spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil

Villa Oxford, Reinsdyrflya

Panorama av en fangsthytte i Liefdefjorden

Reinsdyrflya und Villa Oxford, Karte

Reins­dyr­flya og Vil­la Oxford lig­ger på nordsi­den av Lief­defjord på Spits­ber­gens nord­kyst.

Reins­dyr­flya

Vil­la Oxford er en liten fang­sthyt­te i Wors­ley­ham­na i Lief­defjor­den, på sør­si­den av Reins­dyr­flya. Lands­ka­pet er en vids­trakt slet­te med noen store flyt­te­bl­ok­ker her og der. Grunnf­jel­let har vak­re røde far­ger for­di fjel­let som består av sand­stein fra devon­ti­den, også kjent som Old Red Sand­stone, inne­hol­der hema­tit (jer­noks­i­der).

Pan­ora­ma: Reins­dyr­flya fra fugle­per­spek­ti­vet

Et «fugle­pan­ora­ma» fra Reins­dyr­flya, tatt fra lufta i nær­he­ten av Vil­la Oxfjord. 360-gra­der-pan­ora­ma­bil­det viser både hvor til­syn­e­la­ten­de uen­de­lig den store Reins­dyr­flya er og de man­ge fine struk­tu­rene på bak­ken. hvis du zoo­mer litt inn kan du se Vil­la Oxford et lite stykke til høy­re for ski­pet som lig­ger for anker (hyt­ta står rett til høy­re for den store flytt­bl­ok­ken som lig­ger i fjæra). Bak hyt­ta og ski­pet lig­ger den store Lief­defjor­den med øygrup­pene Andøya­ne litt til høy­re og Stas­jonsøya­ne til venst­re. Går du enda mer til venst­re ser du Krok­vi­ka og Wors­leyne­set på sørøs­th­jør­net av Reins­dyr­flya.

Vil­la Oxford

Vil­la Oxford er en bis­tas­jon som ble byg­get av Hil­mar Nøis i 1924 (see Fred­heim-siden for mer info om den­ne berøm­te fang­st­man­nen). Hil­mar bruk­te tre­ma­te­ria­ler av store kas­ser som den engels­ke ekspe­dis­jo­nen av Geor­ge Bin­ney fra Oxford had­de brukt tid­li­ge­re den­ne som­me­ren for å frak­te et sjøfly opp til Spits­ber­gens nord­kyst. Sjøfly­et at typen Avro-Lynx ble brukt til luft­fo­to­gra­fi og utforsk­ning. Det var blant de førs­te fly som ble brukt i Ark­tis.

Vil­la Oxford (1) – ute

Vil­la Oxford (2) – inne

Per sep­tem­ber 2023 var Vil­la Oxford i bra stand og uts­tyrt med seng, madrass, bord og ovn og litt småt­te­ri som man tren­ger på hyt­ta. Klar til inn­flyt­ting 🙂

Vil­la Oxford (3) – ute

Og en gang til hyt­ta samt dens omgi­vel­ser med et pan­ora­ma­bil­de tatt fra en posis­jon rett over kys­ten, slik at den­ne vak­re delen av lands­ka­pet samt den store flyt­te­bl­ok­ken vises. Bil­det ble tatt med elek­tromåken (også kjent som dro­ne) med hjelp fra Uwe Maaß.

Foto­gal­le­ri – Vil­la Oxford / Reins­dyr­flya

Noen inn­trykk fra Vil­la Oxford og lands­ka­pet på Reins­dyr­flya.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 21.10.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php