spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Brennevinsfjord: Depotodden - Oxfordhuset

Depotod­den: Oxford­hu­set – vir­tu­ell pan­ora­ma­tur

PanoTour Depotodden

Bruksan­vis­ning

Så snart du har åpnet den vir­tu­el­le turen kan du enten bru­ke kar­tet i ned­re hjør­net på venst­re siden eller bilde­lis­ten på ned­re kant for å navi­ge­re. Ellers kan du klik­ke på sym­bo­ler­ne innen­for det akti­ve pan­ora­ma­et, ofte på dører­ne, når dis­se er syn­li­ge, for å kom­me vide­re. Men det bes­te er kan­skje å la turen gå auto­ma­tisk, nes­te pan­ora­ma vil kom­me opp helt ale­ne etter en gjen­nom­gang. Du kan slå lyden av ved å klik­ke på sym­bo­let i ovre hjør­net til høy­re, teks­ten kan du også slå av på sam­me måte. Turen kan also vises på iPad eller and­re tablets om de har aktu­ell pro­gram­va­re.

Stas­jo­ner

  1. Depotod­den i Bren­ne­vins­fjor­den
  2. Oxford-ekspe­dis­jon i 1935-36 under A.R. «San­dy» Glen: Oxford­hu­set
  3. Oxford House: inn­gan­gen («Hall»)
  4. Sove­rom­met («Bed­room»)
  5. Hove­drom­met («Main room»)

Depotod­den i Bren­ne­vins­fjor­den

Bren­ne­vins­fjor­den (eller, i gam­le dager, «Bran­dy Bay») lig­ger på nord­vest­siden av Nord­aus­t­lan­det. Hele områ­det er kar­rig og stei­net. Og Depotod­den er en liten hal­vøy i inn­gan­gen på øst­siden, hvor det fin­nes litt lavt­land – gans­ke så kar­rig og stei­net, for­res­ten. Det er van­skel­ig å fer­des over land for­di brat­te fjell­veg­ger rei­ser seg over­alt på ves­t­siden av slettel­an­det.

Det står en hyt­te ved kys­ten på Depotod­den, som er nes­ten litt for stor til å bete­g­nes som hyt­te, i hvert fall i en Sval­bard-sam­men­h­eng.

Oxford-ekspe­dis­jon i 1935-36 under A.R. «San­dy» Glen: Oxford­hu­set

Oxford­hu­set (eller, på engelsk, Oxford House) ble byg­get i 1935 av en bri­tisk ekspe­dis­jon fra uni­ver­si­te­tet i Oxford. Ekspe­dis­jo­nen ble ledet av Alex­an­der Richard „San­dy“ Glen (1912-2004). Selv om Glen var bare 23 år gam­mel når ekspe­dis­jo­nen dro til Sval­bard, had­de han vært med på fle­re ark­tis-ekspe­dis­jo­ner før. Den­ne gan­gen var det Ves­t­fon­na, den nest størs­te isbreen på Nord­aus­t­lan­det, som var det viten­ska­pe­li­ge målet. Uto­ver gla­sio­lo­gi drev ekspe­dis­jo­nen også med forsk­ning på utbr­e­del­se av radio­bøl­ger og geo­lo­gi.

Uto­ver Glen var åtte bri­ter og en nord­mann med. Nord­man­nen var fang­st­man­nen Karl Beng­ts­sen, som had­de aller­e­de over­vin­tret i Bren­ne­vins­fjor­den i 1928-29. Den­ne gan­gen had­de han byg­get en hyt­te som i 1935 ble flyt­tet inno­ver fjor­den til Goos­buk­ta. Der ble den satt opp som «advan­ce base» (frems­ky­vet base) i nær­he­ten av inn­land­sisen.

Ekspe­dis­jo­nen skul­le job­be etter struk­tu­ren som Alfred Wege­ner had­de eta­blert for hans ekspe­dis­jon til Grøn­land i 1930-31. Tan­ken var å sam­le inn gla­sio­lo­gis­ke og meteo­ro­lo­gis­ke data over et helt år på for­skjel­li­ge steder fra hav­ni­vå opp til top­pen av inn­land­sisen. Wege­ner døde under ekspe­dis­jo­nen, men viten­ska­pe­lig sett, var den meget vel­lykket.

Oxford House: inn­gan­gen («Hall»)

Inn­gan­gen til Oxford­hu­set var et klas­sisk vind­fang hvor men­ne­ne kun­ne byt­te klær og uts­tyr uten å få snø og kul­de inn i huset, noe som nes­ten alle hyt­ter på Sval­bard er uts­tyrt med. Det er inter­es­sant å leg­ge mer­ke til det som står på veg­gen: «Bygn­in­gen til­hø­rer den nor­ske stat». Etter over­vint­rin­gen fikk ekspe­dis­jo­nen skyss med ishavss­ku­ta Heim­land, som var på ekspe­dis­jon på oppd­rag av sta­ten. Glen betal­te gode pen­ger for trans­por­ten og i til­legg fikk sta­ten Oxford­hu­set.

Blant annet had­de Heim­land-ekspe­dis­jo­nen som opp­ga­ve å eta­ble­re fle­re nødhyt­ter på Sval­bard for for­lis­te sjø­folk. Tre hyt­ter ble byg­get for det­te for­må­let, en på Phippsøya lengst mot nord på Sval­bard, en på Kong Karls Land og en på Fran­ken­hal­vøya, på nordsi­den av Barent­søya. I den­ne sam­men­hen­gen var Oxford­hu­set sik­kert et kjær­kom­men til­legg og helt sik­kert et kupp.

Sove­rom­met («Bed­room»)

Sove­rom­met er nok ikke ver­dens mest kose­li­ge værel­se byg­get for det­te for­må­let. Men man må hus­ke at det var stort sett ikke fle­re enn 2 ekspe­dis­jons­del­ta­ke­re på hoved­ba­sed (Oxford­hu­set) mens de and­re var and­re steder i fel­tet, i basen i Goos­buk­ta eller på Ves­t­fon­na.

Hove­drom­met

Liv og arbeid på Oxfor­du­set fore­gikk i hovedsa­ken her, på det­te store rom­met. Glen bes­kre­vet hoved­ba­sen selv som «like a bar­racks; gaunt, bare, and draugh­ty» (som en brak­ke: spar­t­ansk, nak­ken og trekk­full). Men basen var fak­tisk uts­tyrt med elek­tri­si­tet: en gene­ra­tor var koblet til en sykkel, noe som gjor­de det ikke bare mulig å kom­mu­nis­e­re med ute­ver­de­nen, men som gav også litt fysisk akti­vi­tet som sik­kert var kjær­kom­men spe­sielt i polar­nat­ten.

Oxford­hüt­te – Hyt­ta fra uts­iden

Oxford­hüt­te – Hyt­ta fra inn­si­den

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 11.09.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php