spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Langeøya pfeil
Marker
Home → juli, 2020

Måneds-Arkiv: juli 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Vann i gruve 7

Det var nok det sis­te helgs ekstremt varmt vær som nå gir Store Nor­ske trøb­bel i gruve 7 ved Lon­gye­ar­by­en. Gruve 7 er den sis­te nor­ske pro­duk­ti­ve kull­gruve på Sval­bard.

I utgangs­punk­tet er van­ninn­tren­gin­ger ikke noe uvan­lig i Sval­bards kull­gru­ver, som i man­ge til­fel­ler lig­ger del­vis under isbre­er. Gruve 7 lig­ger del­vis under Fox­fon­na, som «for­syner» gru­va med smel­tevann i smel­te­se­son­gen, så pum­per er i drift hele som­me­ren. Men den­ne gan­gen ble det bare for mye.

Vanninntrenging i gruve 7

Det er ikke helt uvan­lig med van­ninn­tren­gin­ger i kull­gru­ver på Sval­bard. Her hol­des til og med en båt klar til å fer­des i områ­der med mye vann (bil­det viser Svea Nord).

For tiden er det driftsh­vi­le i gruve 7. Etter pla­nen skul­le pro­duks­jo­nen star­te opp igjen den 17. august, men det blir nå etter alt å døm­me sene­re. Uts­tyr og folk fra Sveagru­va og fast­lan­det skal nå hjel­pe å få kon­troll på situas­jo­nen og gru­ven i pro­duk­tiv stand igjen.

Kull fra gruve 7 blir hovedsa­ke­lig brukt til å for­sy­ne kull­kraft­ver­ket i Lon­gye­ar­by­en, men en del eks­port­e­r­es. Iføl­ge Store Nor­ske er det nok kull på lager i Lon­gye­ar­by­en for å hol­de kraft­ver­ket gåen­de i 5-6 måne­der.

Ny tem­pe­ra­tur­re­kord i Lon­gye­ar­by­en

Temperaturrekord i Longyearbyen

Tem­pe­ra­tur­vi­se­ren på bens­ins­tas­jo­nen i Lon­gye­ar­by­en med 23°C på lør­d­ag etter­mid­dag. Offi­sielt ble 21,7°C mak­simum­tem­pe­ra­tu­ren.

Som­merv­ar­me i over­kant av 21°C er noe vel­dig sjel­dent på Sval­bard. Den høy­es­te tem­pe­ra­tu­ren som ble målt i Lon­gye­ar­by­en tid­li­ge­re var 21,3°C den 16. juli 1979. Den­ne rekor­den ble nå slått da 21,7°C ble målt i Lon­gye­ar­by­en på lør­d­ag etter­mid­dag mel­lom klok­ken 5 og 6.

Temperaturrekord i Longyearbyen

Som­merv­ar­me i Lon­gye­ar­by­en: en rekord­tem­pe­ra­tur på 21,7°C ble målt lør­d­ag etter­mid­dag. Det går myye smel­tevann fra bree­ne i elve­ne.

En lett bris gjor­de at som­mer­he­ten var tåle­lig. Det ble fullt i uteom­rå­de­ne til Lon­gye­ar­by­ens restau­rant­er, og man kan anta at en rekord­meng­de av grills­teder ble kjørt samt­idig i og omkring Lon­gye­ar­by­en.

Temperaturrekord i Longyearbyen

Som­merv­ar­men av 21,7°C på lør­d­ag kan godt ha resul­tert i et rekordan­tall grill i Lon­gye­ar­by­en-områ­det.

