spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Dolerittneset („Kapp Lee“)

Pomortuft og Fangsthytte, hvalrosser og forskning på Edgeøya

Doleritt­ne­set blir ofte kalt Kapp Lee, selv om Kapp Lee egent­lig lig­ger noen kilo­me­ter len­ger nord, i det nord­vest­re hjør­net av Edgeøya. Doleritt­ne­set skje­r­mer litt mot vind og sjø fra sør, men den lil­le buk­ta er frem­de­les ganske eks­po­nert, og det er grunt i van­net der. Båter leg­ger seg langt uten­for, og ilands­tign­in­ger kan være van­ske­lig å gjen­nom­fø­re grun­net utford­ren­de vær­for­hold. Samt­idig fin­ner man ikke mer ly and­re steder i nær­he­ten.

Den lil­le buk­ta, som før øvrig heter Stre­te­ham­na, er et popu­lært hvi­les­ted for hval­ross. I tid­li­ge­re tider har både rus­sis­ke Pomo­rer og nor­ske fangst­menn benyt­tet seg av stedet. Den sist­nevn­te grup­pen byg­de en åtte­kan­tet hyt­te her i 1904. Den står frem­de­les og ble restau­rert av Sys­sel­man­nen i 2009. Det lig­ger også to mind­re hyt­ter her, men de har ikke sam­me his­to­ris­ke ver­di. Ansat­te i olje­sels­ka­pet Cal­tex byg­de dis­se i 1963 for å bru­ke dem på friti­den sin. Cal­tex utfor­sket Edgeøya på leting etter olje på den tiden, men den­ne akti­vi­te­ten ble avs­lut­tet for godt da Edgeøya ble natur­re­ser­vat i 1973.

Den sis­te over­vin­trin­gen på Dolerittneset/Kapp Lee var i 1968-69. Fire neder­lands­ke forske­re had­de da en liten base rett ved siden av de nevn­te hyt­te­ne. De utfør­te hove­dsa­ke­lig forsk­ning innen bio­lo­gi. En av forsker­ne, Ko de Kor­te, var en zoo­log som sene­re skul­le bli en nøk­kel­per­son i grunn­leg­gel­sen av Ocean­wi­de Expe­di­ti­ons, et velk­jent eks­pe­dis­jon­scrui­sesels­kap som ope­re­rer i områ­det. Det var nok over­vin­trin­gen på Doleritt­ne­set som inspi­rer­te ham til å star­te opp eks­pe­dis­jons­fir­ma­et. Forsk­nings­ba­sen deres ble sene­re fje­r­net fra stedet. Neder­lands­ke forske­re fort­sat­te å besø­ke områ­det på kor­te­re som­mereks­pe­dis­jo­ner mer eller mind­re regel­mes­sig fram til 1988. Deret­ter avla de plas­sen en visitt i 2015, og den­ne gan­gen reis­te de selvsagt med Ocean­wi­de Expe­di­ti­ons. Det blir nok fle­re sli­ke besøk i framt­iden også.

Gal­le­ri – Kapp Lee/Dolerittneset

Hyt­te­ne, dyre­liv og lands­kap på Kapp Lee.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 04.01.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php