spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
HomeSval­bard info­si­deDyre­liv → Polarsvøm­mes­ni­pe

Polarsvømmesnipe (Phalaropus fulicarius)

En eller fle­re polarsvøm­mes­ni­pe­re som rote­rer raskt i grunnt vann er et under­lig syn, men det betyr at de leter etter mat som vir­v­les opp fra bun­nen. I til­legg kom­mer den uvan­li­ge sek­su­el­le dimor­fis­men som gjør arten inter­es­sant.

Polarsvømmesnipe

Polarsvøm­mes­ni­pe (han­nen).

Bes­kri­vel­se: Polarsvøm­mes­ni­pen har i hek­ket­iden en hovedsa­ke­lig rød­lig fjærd­rakt, bort­sett fra de kam­uf­las­je­far­ge­de over­si­de­ne av vin­g­e­ne og hodet, og et hvitt områ­de rundt øyne­ne. Den er en liten fugl (leng­de 20 cm, vekt 40-75 g). Hann og hunn skil­ler seg fra hver­and­re på påfal­len­de vis: Hun­nen er ikke bare litt stør­re, men har i mot­set­nin­gen til ellers i fug­le­ver­den den mest påfal­len­de fjærd­rak­ten av de to. Det­te hen­ger sam­men med polarsvøm­mes­ni­pens hekk­eva­ner.

Polarsvømmesnipe

Polarsvøm­mes­ni­pe­par. Han­nen i fore­grun­nen.

Utbredelse/Migrasjon: Polarsvøm­mes­ni­pen fin­nes i Høy-Ark­tis rundt hele Nord­po­lom­rå­det. På Sval­bard hek­ker den nes­ten over­alt nær kys­ten, men som oftest på ves­t­kys­ten og den ves­t­li­ge nord­kys­ten av Sval­bard, på Tusenøya­ne og på Bjørnøya. Om vin­te­ren liker den å ha det varmt og trek­ker helt til tro­pe­ne, fug­ler fra Sval­bard over­vin­trer anta­ke­lig­vis foran kys­ten til Vest-Afri­ka. De kom­mer til hek­ke­om­rå­de­ne i begyn­nel­sen eller mid­ten av juni og blir der til slut­ten av juli eller begyn­nel­sen av august. Hun­nene trek­ker først, så føl­ger han­ne­ne så snart rugin­gen og klek­kin­gen er over­s­tått.

Polarsvømmesnipe

Polarsvøm­mes­ni­pe­par. Hun­nen i fore­grun­nen.

Bio­lo­gi: Polarsvøm­mes­ni­pen hek­ker par­vis eller i små, løse kolo­nier på flat, fuk­tig og vege­tas­jons­rik tun­dra, ofte nær små tjern. Hek­ke­fug­ler er gans­ke tro­fast mot områ­der og kom­mer ofte til­ba­ke til sam­me hek­kes­ted. Nærin­gen fin­ner de på tun­draen, i fla­te tun­drainns­jøer eller ved kys­ten. De eter insek­ter og små kreps­dyr.

Under hek­kin­gen byt­ter polarsvøm­mes­ni­pene for det mes­te på rol­lene. Hun­nen leg­ger fle­re egg rundt mid­ten av juni, men så over­tar han­nen rugin­gen (18-20 dager). Hun­nen kan pare seg igjen med en annen hann. Etter at hun­nen har lagt egg for and­re gang, drar fug­le­ne fort mot sør.

Polarsvømmesnipe

Polarsvøm­mes­ni­per på leting etter næring.

Annet: Om vin­te­ren er polarsvøm­mes­ni­pen grå (der kom­mer dens engels­ke navn Grey phalar­ope fra) og uan­se­lig. Der­for går man­ge som har sett den uten­for hek­ke­se­son­gen i Euro­pa med et øns­ke om å se den en gang om som­me­ren i Ark­tis. Også det påfal­len­de rol­lebyt­tet gjør den inter­es­sant. Med litt flaks og en hel­dig plas­se­ring kan en se fle­re polarsvøm­mes­ni­per på en gang. Man kan ofte godt nær­me seg til fots eller med båt.

Polarsvøm­mes­ni­pen nner fôr ved å sit­te på van­net og spin­ne i sirk­ler – på den måten vir­v­ler den opp næring fra van­nets bunn. Det­te ser selv­sagt litt besyn­der­lig ut.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php