spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home → februar, 2019

Måneds-Arkiv: februar 2019 − Nyheter og Reiseblogg


Reke­trå­ler Nor­th­gui­der, på grunn i Hin­lo­penstre­tet: berging plan­lagt i august

Reke­trå­le­ren Nor­th­gui­der gikk på grunn ved Spar­ren­e­set på Nord­aus­t­land, rett før for Murchi­son­fjor­den på Sval­bard, i slut­ten av desem­ber. Manns­ka­pet opp­lev­de hen­delsen i totalt mør­ke, sterk kul­de og kraf­tig vind som dra­ma­ti­sk, men alle kun­ne hen­tes med heli­ko­pter etter noen timer.

Reketråler Northguider på grunn i Hinlopenstretet

Reke­trå­ler Nor­th­gui­der på grunn i Hin­lo­penstre­tet, under kys­ten av Nord­aus­t­lan­det.
Foto: Kyst­ver­ket.

300 tonn die­sel og and­re mil­jø­far­li­ge sub­stan­ser og gjen­stan­der som garn kun­ne ber­ges i janu­ar. Eks­per­ter fra Sjøf­arts­di­rek­to­ra­tet vur­de­rer situas­jo­nen av ski­pet for tiden som sta­bil. Forede­len av det­te er at man for­ven­ter ikke at natu­rens kref­ter som is, strøm og vind vil føre ski­pet fra grun­nen og inn i dype­re vann. Ulem­pen er at det sam­me gjel­der men­nes­ke­li­ge kref­ter: bergin­gen antas å være en stør­re ope­ras­jon som vil ta fle­re uker.

Sys­sel­man­nen som for­val­ter områ­det har sam­men med Sjøf­arts­di­rek­to­ra­tet og Kyst­vak­ten bes­temt at bergin­gen plan­leg­ges i august. På den­ne tiden kan man for­ven­te gode for­hold med tan­ke på vær, is og lys.

KV Sval­bard er nå på vei til ulykkes­s­tedet for å for­be­re­de hava­ris­ten for fle­re måne­ders ven­tetid. Det­te betyr at det blir sjek­ket at Nor­th­gui­der lig­ger såpass sta­bilt og at det er ingen mil­jø­far­li­ge stoff­er eller gjen­stan­der ombord. Hava­ris­ten skal over­vå­kes ved hjelp av posis­jo­ne­rings­uts­tyr.

Polar­d­a­gens mor­gen­gry i Tem­pel­fjor­den

Noen besø­ker et tem­pel for å fin­ne lys­et.

Vi besø­ker Tem­pel­fjor­den for å gjø­re det­te.

Eskerdalen, light of dawning polar day, mid February

Uts­ikt gjen­nom Eskerda­len. Sas­senda­len skim­tes på langt hold
i polar­d­a­gens mor­gen­gry i febru­ar.

Star­ten til vår lil­le tur er nok litt hum­pe­te. Først må vi dra en bil ut av et dypt snøhull hvor noen tenkte å kun­ne snu. Det var ikke førs­te gang at det­te jæv­la hul­let har lurt noen. Vi bør kanskje set­te opp et skilt …

Tempelfjord, Isfjord

Uts­ikt over ytre Tem­pel­fjor­den mot Isfjor­den.

Og så vil snøs­ku­ter­ne ikke helt som vi vil, noe som de like å gjø­re ganske så ofte. Men til syven­de og sist kom­mer vi oss avgår­de. Det er nok litt frisk i dag, godt under 20 kul­de­gra­der i Lon­gye­ar­by­en og visst ikke langt fra -30 i Sas­senda­len og Tem­pel­fjor­den. En kol­le­ga som var en tur til øst­kys­ten for­tal­te sene­re at tem­pe­ra­tu­ren på bree­ne dit lå på omt­rent -40 … som sagt, det er litt frisk i dag.

Tempelfjorden fra Fjordnibba

Uts­ikt fraFjord­nib­ba inn i Tem­pel­fjor­den.

Det er ikke bare lufta som er litt ise­te i dag, det sam­me gjel­der fjor­den. Fas­ti­sen strek­ker seg fra Fred­heim inno­ver Tem­pel­fjor­den, og til og med Sas­sen­fjor­den – bin­de­led­ded mel­lom Tem­pel­fjor­den og Isfjor­den – viser kla­re tegn av isdan­nel­se. Om det­te vil­le bare fort­set­te i noen uker fre­mo­ver …! Vi får se.

 Lukas nyter utsikten over Tempelfjorden

Lukas nyter uts­ik­ten over Tem­pel­fjor­den.

Vi nyter uts­ik­ten fra Fjord­nib­ba og så tar vi en liten avs­tik­ker til Fred­heim, den berøm­te hyt­ta byggd av den enda mer berøm­te fangst­man­nen Hil­mar Nøis fra og med 1924. Fred­heim måt­te flyt­tes litt oppo­ver og bort fra kys­ten i 2015 på grunn av kys­te­ros­jo­nen som gikk raskt framo­ver.

Vi nyter stedet, det fan­tas­ti­s­ke lands­ka­pet, kul­den, isen, lys­et og til syven­de og sist varm sup­pe fra ther­mo­sen og så er det på tide å set­te i gang med til­ba­ke­tu­ren. Dage­ne er fort­satt kor­te, men lys­et kom­mer til­ba­ke nå med vold­som fart.

Is i Tempelfjorden

Is i fjæ­ra i Tem­pel­fjor­den.

Tilbake

Nyhetene er i fra 03.12.2022 klokken 02:36:03 (GMT+1)
css.php