spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Goosbukta

360° panoramas

Goos­buk­ta 1

Goos­buk­ta er en liten bukt som lig­ger innerst i Bren­ne­v­insfjor­den på Nord­aus­t­lan­det. Det­te er et ganske stort og for det mes­te flatt områ­de som lig­ger mel­lom kys­ten og isbreen. Det er over­ras­ken­de nok ikke dek­ket av is, og er svært ufrukt­bart. Det­te lands­ka­pet gir inn­trykk av å være liv­løst, men net­topp på grunn av sin spar­som­me natur og nær­he­ten til iskan­ten Ves­t­fon­na er det­te et fasci­ne­ren­de sted!

Goos­buk­ta 2

I nær­he­ten av kys­ten lig­ger det en liten hyt­te som ble byg­get av den nor­ske fangst­man­nen Karl Beng­ts­sen og hans menn i 1929. Den ble utvi­det i 1933, men ble i det­te øde lands­ka­pet sjel­den brukt til over­vin­tring. Vin­te­ren i 1935-36 var nok den mest trav­le, da en bri­ti­sk eks­pe­dis­jon fra Oxford over­vin­tret litt len­ger på Depo­tod­den som lig­ger litt len­ger nord i Bren­ne­v­insfjor­den. De bri­ti­s­ke forsker­ne som var ledet av San­dy A. Glen, øns­ket å under­sø­ke for­hol­de­ne på Ves­t­fon­na. Inspi­rert av Alfred Wege­ners eks­pe­dis­jon på Grøn­land i 1930, sat­te de opp en hove­d­ba­se for over­vin­tring på Depo­tod­den. Og en mind­re stas­jon på top­pen av breen Ves­t­fon­na. Beng­ts­sens hyt­te fun­ger­te som en prak­ti­sk for­bin­delse mel­lom dis­se to stas­jo­nene, siden Sver­dru­pi­sen, som er en del av den store Ves­t­fon­na, er lett tilg­jen­ge­lig her­fra.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 18.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php