spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Lovénøyane: Innerholmen

Panorama av en liten øy i Kongsfjorden fuglereservat

Innerholmen, Kart

Inner­hol­men er en av Lové­nøya­ne i Kongsfjor­den.

Lové­nøya­ne er en grup­pe små øyer i Kongsfjor­den. Den hele ves­le øygrup­pen har ver­ne­sta­tus som fug­le­re­ser­vat; se eks­em­pel­vis siden om naboøya Mid­thol­men for nær­me­re detal­jer om det­te. Jut­tahol­men og Sig­rid­hol­men til­hø­rer også Lové­nøya­ne. Alle dis­se sider bes­kri­ver natu­ren på Lové­nøya­ne – å gjen­ta alt det­te her ville vært litt repe­ti­tivt. Lik­e­vel er alle øyer litt for­skjel­lig fra hver­and­re. Noen er mer fla­te og har stren­der langs kys­ten, men and­re har litt mer ulendt ter­reng med lave klip­per rundt store deler av kys­ten.

Pan­ora­ma: Inner­hol­men

Det­te førs­te pan­ora­ma­bil­det viser utsik­ten fra den 15 meter høye more­neh­au­gen på nordsi­den av øya.

Med en leng­de på litt over 500 meter er Inner­hol­men blant de mins­te i den­ne grup­pen av småøy­er. Bred­den måler sted­vis i noen få meter. Store deler av hol­men er dek­ket av more­ne som ble etter­latt etter bree­ne som lig­ger innerst i Kongsfjor­den trakk seg til­ba­ke etter frams­tø­tet under den sis­te isti­den, i 1700 og 1800-tal­let. Lands­ka­pet er der­med geo­lo­gisk ung og vit­ner om breens stør­rel­se for i den nær­lig­gen­de geo­lo­gis­ke fort­iden.

Far­van­net langs kys­ten er del­vis vel­dig grunnt og utilg­jen­ge­lig til og med for små­bå­ter. Ved lav­vann er det fak­tisk mulig å gå til fots til naboøya Sig­rid­hol­men, men gum­mi­stø­v­ler anbe­fa­les nok for den­ne lil­le turen.

Pan­ora­ma: Inner­hol­men-Sig­rid­hol­men

Det­te pan­ora­ma­bil­det ble tatt ved lav­vann halv­veis mel­lom Inner­hol­men og Sig­rid­hol­men.

Lové­nøya­ne: Inner­hol­men – Foto­ga­le­rie

Noen inn­trykk fra Inner­hol­men.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 04.10.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php