spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil

Prins Karls For­land: Poo­le­pyn­ten

Poo­le­pyn­ten er en åpen, flat hal­vøy på øst­siden av Prins Karls For­land, den lan­ge, sma­le øyen vest for Spits­ber­gen. Poo­le­pyn­ten er det mest besøk­te stedet på Prins Karls For­land. En grunn kan være at det er gans­ke enkelt å gå i land både på nord- eller sør­si­den av Poo­le­pyn­ten, avhen­gig av vind- og vær­for­hold. Hove­d­at­traks­jo­nen er uan­sett hval­ross­ko­lo­nien på Poo­le­pyn­ten. Det er van­lig­vis en grup­pe hval­ros­ser som lig­ger spredt ut på det­te punk­tet. Noen gan­ger er det ingen der, and­re gan­ger fle­re dusin. Hval­ros­se­ne tar seg svøm­me­tu­rer enkelt­vis. Vi kan ikke ute­luk­ke at alle turist­be­søke­ne fors­tyr­rer dem, men dyre­ne reage­rer van­lig­vis ikke om du går for­sik­tig fram og over­hol­der en mini­mum­sav­stand på 30 meter.

Lands­kap: Poo­le­pyn­ten har lan­ge stren­der med store meng­d­er driv­ved. Inn­lan­det består av store våt­marksom­rå­der med kul­per og lagu­ner. På klar­værs­da­ger har man en fin utsikt over hele For­lands­un­det med både Prins Karls For­land og ves­t­kys­ten av Spits­ber­gen på den and­re siden av sun­det.

Hyt­ta hører til Sys­sel­man­nen, og den har ingen his­to­risk forankring. Den lil­le tre­kant­for­me­de bygn­in­gen har vært et båthus.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 26.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php