spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Sørkapp Land: Isbukta

Panorama av et imponerende landskap

Isbuk­ta lig­ger i Sør­kapp Land på øst­kys­ten av Spits­ber­gen. Med det ville, vak­re bre- og fjell­lands­ka­pet kan den min­ne om en liten vers­jon av Horn­sun­det. Det er ikke man­ge steder å gå i land og dra på tur. Far­van­net er ikke kart­lagt og det fin­nes noen far­li­ge grun­ner, spe­sielt på nordsi­den, i nær­he­ten av More­net­an­gen.

Isbuk­ta: lagu­n­e­lands­kap

Det er fle­re hal­våp­ne lagu­ner på sør­si­den av Isbuk­ta, dan­net i yng­re år når isbree­ne har truk­ket seg til­ba­ke i løpet av klima­en­drin­gens gang. Bree­ne har etter­latt fle­re more­neryg­ger som nå dan­ner lan­ge, sma­le hal­vøya som lig­ger mel­lom lagu­nene og Storfjor­den.

Isbuk­ta: plast­søp­pel fra havet

Det er store meng­d­er driv­ved på kys­ten mel­lom lagu­nene og Storfjor­den – og marin plast­søp­pel. Det­te fen­ome­net bør nå være godt kjent i offent­li­ghe­ten, og det fin­nes dess­ver­re også på Sval­bard. Det er mye plast på stren­de­ne her, spe­sielt i områ­der med lite tra­fikk for­di her er det ingen som sam­ler og hol­der stren­de­ne rene så langt det lar seg gjø­re ellers, på steder hvor fle­re folk fer­des. Mye av plas­ten kom­mer fra fis­ke­flå­ten i Barents­ha­vet og mye er åpen­bart rela­tert til fis­ke­ri, inklu­dert fis­ke­garn og tau­verk. Hvis det er fort­satt skrift syn­lig så er den ofte fra øst­eu­ropei­s­ke land inklu­dert Rus­sia.

Søre Rand­ber­get

Vi har tatt en tur gjen­nom det ulend­te more­ne­lands­ka­pet mel­lom Isbuk­ta og Søre Rand­ber­get og er nå i en høy­de av omt­rent 200 m over havet. Det er nok for en abso­lutt impon­e­ren­de utsikt over hele Isbuk­ta.

Den­ne sis­te posis­jo­nen er bare noen få meter len­ger mot øst, slik at vi har en bed­re utsikt mot Storfjor­den og den impon­e­ren­de klip­pekys­ten. Det lot seg ikke gjø­re å kom­me nær­me­re inn på den med sta­ti­vet, det blås­te gans­ke kraft­ig på den­ne dagen!

Ved siden av det vak­re lands­ka­pet er geo­lo­gien spen­nen­de. Fjel­let består av mør­ke leir­stein som ligner litt på ski­fer. Lagene er lokalt kjent som Basi­li­ka-Formas­jo­nen. Den er omt­rent 60 mil­lio­ner år gam­mel (paleo­cen). Du kan fak­tisk fin­ne de sam­me lagene også i nær­he­ten av Lon­gye­ar­by­en, i høy­der litt over 500 m, når du tar en tur fra Pla­tå­ber­get vide­re oppo­ver til Nor­dens­ki­öld­fjel­let eller fra Gru­vef­jel­let til Troll­stei­nen!

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 25.05.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php