spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil

Dolerittneset („Kapp Lee“)

Pomortuft og Fangsthytte, hvalrosser og forskning på Edgeøya

Dole­ritt­ne­set blir ofte kalt Kapp Lee, selv om Kapp Lee egent­lig lig­ger noen kilo­me­ter len­ger nord, i det nord­vest­re hjør­net av Edgeøya. Dole­ritt­ne­set skjer­mer litt mot vind og sjø fra sør, men den lil­le buk­ta er frem­de­les gans­ke eks­po­nert, og det er grunt i van­net der. Båter leg­ger seg langt uten­for, og ilands­tign­in­ger kan være van­skel­ig å gjen­nom­fø­re grun­net utford­ren­de vær­for­hold. Samt­idig fin­ner man ikke mer ly and­re steder i nær­he­ten.

Den lil­le buk­ta, som før øvrig heter Stre­te­ham­na, er et populært hvi­lested for hval­ross. I tid­li­ge­re tider har både rus­sis­ke Pomo­rer og nor­ske fang­st­menn benyt­tet seg av stedet. Den sist­nevn­te grup­pen byg­de en åtte­kan­tet hyt­te her i 1904. Den står frem­de­les og ble restau­rert av Sys­sel­man­nen i 2009. Det lig­ger også to mind­re hyt­ter her, men de har ikke sam­me his­to­ris­ke ver­di. Ansat­te i olje­sels­ka­pet Cal­tex byg­de dis­se i 1963 for å bru­ke dem på frit­i­den sin. Cal­tex utfor­sket Edgeøya på leting etter olje på den tiden, men den­ne akti­vi­te­ten ble avs­lut­tet for godt da Edgeøya ble natur­re­ser­vat i 1973.

Den sis­te over­vint­rin­gen på Dolerittneset/Kapp Lee var i 1968-69. Fire neder­lands­ke for­ske­re had­de da en liten base rett ved siden av de nevn­te hyt­te­ne. De utfør­te hovedsa­ke­lig forsk­ning innen bio­lo­gi. En av for­sker­ne, Ko de Kor­te, var en zoo­log som sene­re skul­le bli en nøk­kel­per­son i grunn­leg­gel­sen av Ocean­wi­de Expe­di­ti­ons, et velk­jent ekspe­dis­jon­s­cruis­esels­kap som ope­re­rer i områ­det. Det var nok over­vint­rin­gen på Dole­ritt­ne­set som inspi­rer­te ham til å star­te opp ekspe­dis­jons­firm­aet. Forsk­nings­ba­sen deres ble sene­re fjer­net fra stedet. Neder­lands­ke for­ske­re fort­sat­te å besøke områ­det på kort­e­re som­me­rek­spe­dis­jo­ner mer eller mind­re regel­mes­sig fram til 1988. Deret­ter avla de plas­sen en visitt i 2015, og den­ne gan­gen reis­te de selv­sagt med Ocean­wi­de Expe­di­ti­ons. Det blir nok fle­re slike besøk i framt­iden også.

Gal­le­ri – Kapp Lee/Dolerittneset

Hyt­te­ne, dyre­liv og lands­kap på Kapp Lee.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 04.01.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php