spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
HomeSval­bard info­si­deDyre­liv → Polar­svøm­mes­ni­pe

Polarsvømmesnipe (Phalaropus fulicarius)

En eller fle­re polar­svøm­mes­ni­pe­re som rote­rer raskt i grunnt vann er et under­lig syn, men det betyr at de leter etter mat som virv­les opp fra bun­nen. I til­legg kom­mer den uvan­li­ge seksu­el­le dimor­fis­men som gjør arten inter­es­sant.

Polarsvømmesnipe

Polar­svøm­mes­ni­pe (han­nen).

Bes­kri­vel­se: Polar­svøm­mes­ni­pen har i hek­ket­iden en hove­dsa­ke­lig rød­lig fjærd­rakt, bort­sett fra de kamuf­las­je­far­ge­de over­si­de­ne av vin­g­e­ne og hodet, og et hvitt områ­de rundt øyne­ne. Den er en liten fugl (leng­de 20 cm, vekt 40-75 g). Hann og hunn skil­ler seg fra hve­r­and­re på påfal­len­de vis: Hun­nen er ikke bare litt stør­re, men har i mot­set­nin­gen til ellers i fugle­ver­den den mest påfal­len­de fjærd­rak­ten av de to. Det­te hen­ger sam­men med polar­svøm­mes­ni­pens hekkeva­ner.

Polarsvømmesnipe

Polar­svøm­mes­ni­pe­par. Han­nen i fore­grun­nen.

Utbredelse/Migrasjon: Polar­svøm­mes­ni­pen fin­nes i Høy-Ark­tis rundt hele Nord­po­lom­rå­det. På Sval­bard hek­ker den nes­ten over­alt nær kys­ten, men som oftest på ves­t­kys­ten og den ves­t­li­ge nord­kys­ten av Sval­bard, på Tus­enøya­ne og på Bjørnøya. Om vin­te­ren liker den å ha det varmt og trek­ker helt til tro­pe­ne, fug­ler fra Sval­bard over­vin­trer anta­ke­lig­vis for­an kys­ten til Vest-Afri­ka. De kom­mer til hek­keom­rå­de­ne i begy­n­nel­sen eller mid­ten av juni og blir der til slut­ten av juli eller begy­n­nel­sen av august. Hun­nene trek­ker først, så føl­ger hanne­ne så snart rug­in­gen og klek­kin­gen er over­stått.

Polarsvømmesnipe

Polar­svøm­mes­ni­pe­par. Hun­nen i fore­grun­nen.

Bio­lo­gi: Polar­svøm­mes­ni­pen hek­ker par­vis eller i små, løse kolo­nier på flat, fuk­tig og vege­tas­jons­rik tun­dra, ofte nær små tje­rn. Hek­ke­fug­ler er ganske tro­fast mot områ­der og kom­mer ofte til­ba­ke til sam­me hek­kes­ted. Nærin­gen fin­ner de på tund­ra­en, i fla­te tund­rainns­jøer eller ved kys­ten. De eter insek­ter og små kreps­dyr.

Under hek­kin­gen byt­ter polar­svøm­mes­ni­pe­ne for det mes­te på rol­lene. Hun­nen leg­ger fle­re egg rundt mid­ten av juni, men så overtar han­nen rug­in­gen (18-20 dager). Hun­nen kan pare seg igjen med en annen hann. Etter at hun­nen har lagt egg for and­re gang, drar fug­le­ne fort mot sør.

Polarsvømmesnipe

Polar­svøm­mes­ni­per på leting etter næring.

Annet: Om vin­te­ren er polar­svøm­mes­ni­pen grå (der kom­mer dens engels­ke navn Grey phalar­o­pe fra) og uan­se­lig. Der­for går man­ge som har sett den uten­for hek­ke­se­son­gen i Euro­pa med et øns­ke om å se den en gang om som­me­ren i Ark­tis. Også det påfal­len­de roll­ebyt­tet gjør den inter­es­sant. Med litt flaks og en hel­dig plas­se­ring kan en se fle­re polar­svøm­mes­ni­per på en gang. Man kan ofte godt nær­me seg til fots eller med båt.

Polar­svøm­mes­ni­pen nner fôr ved å sit­te på van­net og spin­ne i sirk­ler – på den måten virv­ler den opp næring fra van­nets bunn. Det­te ser selvsagt litt besyn­der­lig ut.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php