spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Cro­zier­pyn­ten

Cro­zier­pyn­ten

Den lil­le hal­vøy­en Cro­zier­pyn­ten lig­ger på øst­siden av Sorgfjord. Lis­ten over per­so­ner som bes­køk­te det­te stedet på 1800- og tid­lig 1900-tal­let er nes­ten en lite over ‘de som var noe’ hva gjel­der ark­ti­sk opp­dagel­se og eks­pe­dis­jo­ner på den tiden …

Edward Par­ry (1827) var her med ski­pet Hec­la. Nav­net Hecla­ham­na som står på kar­tet rett sør for Cro­zier­pyn­ten min­ner fort­satt om den­ne eks­pe­dis­jo­nen.

Den svens­ke delen av den rus­sisk-svens­ke gradnmå­lings­eks­pe­dis­jo­nen eta­bler­te sine over­vin­tringskvar­ter her i 1899, og Her­zog Ernst, ski­pet fra Schrö­der-Stranz-eks­pe­dis­jo­nen, ble tvun­get til å til­brin­ge vin­te­ren 1912-13 her mens lede­ren for eks­pe­dis­jo­nen, Her­bert Schrö­der-Stranz, anta­ge­lig alle­re­de had­de omkom­met et sted på nordsi­den av Nord­aus­t­lan­det.

Den­ne lis­ten er langt fra fulls­ten­dig. For ikke å nev­ne alle fangst­men­ne­ne som over­vin­tret her da huset etter den svens­ke eks­pe­dis­jons­grup­pen fort­satt stod stø­dig og opp­reist.

For­skjel­li­ge per­spek­tiv fra områ­det hvor meri­dian­må­ling-stas­jo­nen var plas­sert på sør­si­den av Cro­zier­pyn­ten. Stas­jo­nen ble byg­get i 1899 av den svens­ke delen av oven­nevn­te eks­pe­dis­jon, og deret­ter brukt da man over­vin­tret her.

Eks­pe­dis­jo­nen er over­ras­ken­de lite kjent, tilt ross for at den var vel­dig suk­sess­full og brak­te med seg et vell av topo­gra­fisk og annet forsk­nings­ma­te­ria­le med hjem uten tap av liv, i mot­set­ning til man­ge and­re eks­pe­dis­jo­ner i den tid­li­ge fasen av ark­ti­sk opp­dagel­se.

Flagg­stang­h­au­gen på Cro­zier­pyn­ten er bare 31 meter høy. Noen gan­ger er det mer enn nok for å få en flott uts­ikt.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 31.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php