spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Raudfjorden

Bakgrunn og bilder

Kart Raudfjorden

Raud­fjor­den.

Foto­gal­le­ri­er Raud­fjor­den

Det fin­nes fle­re foto­gal­le­ri­er nederst på den­ne siden for å vise noen av Raud­fjor­dens vak­re steder:

Raudfjorden

Ind­re Raud­fjor­den. Den­ne for­gre­nin­gen heter Ayerfjor­den.

Raud­fjor­den: Gener­elt

Raud­fjor­den lig­ger lengst mot vest på Spits­ber­gens nord­kyst. Med 20 km leng­de og 5 km bred­de er den en rela­tivt liten fjord, i hvert fall sam­men­li­gnet med de store nabo­e­ne i øst, Wood­fjor­den og Lief­defjor­den.

Engels­ke hval­fan­ge­re kjen­te fjor­den som Red Bay. Fjor­den er vel­dig natur­skjønn og byr på man­ge kon­tras­ter. Noen steder fin­nes det gode muli­ghe­ter for skips- eller Zodi­ac­cruis­nin­ger, and­re steder kan man gå en liten spa­ser­tur eller fjell­tur. Hele Raud­fjor­den til­hø­rer Nord­vest Spits­ber­gen nas­jo­nal­park.

Raud­fjor­den pan­ora­ma

Her kan du ta en vir­tu­ell tur til fle­re vak­re og spen­nen­de steder i Raud­fjor­den:

Geo­lo­gi

Det er store kon­tras­ter mel­lom vest- og øst­siden av Raud­fjor­den. Det har å gjø­re med en stor for­kast­ning som løper på langs gjen­nom fjor­den. Den skil­ler et opp­he­vet områ­de på ves­t­siden med gam­le kris­tal­li­ne berg­ar­ter som er en del av Sval­bards grunnf­jell fra et avsen­ket områ­de på øst­siden hvor man fin­ner sedi­men­ter – gro­ve sand­stein og kon­glo­me­ra­ter – fra Devon­ti­den, kjent som Old Red.

Landskap Raudfjorden vestside

Brat­te fjell på ves­t­siden av Raud­fjor­den, skå­ret inn i hard grunnf­jell.

Grunnf­jel­let på ves­t­siden er vir­ke­lig eld­gam­melt: gjen­nom radio­me­t­ris­ke date­rin­ger av vis­se mine­ral­korn fun­net i gneiss kun­ne geo­lo­ger påvi­se epi­so­der med stor tek­to­nisk akti­vi­tet for en mil­li­ard år siden. Sam­men­li­gnet med det­te syner Old Red sedi­men­tene på øst­siden fra Devon­ti­den, for 350-400 mil­lio­ner år siden, nes­ten ung :-). Den rød­bru­ne far­gen som noen av lagene har stamm­er fra hema­tit­tinn­hol­det av sedi­mentet.

Landskap Raudfjorden vestside

På øst­siden av Raud­fjor­den er lands­ka­pet mind­re bratt.
Her består fjel­let av sedi­men­ter kjent som Old Red.

Lands­kap

Den geo­lo­gis­ke kon­tras­ten kan over­set­tes direk­te i mar­kan­te kon­tras­ter i lands­ka­pet på beg­ge sider av fjor­den: ves­t­siden med sine har­de, opp­he­ve­de grunnf­jell­ber­gar­ter er vel­dig bratt. Fjel­le­ne er høye­re og inn­lan­det er stort sett isdek­ket. Litt ahv­hen­gig av hvor­dan en tel­ler fin­nes det 10 til 12 isbre­er på ves­t­siden og i bun­nen av Raud­fjor­den som når havet, inn­ram­met av nes­ten lodd­ret­te fjell­veg­ger.

Kontraster landskap Raudfjorden

Kon­tras­ter i lands­ka­pet i Raud­fjor­den: utsikt fra øst­siden mot den brat­te­re ves­t­siden.

Sam­men­li­gnet med ves­t­siden er øst­siden mind­re bratt. Det fin­nes hel­ler ingen store kyst­s­let­ter, men lik­e­vel er ter­ren­get på hav­ni­vå mye bed­re tilg­jen­ge­lig. Her fin­nes ingen isbre­er som når frem til havet. I mot­set­ning fin­nes det plass til for­skjel­li­ge slags turer, fra kor­te spa­ser­tu­rer til lan­ge fjell­tur­er. Her fin­nes også Richard­da­len med Richard­vat­net, den størs­te inns­jøen i områ­det.

Flo­ra og fau­na

Det fin­nes fle­re sjø­fu­gl­ko­lo­nier på brat­te fjell­veg­ger på ves­t­siden, med de størs­te i Hamil­ton­buk­ta. Her hek­ker flest polar­lom­vier og krykkjer. Fjell­rev har sin ter­ri­to­ri­er i nær­he­ten av fuglef­jel­le­ne, og det er van­lig at isbjørn strei­fer rundt i områ­det.

Rødsildre

Rød­sild­re.

Litt om his­to­ri­en

Både rus­sis­ke pomo­rer og fang­st­menn fra skan­di­na­vis­ke land bruk­te Raud­fjor­den som fang­s­tom­rå­de. Hyt­ta i Ali­ce­ham­na er kjent som Raud­fjordhyt­ta. Det var svens­ken Stock­holm-Sven som holdt til her i fle­re år på 1930-tal­let. Hvis du har lest Chris­tia­ne Rit­ter sin bok Kvin­ne i polar­nat­ten, en klas­si­ker i Sval­bard­li­te­ra­tu­ren, så vet du at Stock­holm-Sven var den nær­mes­te nabo­en som Chris­tia­ne Rit­ter og hen­nes to led­sa­ge­re had­de. Lik­e­vel ble det ikke noe av et møte.

Raudfjordhytta

Raud­fjordhyt­ta: her bod­de Stock­holm-Sven.

Foto­gal­le­ri Raud­fjor­den 1: noen inn­trykk fra her og der i fjor­den

Akku­rat som over­s­krif­ten bes­kri­ver: bil­der fra for­skjel­li­ge steder i Raud­fjor­den.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Foto­gal­le­ri Raud­fjor­den 2: Hamil­ton­buk­ta

Brat­te fjell, isbre­er, hol­mer og fuglef­jell.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Foto­gal­le­ri Raud­fjor­den 3: øst­siden – Ali­ce­ham­na, Bruce­n­eset, Solan­derfjel­let

Raud­fjordhyt­ta, Bruce­n­eset og Solan­derfjel­let.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 30.08.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php