spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Sørkapp Land: Isbukta

Panorama av et imponerende landskap

Isbuk­ta lig­ger i Sør­kapp Land på øst­kys­ten av Spits­ber­gen. Med det vil­le, vak­re bre- og fjell­lands­ka­pet kan den min­ne om en liten versjon av Horn­sun­det. Det er ikke man­ge steder å gå i land og dra på tur. Far­van­net er ikke kart­lagt og det fin­nes noen far­li­ge grun­ner, spe­sielt på nordsi­den, i nær­he­ten av More­n­et­an­gen.

Isbuk­ta: lagu­ne­lands­kap

Det er fle­re hal­våp­ne lagu­ner på sør­si­den av Isbuk­ta, dan­net i yng­re år når isbree­ne har truk­ket seg til­ba­ke i løpet av kli­ma­en­drin­gens gang. Bree­ne har etter­latt fle­re more­ne­ryg­ger som nå dan­ner lan­ge, sma­le hal­vøya som lig­ger mel­lom lagu­nene og Storfjor­den.

Isbuk­ta: plast­søp­pel fra havet

Det er store meng­der driv­ved på kys­ten mel­lom lagu­nene og Storfjor­den – og marin plast­søp­pel. Det­te feno­me­net bør nå være godt kjent i offent­li­ghe­ten, og det fin­nes dess­ver­re også på Sval­bard. Det er mye plast på stren­de­ne her, spe­sielt i områ­der med lite tra­fikk for­di her er det ingen som sam­ler og hol­der stren­de­ne rene så langt det lar seg gjø­re ellers, på steder hvor fle­re folk fer­des. Mye av plas­ten kom­mer fra fis­ke­flå­ten i Bar­ents­ha­vet og mye er åpen­bart rela­tert til fis­ke­ri, inklu­dert fis­ke­garn og tau­verk. Hvis det er fort­satt skrift syn­lig så er den ofte fra øst­europeis­ke land inklu­dert Rus­sia.

Søre Rand­ber­get

Vi har tatt en tur gjen­nom det ulend­te moren­e­lands­ka­pet mel­lom Isbuk­ta og Søre Rand­ber­get og er nå i en høy­de av omt­rent 200 m over havet. Det er nok for en abso­lutt impo­ne­ren­de uts­ikt over hele Isbuk­ta.

Den­ne sis­te posis­jo­nen er bare noen få meter len­ger mot øst, slik at vi har en bed­re uts­ikt mot Storfjor­den og den impo­ne­ren­de klip­pe­kys­ten. Det lot seg ikke gjø­re å kom­me nær­me­re inn på den med sta­ti­vet, det blås­te ganske kraf­tig på den­ne dagen!

Ved siden av det vak­re lands­ka­pet er geo­lo­gien spen­nen­de. Fjel­let bes­tår av mør­ke leirstein som ligner litt på ski­fer. Lage­ne er lokalt kjent som Basi­li­ka-Formas­jo­nen. Den er omt­rent 60 mil­lio­ner år gam­mel (paleo­cen). Du kan fak­ti­sk fin­ne de sam­me lage­ne også i nær­he­ten av Lon­gye­ar­by­en, i høy­der litt over 500 m, når du tar en tur fra Pla­tå­ber­get vide­re oppo­ver til Nor­dens­kiöldfjel­let eller fra Gru­ve­f­jel­let til Troll­stei­nen!

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 25.05.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php