Hur­tig­ru­ten og Ponant i gang med crui­se på Sval­bard

Årets førs­te to crui­seskip har begynt å sei­le i Sval­bards far­vann, til tross for alle utfor­de­rin­ger og restriks­jo­ner som koro­na har ført med seg. I går (fre­d­ag, 17. juli) dro Hur­tig­ru­tens MS Spits­ber­gen fra kaia i Lon­gye­ar­by­en. Det er ingen stor over­ras­kel­se for­di turis­ter fra Nor­den unn­tatt Sveri­ge kun­ne rei­se til Nor­ge igjen fra medio juni og reg­je­ri­n­gen åpnet for fler­d­ag­s­crui­se på Sval­bard under en del beting­el­ser omt­rent på den sam­me tiden. Det­te gjel­der i utgangs­punk­tet alle tur­ope­ra­tø­rer men i rea­li­te­ten var det klart at Hur­tig­ru­ten var i en god posis­jon å bli den førs­te som kun­ne kom­me i gang med crui­se­tu­ris­me på Sval­bard.

Ponant-skipet Le Boreal i Longyearbyen

18. juli ble Ponant-ski­pet Le Bore­al ble årets førs­te uten­lands­ke i Lon­gye­ar­by­en.

Men det frans­ke sels­ka­pet Ponant fulg­te etter bare en dag sene­re med Le Bore­al, selv om reg­je­ri­n­gen åpnet Nor­ge inklu­dert Sval­bard for turis­ter fra EØS for bare en ukes tid siden: Lis­ten med «grøn­ne land» ble offent­liggjort den 10. juli.

Og sels­ka­pets tid­li­ge vers­jo­ner av en hel­se- og hygie­ne­plan ble ikke godkjent av myn­di­ghe­ter­ne: iføl­ge Sval­bard­pos­ten fant smit­tevern­le­gen i Lon­gye­ar­by­en kla­re ord til å uttrykke at han ble ikke fornøyd. Lik­e­vel fikk Ponant pla­nen godkjent av Sys­sel­man­nen noen dager sene­re og har nå fått lov til å ope­re­re fle­re crui­se i Sval­bards far­vann. Pas­sas­je­re­ne vil rei­se til og fra Lon­gye­ar­by­en med rutefly for­di det er for tiden ikke lov til å ope­re­re med sjar­ter­fly til Sval­bard luft­havn.

Men som alle sels­ka­per som vur­de­rer å sei­le på Sval­bard i dis­se tider må også Ponant for­hol­de seg til en del reg­ler. Blant annet er det ikke lov å bru­ke mer enn halv­par­ten enn ski­pets pas­sas­jer­ka­pa­si­tet, som i Le Bore­al‘s til­fel­le lig­ger på 264 sen­ger.

Pas­sas­je­re­ne som ankom Lon­gye­ar­by­en med Le Bore­al i går måt­te bli tes­tet nega­tivt på koro­na rett før avrei­se i Fran­ke­ri­ke og igjen før ombord­s­tig­ning i Reykja­vik. I til­fel­le det opps­tår en mistan­ke om Covid-19 infeks­jo­ner ombord må ski­pe dra direk­te til Trom­sø for­di Lon­gye­ar­by­en har ikke kapa­si­tet til å hånd­te­re situas­jo­ner som kan føl­ge et even­tuelt Covid-19 utbrudd ombord.

Det vil være spen­nen­de å føl­ge utvi­k­lin­gen samt and­re sels­ka­pers reaks­jo­ner, men det syner rime­lig å anta at det vil bli van­skel­ig å ope­re­re under dis­se for­hold, også ut fra et øko­no­misk per­spek­tiv, med tan­ke på 50 % maks kapa­si­tet.

Men det er all­tid noen som går fram. Det førs­te crui­seski­pet som sat­te i gang med fler­d­ags­tu­rer på Sval­bard var fak­tisk lil­le Ori­go – etter en ven­tet­id på fle­re måne­der i Lon­gye­ar­by­en.

Sval­bard med SV Anti­gua i sep­tem­ber: kan­sel­lert pga koro­na

Dess­ver­re, men nep­pe over­ras­ken­de, er vi nødt til å avly­se også den sis­te av årets plan­lag­te Sval­bard-turer med seilski­pet Anti­gua (08.-18. sep­tem­ber 2020). Det er van­skel­ig å oppf­yl­le kra­ve­ne som er satt for å sik­re manns­kap og pas­sas­je­rer mot koro­na-smit­tefa­ren ombord et lite skip.

