spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Sorgfjorden: Crozierpynten

Panorama av et kulturminnelandskap på Spitsbergens nordkyst

Crozierpynten Kart

Cro­zier­pyn­ten lig­ger på øst­siden av Sorg­fjor­den.

Den lil­le hal­vøy­en Cro­zier­pyn­ten lig­ger på øst­siden av Sorg­fjord. Lis­ten over per­soner som bes­køk­te det­te stedet på 1800- og tid­lig 1900-tal­let er nes­ten en lite over ‘de som var noe’ hva gjel­der ark­tisk opp­dagel­se og ekspe­dis­jo­ner på den tiden …

Edward Par­ry (1827) var her med ski­pet Hecla. Nav­net Hecla­ham­na som står på kar­tet rett sør for Cro­zier­pyn­ten min­ner fort­satt om den­ne ekspe­dis­jo­nen.

Den svens­ke delen av den rus­sisk-svens­ke gradn­må­lings­ek­spe­dis­jo­nen eta­bler­te sine over­vint­ringsk­v­ar­ter her i 1899, og Her­zog Ernst, ski­pet fra Schrö­der-Stranz-ekspe­dis­jo­nen, ble tvun­get til å til­brin­ge vin­te­ren 1912-13 her mens lede­ren for ekspe­dis­jo­nen, Her­bert Schrö­der-Stranz, anta­ge­lig aller­e­de had­de omkom­met et sted på nordsi­den av Nord­aus­t­lan­det.

Den­ne lis­ten er langt fra full­sten­dig. For ikke å nev­ne alle fang­st­men­ne­ne som over­vin­tret her da huset etter den svens­ke ekspe­dis­jons­grup­pen fort­satt stod stø­dig og oppreist.

For­skjel­li­ge per­spek­tiv fra områ­det hvor meri­dian­må­ling-stas­jo­nen var plas­sert på sør­si­den av Cro­zier­pyn­ten. Stas­jo­nen ble byg­get i 1899 av den svens­ke delen av oven­nevn­te ekspe­dis­jon, og deret­ter brukt da man over­vin­tret her.

Ekspe­dis­jo­nen er over­ras­ken­de lite kjent, tilt ross for at den var vel­dig suk­sessfull og brak­te med seg et vell av topo­gra­fisk og annet forsk­nings­ma­te­ria­le med hjem uten tap av liv, i mot­set­ning til man­ge and­re ekspe­dis­jo­ner i den tid­li­ge fasen av ark­tisk opp­dagel­se.

Flaggstanghau­gen på Cro­zier­pyn­ten er bare 31 meter høy. Noen gan­ger er det mer enn nok for å få en flott utsikt.

Bil­de­gal­le­ri – Sorg­fjor­den: Cro­zier­pyn­ten

Bil­de­ne ble tatt f.o.m. 2010 og t.o.m. 2023.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.10.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php