsfjor­den. Uto­ver det fin­nes kolo­nier i nord­vest, i Ham­burg­buk­ta, på Dans­køya og på Ams­ter­damøya. Det er mulig at Sval­bard-bestan­den er en over­lev­ning av tiden for et par tusen år siden, hvor kli­ma­et var litt var­me­re.

Stein­kob­be liker å lig­ge på stei­ne­ne i grun­ne buk­ter.

Steinkobbe

Bio­lo­gisk: Stein­kob­be ser man van­lig­vis på kys­ten hvor de ved lav­vann lig­ger på stei­ne­ne i fjæ­ra. De lig­ger ikke på isen så len­ge kys­ten er tilg­jen­ge­lig.
Uten­for parings­t­iden og tiden hvor de byt­ter fell (slut­ten av august – begy­n­nel­sen av sep­tem­ber) opp­hol­der han­nen og hun­nen seg adskilt. I slut­ten av sep­tem­ber er de sterkt på jakt etter næring for å kun­ne leg­ge seg til det spek­kla­get som de tren­ger for vin­te­ren. Stein­kob­ben spi­ser stort sett alt som svøm­mer i havet og som er tyde­lig mind­re enn dem selv: fisk, bløt­dyr og skall­dyr.

Spekkhog­ger og håk­jer­ring, og av og til en hval­ross med en unor­mal smak, har gje­r­ne stein­kob­ben på meny­en; isbjør­nen vil også ta en stein­kob­be når anled­nin­gen byr seg.

Stein­kob­bene på Sval­bard blir van­lig­vis født i begy­n­nel­sen til mid­ten av juni. Avkom­met fødes i grun­ne far­vann og er umid­del­bart svøm­me­dy­k­ti­ge, de ernæ­rer seg bare tre til fle­re uker av mors­mel­ken. Da har de økt fød­sels­vek­ten på 10-12 kg til 25-30 kg og begy­n­ner selv å søke næring. Så snart de unge dyre­ne lang­somt begy­n­ner å bli selvs­ten­di­ge, ven­der han­nen atter til­ba­ke til hun­nens nær­het og søker ved dans og sang å opp­nå hen­nes gunst. Som hos de and­re sele­ne og isbjør­nen begy­n­ner utvik­lin­gen av embryo­et først noen måne­der sene­re i sep­tem­ber eller okto­ber.

For­ven­tet levetid hos stein­kob­bene på Sval­bard er vesent­lig kor­te­re enn hos deres sør­li­ge­re slekt­nin­ger; den elds­te som er kjent ble 22 år mot van­lig 35 år i Nords­jøen. Anta­ke­lig­vis blir de blir de ofte over­ras­ket av håk­jer­rin­gen når de sover og det­te er antatt til å være årsa­ket til den lave­re for­ven­te­de leven­sal­de­ren hos stein­kob­ben i Ark­tis.

Annet: Stein­kob­be-popu­las­jo­nen på Sval­bard blir antatt til å være på omt­rent 1000 dyr, som anta­ke­lig­vis er en natur­lig stør­rel­se. Muli­ghe­ten av å se stein­kob­bene på stei­ne­ne er størst ved lav­vann da de ved flo leter etter næring.

Jakt og bif­angst så vel som forur­ens­ning, set­ter utvik­lin­gen av den sam­le­de popu­las­jo­nen av stein­kob­ber sta­dig under press. I Nor­ge står stein­kob­ben på rød­lis­ta og er der­med total­fre­det.

Steinkobbe

På Sval­bard blir stein­kob­bene ikke like gam­le som på fast­lan­det.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 31.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php