spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Lilliehöökbreen

360° PanoTour

Lil­lie­höök­breen som en vir­tu­ell pan­ora­ma tur

Her er en 360° tur av Lil­lie­höök­breen:

Lil­lie­höök­breen 1/3

Lil­lie­höök­breen er tro­lig er opp­kalt etter en svensk forsker fra 1800-tal­let. Den er en av de størs­te isbree­ne i Nord­vest-Spits­ber­gen. Den impo­ne­ren­de bre­fron­ten er utro­lig nok 11 kilo­me­ter lang (målt i 2013). Den har truk­ket seg kraf­tig til­ba­ke i løpet av det sis­te århund­re. Det­te kan vi se ved å sam­men­li­gne bil­der fra da her­tug Albert I. av Mona­co utfør­te sin førs­te eks­pe­dis­jon i 1906, med bil­der fra hans tip­pol­de­barn her­tug Albert II tatt i 2006. Volum­ta­pet i løpet av den­ne tiden er esti­mert til 40 %. Siden 2006 har has­ti­ghe­ten på isbreens ret­rett økt kraf­tig.

Moren­e­lands­ka­pet på øst­siden av Lil­lie­höök­breen vit­ner om de store dimens­jo­nene som var her for mind­re enn 200 år siden. Det­te pan­ora­ma bil­det ble tatt under en mid­natt­stur i slut­ten av august 2014.

Lil­lie­höök­breen 2/3

Lil­lie­höök­breen er teknisk sett ikke en indi­vi­du­ell isb­re, men en del av mer enn ti ulike isbre­er som til sam­men for­mer et kom­pleks av en stor beve­gen­de ismas­se. Hvis man føl­ger hove­d­gre­nen mot nord, vil man etter en grad­vis høy­des­tigning på nes­ten 20 kilo­me­ter nå et ispla­tå. Det­te ispla­tået er skil­let mel­lom Krossfjor­den og Raudfjor­den på nord­kys­ten. Fra det­te iss­kil­let, strek­ker Raudfjor­dbreen seg nordover med sine 35 kilo­me­ter.

Lil­lie­höök­breen 3/3

Vår isbr­e­van­d­ring var ikke ment å være så lang, vi end­te opp med å vand­re fra øst­siden av Lil­lie­höök­breen til Möl­lerfjor­den som lig­ger len­ger øst. Etter å ha ste­get opp den øst­li­ge skrå­nin­gen av Lil­lie­höök­breen nåd­de vi en stor mid­del­mo­re­ne som sepa­re­rer Lil­lie­höök­breen fra Sup­an­breen. Jeg tok det and­re og tred­je av dis­se pan­ora­ma bil­de­ne fra top­pen av den­ne more­nen. Vi fort­sat­te turen vår til Lloyds Hotel i Möl­lerfjor­den, i det vak­res­te som­mer­væ­ret du kan ten­ke deg.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 14.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php