spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil

Svalbard: sikkerhet på tur, miljøvernregler, kulturminnevern

Lis­ten neden­for ret­ter opp­merksom­he­ten din mot noen vik­ti­ge fak­ta og reg­ler, men er ikke full­sten­dig. Hvis du vil rei­se til Sval­bard, pass på å få tak i all rele­vant informas­jon for det du har plan­lagt – sær­lig hvis du skal rei­se på egen­hånd; for orga­nis­er­te turer blir det­te gjort av tur­ope­ra­tø­ren. Hvis du igno­re­rer reg­le­ne risi­ke­rer du å hav­ne i trøb­bel – enten en kraft­ig bot fra den nor­ske sys­sel­man­nen eller sik­ker­he­ts­mes­sig ute i fel­ten. Mer informas­jon kan fås fra Sys­sel­man­nen (guver­nø­ren) i Lon­gye­ar­by­en.

Guidebok: Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

For mer og detal­jert info: gui­de­bo­ka Sval­bard – Nor­ge nær­mest Nord­po­len.

Se også nyhe­ter og rei­se­blogg på den­ne netts­iden for opp­date­rin­ger.

Vik­tig for deg som skal ut på tur på Sval­bard

 • All tra­fikk på størs­te deler av Sval­bard må mel­des til Sys­sel­man­nen før avrei­se og man er avhen­gig av til­l­atel­se. For å få til­l­atel­se må man ha for­sik­ring som skal dek­ke red­nings­søk.
 • Det er man­ge ver­neom­rå­der med ulik sta­tus og bes­kyt­tel­ses­ni­våer helt opp til fug­le­re­ser­va­te­ne, Mof­fen og Kong Karls Land hvor det gjel­der ferd­sels­for­bud sesongvis eller året rundt (det er Kong Karls Land som er utgilg­jen­ge­lig hele året). Her er det ikke lov å nær­me­re seg uto­ver en gitt avstand. Vær sik­ker på å kjen­ne for­skrif­te­ne og hvor områ­de­ne er før du drar.
 • Hold avstand fra hek­ken­de fug­ler, sær­lig fug­le­ne som hek­ker på bak­ken, som gås, ender og ark­tis­ke ter­ner. Hvis de voks­ne fug­le­ne for­la­ter redet vil egget kjø­les ned raskt eller bli nap­pet opp av rov­dyr (rev, and­re fug­ler …). Ikke la deg fris­te til å ta bil­der av rei­ret – bare for­lat områ­det raskt hvis du ser noen.
 • Hvis du blir angre­pet av rød­nebb­ter­ner er du anta­ge­lig for nær rei­re­ne deres. Ikke gå nær­me­re, men trekk deg til­ba­ke – du tren­ger ikke det bil­det. Fug­le­ne angri­per ditt høy­es­te punkt, så hold opp hån­den, gås­tok­ken, tri­po­den etc. Ikke prøv å slå fug­le­ne, de ska­der deg ikke, men du kan fort påfø­re dem ska­de.
 • Rundt Lon­gye­ar­by­en er cam­ping kun til­latt på den offi­si­el­le cam­ping­plas­sen
 • Det fin­nes ikke noe infra­struk­tur (vei­er, over­nat­ting) uten­for boset­nin­ge­ne.
 • Det fin­nes ingen turis­thyt­ter på Sval­bard, bort­sett fra 3 som eies av loka­le tur­ope­ra­tø­rer som bru­kes til deres orga­nis­e­re turer (de kan ikke lei­es ut til indi­vi­du­el­le turis­ter pga. gjel­den­de lov­giv­ning). Nes­ten alle hyt­ter på Sval­bard eies av noen, og uten eier­ens til­l­atel­se kan man ikke bru­ke den. Dår­li­ge vær­for­hold er intet unn­tak.

Kul­tur­minn­evern på Sval­bard

 • Det er egne reg­ler for bes­kyt­tel­sen av kul­turarv­min­ner på Sval­bard. Alt som er eld­re enn fra 1946 er auto­ma­tisk bes­kyt­tet, uan­sett hvor ube­ty­de­lig det kan vir­ke, som for eks­em­pel en rus­ten spiker eller en bit knust glass. Yng­re sider kan også være bes­kyt­tet. Mye er ned­tråk­ket eller stjå­let aller­e­de; pass på at fremt­idig besøken­de også kan se hva som er der da du besøk­te stedet. Det er ikke til­latt å cam­pe i nær­he­ten kul­turarv­min­ner, selv når de er snø­dek­te og ikke syn­li­ge. Man­ge his­to­ris­ke steder er stengt for all tra­fikk.

Isbjør­ner og våpen, isbre­er, elver

 • Du tren­ger et pas­sen­de våpen så snart du for­la­ter bebyg­de områ­der i til­fel­le du møter isbjørn, og du må vite hvor­dan våpen bru­kes og hva du skal gjø­re. Det­te gjel­der også områ­de­ne like uten­for Lon­gye­ar­by­en, til eks­em­pel Pla­tåf­jel­let, Bjørn­da­len, Advent­da­len, Lon­gye­ar­breen (isbreen ved Lon­gye­ar­by­en) osv. Våpen kan lei­es i Lon­gye­ar­by­en så len­ge du har våpen­li­sens som lar deg bære tils­va­ren­de våpen i ditt hjem­land.
 • Isbjør­ner går sjel­den inn i bebod­de områ­der! Ikke gå gjen­nom Lon­gye­ar­by­en som en John Way­ne, hel­ler ikke Barents­burg osv. Unn­ta­ket er Pyra­mi­den, en for­latt gru­ve­by – her må du ha et våpen tilg­jen­ge­lig for å fer­des trygt. Det er ikke til­latt å bære våpen inn i offent­li­ge bygg som dag­lig­vare­but­ik­ken, restau­rant­er og and­re slike bygg. Fle­re offent­li­ge bygn­in­ger har våpens­kap som kan bru­kes under kor­te besøk, som for eks­em­pel museet og Sval­b­ar­bu­tik­ken (butik­ken) i Lon­gye­ar­by­en. Kan du ikke unn­gå å bære våpen gjen­nom bebyg­gel­sen, sørg for at  den er uladd og det er syn­lig (fjern bol­ten fra rif­len) og ta den kor­tes­te ruten fra A til B (fra der du pluk­ker opp våpe­net til dit turen star­ter).
 • Skal du fer­des over isbre­er eller krys­se elver, tren­ger du erfa­ring og nød­ven­dig uts­tyr med deg.
 • Skal du cam­pe i vill­mar­ken tren­ger du et vars­lings­sys­tem for isbjør­ner. Har du ikke nok folk til å hol­de isbjørn­vakt og hel­ler ingen god vakt­hund, er en snu­ble­tråd en van­lig teknisk løs­ning. Pass på å skaf­fe en snu­ble­tråd i god tid, i skri­ven­de stund (2012) er de van­skel­ig å fin­ne i Lon­gye­ar­by­en. Sjekk hos Ice Bear Alarm om du kan få tak i en.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 31.01.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php