Del­ta­ker­ne vil nå bli kon­tak­tet av Geo­gra­fis­ke Rei­se­ge­sels­ka­pet.

Korona-viruset, Svalbard

Med SV Anti­gua på Sval­bard: blir ikke noe av i år pga koro­na-virus­et.

Det sam­me gjel­der foto- og vand­re­tu­ren i og rundt Pyra­mi­den i sep­tem­ber. Også den­ne turen kan­sel­le­res og del­ta­ker­ne kon­tak­tes sna­re­st.

Nor­ge åpner for turis­ter fra europei­s­ke land

Nærings- og fis­ke­ri­de­par­te­mentet med­de­ler at turis­ter fra de fles­te europei­s­ke land får snart lov ti å krys­se grens­e­ne til Nor­ge igjen fra og med 15. juli. I dag (10. juli) har Fol­ke­hels­e­insti­tutt publi­sert et kart som viser de for­skjel­li­ge land og regio­ner med rødt eller grønt. Turis­ter fra «grøn­ne områ­der» får rei­se inn uten restriks­jo­ner som karan­te­ne.

Tils­væ­ren­de reg­ler ble aller­e­de inn­ført for Nor­den 15. juni.

Kar­te skal opp­da­te­res mindst hver 14. dag eller tid­li­ge­re ved behov.

Det er fle­re europei­s­ke land som er mar­kert rødt på kar­tet: turis­ter fra Por­tu­gal, Luxem­burg, fle­re øst­eu­ropei­s­ke land og store deler av Sveri­ge er fort­satt under­lagt restriks­jo­ner.

Rei­sen­de fra land uten­for Euro­pa får bare slip­pe inn i lan­det i sær­li­ge til­fel­ler, eks­em­pel­vis hvis de har nære slekt­nin­ger eller part­ner i Nor­ge, iføl­ge en pres­se­med­de­ling.

Sval­bard med seilskip og kon­junk­tiv

Van­lig­vis skri­ver jeg på den­ne siden i nøk­ter­ne ord om ting som fak­tisk har skjedd.

I mot­set­ning til det­te er det her snakk om noe som har aldri skjedd og vil hel­ler ikke skje, og jeg må inrøm­me at det er latent emo­s­jo­n­alt.

I går, 9. juli, skul­le vi ha satt i gang med årets lang­tur på SV Anti­gua i Lon­gye­ar­by­en. Omt­rent 30 pas­sas­je­rer, spent på alt som må kom­me, i god humør og med mye og store håp og for­vent­nin­ger. Et manns­kap på ti, med cap­tain (mest sann­syn­lig han Robert), styr­menn, matros, kokk og ser­vice og tre gui­der – Alex, Kris­ti­na og jeg. Alle sam­men had­de vi gle­det oss til den­ne turen til den ble spist av koro­na­vi­rus­et for noen uker siden, som så mye i det­te vran­ge året. 19 dager Sval­bard – bor­te for godt. Ikke bare noen som helst dager. Sval­bard med seilskip, det er noe helt spe­sielt, med mas­se spen­nen­de og vak­re opp­le­vel­ser. På hver enes­te tur ser og opp­le­ver vi ting som jeg har ikke sett eller opp­levd før – i snart 25 år med man­ge, man­ge turer i Sval­bards far­vann.

Antigua, Spitzbergen

Sval­bard med seilski­pet Anti­gua: begynn­te ikke i går (9. juli).

Nå er det ingen som vet hva som vi gå glipp av den­ne som­me­ren, på den­ne turen og and­re som går tapt. Men det er lov å la tan­ke­ne dra på rei­se og det er all­tid spen­nen­de å sjek­ke vær­mel­dinga og iskart:

Værmelding Svalbard

Nau­tisk vær­mel­ding for Sval­bard, lør­d­ag (11 juli).

