spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Barentsburg: Hotell Barentsburg

360° panoramas

Hotel­let i Barents­burg ble åpnet i 1989, en gjen­spei­ling av Mikhail Gor­bats­jovs pere­stro­j­ka poli­tikk som åpnet lan­det mot vest. Plut­se­lig ble besøken­de fra ves­t­li­ge land velk­om­ne gjes­ter i Barents­burg, i det mins­te i teo­ri­en. Turis­ter fikk i utgangs­punket muli­ghe­ten til å rei­se til Barents­burg, men den gan­gen kun­ne de ikke for­ven­te mye med hen­syn til ser­vice.

Bes­lut­nin­gen om å åpne et hotell ble nok let­te­re av det fak­tum at det på det­te tids­punk­tet var en ned­gang i gru­ve­drif­ten og der­med også i befol­k­ningstall. Boli­ger var der­med lett tilg­jen­ge­lig, og et eld­re bolig­bygg ble der­med gjort om til hotell.

I begyn­nel­sen var antall besøken­de gans­ke begren­set. I 2009 star­ted en reno­ve­rings­pro­sess som i løpet av noen år før­te til en bety­de­lig opp­grade­ring av hotel­let. Selv om noe av den opp­rin­ne­li­ge rus­sis­ke sjar­men ble tapt i den­ne pro­ses­sen, kan besøken­de i dag nyte kom­fort og god mat på hotel­let. Det er god mat og en kose­lig bar. Det tråd­lø­se inter­net­tet fun­ge­rer godt og det til­bys ulike turist­til­bud. Men tiden da man kun­ne over­nat­te for en slikk og ingen­ting er for­bi.

Hotell Barents­burg – pan­ora­ma

Svært syn­lig i den sør­li­ge delen av sen­trum: Hotell Barents­burg.

Inn­gangs­par­tiet.

Den loka­le baren kan til­by et godt utvalg av drin­ker, og det inklu­de­rer selv­føl­ge­lig også øl fra det loka­le bryg­ge­riet Krac­nij Med­wed. Til tider ser­ver­te de også den bes­te kakao­en på Spits­ber­gen, men den var så god at den ble raskt utsolgt!

Restau­rant­en: god mat à la car­te.

I dag er ikke sou­ve­nir­bu­tik­ken i hotel­let len­ger den enes­te i Barents­burg. Den er nå den mins­te.

Inn­gangs­par­ti og reseps­jon. Her tar man av seg på bena, noe som er vel­dig van­lig i offent­li­ge bygn­in­ger på Spits­ber­gen.

Lan­ge kor­ri­do­rer … Her bod­de det gru­ve­ar­bei­de­re og and­re ansat­te på 1980-tal­let.

Rom­me­ne på Hotell Barents­burg er moder­ne og kom­for­ta­ble. Men en del av den rus­sis­ke sjar­men har gått tapt. Som med man­ge and­re hotel­ler i ver­den, kan man også her våk­ne opp uten å gjenk­jen­ne hvor man befin­ner seg på pla­ne­ten.

For boo­king etc, kon­takt Goarc­ti­ca.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 03.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php