spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Langeøya pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Sval­bard-smånytt: en liten opp­date­ring

Sval­bard-smånytt: en liten opp­date­ring

Polar­nat­ten er kom­met til Sval­bard i til­legg til for­skjel­li­ge typer lock­down og rei­se­re­striks­jo­ner i Euro­pa og hele ver­den. Ver­dens opp­merksom­het er fokus­sert på begi­ven­he­ter steder langt bor­te fra Ark­tis, hvor livet går sin gang med mer eller mind­re store opp­his­sel­ser av type­ne «dag­lig­dags + ever­y­day mad­ness».

Sval­bard smånytt: en over­sikt fra måneds­skif­tet okto­ber-novem­ber:

Den sis­te uken begyn­te med fan­tas­tisk nord­lys over Sval­bard og and­re steder i Ark­tis med fri him­mel i rett øye­b­likk. Man­ge vak­re bil­der ble tatt i Lon­gye­ar­by­en og lagt ut på sosia­le medier.

Nordlys Longyearbyen

Nord­lys over Advent­da­len ved Lon­gye­ar­by­en.

Pro­duks­jon av kull i gruve 7 er fort­satt ikke tatt opp igjen. Gru­ven ble del­vis satt under vann etter det ekstremt var­me været i juli. Gje­nopp­star­ten har aller­e­de blitt annon­sert fle­re gan­ger, men så langt er gru­ven ikke kom­met i drift igjen. Nå satser Store Nor­ske på å få det gjort i løpet av den­ne uken. Kull fra gruve 7 bru­kes i det loka­le ener­gi­ver­ket i Lon­gye­ar­by­en og kjø­pes av kun­der blant annet i Tysk­land, som har bestillt igjen etter en koro­na-pau­se tid­li­ge­re i år.

Gal­le­ri Sval­bard har kunngjort plan­lagt flyt­ting til Lon­gye­ar­by­en sen­trum. Der­med vil Nyby­en tape en stør­re attraks­jon. Den­ne øvre byde­len av Lon­gye­ar­by­en sli­ter aller­e­de blant annet med risi­ko for skred og stein­ras.

Med Sval­Bad fin­nes det en ved­fyrt sau­na i hav­na med direkt adgang til fjor­den 🙂

AECO (Asso­cia­ti­on of Arc­tic Expe­di­ti­on Crui­se Ope­ra­tors) har vars­let om indus­tris­tan­dard­er for gui­der. Der­med tar man opp en vik­tig dis­kus­jon og utvi­k­ling som har pågått i man­ge år.

Guides Spitsbergen

I man­ge år har vi selv tatt vare på våre gui­der. Men grun­net utvi­k­lin­gen i rei­se­livs­brans­jen med vekst også i pol­arom­rå­de­ne er det vik­tig å få en stan­dard på plass om bru­kes i hele brans­jen.
Det­te bil­det ble tatt i gam­le dager: utvil­somt et vel­dig godt team! Fra venst­re: kap­tain Alex­an­der Pruss, en ung Rolf Stan­ge (forfat­te­ren), Peter Bal­win og Mat­thi­as Kopp, under en Sval­bard­tur ombord MS Pro­fes­sor Mul­ta­novs­kiy i 2009.
Tho­se were the days 🙂
Forfat­te­ren bekla­ger å ha kom­met inn på nost­al­gis­ke avvei­er i et lite øye­b­likk.
Bil­de © Bär­bel Erwert (skips­le­gen den­ne gan­gen).

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 02.11.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php