I dag (fre­d­ag) blå­ser det sik­kert en del ute på ves­t­kys­ten, men i Isfjor­den er det fint og godt. Kan­skje litt regn her og der, spe­sielt tid­lig på lør­d­ag skal det bli gans­ke våt. Jeg reg­ner med at vi skul­le brukt de førs­te en eller to dage­ne i Isfjor­den. Tem­pel­fjor­den, Bil­lefjor­den, Nord­fjor­den med Ekm­anfjor­den og Cora­hol­men, Bohem­an­flya … det fin­nes så man­ge flot­te steder ikke langt fra Lon­gye­ar­by­en. (Og ved å trykke på lin­ke­ne kan du all­tid ta en tur dit, i hvert fall på net­tet).

På lør­d­ag skal vin­den snu og blå­se fra sør uten­for ves­t­kys­ten. Da ville vi sik­kert satt seil og kurs nord­o­ver, med flott seil­vind! På nord­kys­ten skal det iføl­ge vær­mel­dinga bli noen stil­le og fine dager nes­te uke, og da står den­ne fan­tas­tis­ke ver­den åpent.

Værmelding Svalbard

Marin vær­mel­ding for Sval­bard, søn­dag (12 juli).

Og så iskar­tet. Det er noe vir­ke­lig litt spe­sielt. Det er fort­satt mye is i øst og nor­døst på Sval­bard og til og med fas­tis i man­ge fjor­der, spe­sielt på Nord­aus­t­lan­det. Slik som det ser ut nå ville den­ne turen nok ikke ta oss rundom Sval­bard nå. Noe som er gans­ke uvan­lig på den­ne års­ti­den i klima­en­drin­gens tid, men ikke umu­lig. Det skul­le jo vært spen­nen­de bare å dra og se på saken selv, men slik saken står til må vi bare nøye oss med å føl­ge med på iskar­tet de nes­te ukene.

Iskart Svalbard

Sval­bard iskart, 09 juli (© Norsk Meteo­ro­lo­gisk Insti­tutt).

Bare se på Lief­defjor­den og Wood­fjor­den! Åpen dri­vis, som stort sett skul­le la seg navi­ge­re, med noen stør­re felt med tett dri­vis, som den gule prik­ken på ves­t­siden av Reins­dyr­flya, og fas­tis (grå) innerst i Wood­fjor­den! Der skul­le vi godt og gjer­ne ha brukt noen ufor­glem­me­li­ge dager. Og så vide­re mot Nord­aus­t­land og Hin­lo­pen. Kom­bi­nas­jo­nen av dri­vis, utro­lig vak­re lands­kap og dyre­li­vet, fra polar­lom­vi til hval­ross, isbjørn og muli­gens hval, skul­le vært fan­tas­tisk å opple­ve.

Isfjor­den

Hvem hvet hva vi ville gjort og sett i Isfjor­den? Her er noen bil­der fra tils­va­ren­de turer der i de sis­te åre­ne. Slikt kun­ne det ha blitt, eller helt anner­le­des …

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

For­lands­un­det

Vi bruk­te en del tid her i For­lands­un­det også i fjor, som de som var der vil gjer­ne hus­ke 😉 bil­de­ne i den­ne sam­lin­gen er alle fra 2019.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Wood­fjor­den og Lief­defjor­den

Bare noen få inn­trykk som en kan få i Wood­fjor­den og Lief­defjor­den på Spits­ber­gens nord­kyst. Og den er jo fak­tisk enda mye stør­re. Det fin­nes jo også Raud­fjor­den, Wij­defjor­den, Sorg­fjor­den, … javel.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Mye kon­juk­tiv. Bare tan­ker og drøm­mer. Ikke opp­levd, ikke sett – i år. De 40 som skul­le nå sei­le i lag ombord Anti­gua i Sval­bards fjor­der i mer enn 2 uker vil nå aldri møte nøyak­tig i den­ne kom­bi­nas­jo­nen.

Da får vi bare sat­se på å møte sene­re, til nes­te år eller 2022, på Sval­bard eller et eller annet sted mel­lom nord­pol og sør­pol.

Tilbake

Nyhetene er i fra 23.06.2024 klokken 01:38:48 (GMT+1)
css.php