spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Hinlopenstredet

Map Hinlopen Strait

For mer detal­jert informas­jon, trykk på de ulike områ­de­ne i kar­tet neden­for.

Guidebok: Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

For mer og detal­jert info: gui­de­bo­ka Sval­bard – Nor­ge nær­mest Nord­po­len.

Gener­elt: Stre­det mel­lom Spits­ber­gen og Nord­aus­t­lan­det. Vak­kert områ­de med en inter­es­sant his­to­rie og rikt dyre­liv – ett av mine man­ge favo­ritt­steder på Sval­bard! Nav­net er anta­ge­lig hen­tet fra direk­tø­ren for et neder­landsk page_id=2712″>hvalfangstkompani på 1600-tal­let eller fra byen Hin­de­loo­pen i Neder­lan­de. Isfor­hold kan være van­skel­ig, ikke minst grun­net ster­ke strøm­mer.

For pan­ora­ma­bil­der fra Hin­lo­pen­st­re­det og omkring­lig­gen­de deler av Spits­ber­gen og Nord­aus­t­land, trykk her.

Geo­lo­gi: Pre­kam­b­ris­ke, ikke-meta­mor­fe, defor­mer­te sedi­men­ter (man­ge­far­get kvarts og dolo­mit­ter) i nord (Sorg­fjord-Lom­fjord i Spits­ber­gen, Lågøya-Murch­ison­fjord på Nord­aus­t­land). Dis­se sedi­men­tene er godt bev­art og viser enkel­te steder fine bøl­ge­mer­ker, sprek­ker etter uttør­king osv. Noen stra­ta er fos­sil­ri­ke, godt bev­ar­te stroma­to­lit­ter som til­hø­rer Sval­bards elds­te fos­si­ler. I sør­ve­st (Wil­hel­møya) fin­nes sedi­men­ter fra Tri­as lignen­de dem man fin­ner på Edgeøya og Barent­søya, som kan være myke og gjør­me­te. I sørøst (Pal­an­der­buk­ta-Vibe­buk­ta) fin­nes kalk­stein fra perm (Kapp Sta­ros­tin Formas­jo­nen).

Near-horizontal layers of sediments (Permian carbonates) in the entrance area of Wahlenbergfjord (Nordaustland), dolerite on top (dark, vertical cliff)

Nær-hori­son­ta­le sedi­m­ent­lag (kar­bo­na­ter fra perm) ved inn­gan­gen til Wahl­enberg­fjord (Nord­aus­t­land), dia­bas på top­pen (mørk, ver­ti­kal klip­pe).

Øyene i Hin­lo­pen­st­re­det består hovedsa­ke­lig av dia­ba­s­in­tru­si­ver (jura til kritt). Alkef­jel­let på ves­t­siden av Hin­lo­pen­st­re­det sør for Lom­fjor­den er ikke bare spek­ta­kulært, men inter­es­sant også fra et geo­lo­gisk per­spek­tiv med mør­ke basal­tis­ke (dia­bas) intru­si­ver fun­net i lys kalk­stein fra perm. Intru­si­ve­ne er vel 100 meter tykke og dan­ner ver­ti­ka­le klip­per hvor­på tituse­ner av polar­lom­vier hek­ker. Ved kon­takt­fla­ten er kalk­stei­nen omd­an­net grun­net var­men fra de intru­si­ve berg­ar­te­ne, og der­for omd­an­net til mar­mor.

Doleritic intrusion (right side, dark) in Permian limestone (bright) and glacier

Dia­ba­s­in­tru­si­ver (høy­re side, mørk) i kalk­stein fra perm (lys) med isb­re.

Lands­kap: Variert og vak­ker. Del­vis store kyst­s­let­ter med lagrek­ker med gam­le strand­vol­ler, som er godt syn­li­ge. Her kan man noen gan­ger fin­ne gam­le hval­bein, som går i opp­løs­ning og nærer tun­draen. De små øyene er stei­ne­te og har brat­te klip­per hvor kolo­nier med polar­lom­vier bor, sær­lig spek­ta­kulært er syn­et på Alkef­jel­let. På øst­kys­ten er kyst­s­let­tene mest høy­po­lar ørken og fri for vege­tas­jon, noe som gjør et ster­kt inn­trykk på besøken­de.

Reindeer antler in polar desert. East side of Hinlopen Strait

Reins­dy­r­horn i polar ørken. Øst­siden av Hin­lo­pen­st­re­det.

Plan­te- og dyre­liv: Stort sett lite vege­tas­jon, sett bort ifra lav og moser, som dan­ner far­ge­ri­ke bil­der enkel­te steder. For­vit­re­de hval­bein leg­ger grunn­la­get for små ‘oaser’ i den ellers gol­de polarør­kenen, som i August­buk­ta og Vide­buk­ta. Plan­te­li­vet her er rikt. Store fugle­ko­lo­nier, stort sett polar­lom­vier, hek­ker i de brat­te basalt­klip­pene. Hval­ross og isbjørn ser man ofte i Hin­lo­pen­st­re­det.

Inhabitants of the Hinlopen Strait I: Brünich's guillemots, Alkefjellet

Beboer­ne av Hin­lo­pen­st­re­det (I): Polar­lom­viAlkef­jel­let.

Hvalrosser på Nordaustland

Beboer­ne av Hin­lo­pen­st­re­det (II): Hval­ros­ser på Nord­aus­t­land.

His­to­rie: Hin­lo­pen­st­re­det var aller­e­de kjent for hval­fan­ge­re på 1600-tal­let, selv om jeg ikke kjen­ner til jakthyt­ter eller stas­jo­ner langs kys­ten. Pomo­re­ne bruk­te også Hin­lo­pen­st­re­det til jakt. Man­ge viten­ska­pe­li­ge ekspe­dis­jo­ner besøk­te Hin­lo­pen­st­re­det på 1800- og tid­lig 1900-tal­let, og ver­dt å nev­ne er den rus­sisk-svens­ke Arc-de-Meri­di­an ekspe­dis­jo­nen (1899-1904), som had­de sin hovedstas­jon i Sorg­fjord. Sver­den eta­bler­te en stas­jon i Kinn­vi­ka i Murch­ison­fjor­den i løpet av det internas­jo­na­le polarå­ret 1957-58, som sene­re ble for­latt i 1959.

Bil­de­gal­le­ri Hin­lo­pen­st­re­det

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

Lomfjord Sorgfjord Alkefjellet Wahlenbergfjord/Palanderbukta Islands in Hinlopen Augustabukta - Vibebukta Murchisonfjord

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 19.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php