spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Lun­de

Lunde

Lun­de på Bjørnøya.

Bes­kri­vel­se: Lun­den er en liten fugl i alke­fa­mi­li­en (leng­de 30 cm, vekt 320-550 g), hvor lun­der på Sval­bard er litt stør­re enn slekt­nin­ge­ne lengre sør. Det kraft­i­ge, far­ge­ri­ke neb­bet gjør den umiskjen­ne­lig om som­me­ren.

Lunde, Jan Mayen

Lun­de på Kval­ros­sen, Jan May­en.

Utbredelse/Migrasjon: Lun­den hek­ker først og fremst i Sub-Ark­tis (Island, Færøyene, Skott­land, Nord-Nor­ge), i mind­re antall også i Høy-Ark­tis i Atlan­te­ren (en lignen­de art hek­ker nord i Stil­le­ha­vet). På Sval­bard hek­ker den hovedsa­ke­lig på Bjørnøya og i fjor­de­ne langs vest- og nord­kys­ten, helt opp til Hin­lo­pens­tre­tet og Sjuøya­ne.

Lunde, Foynøya

Lun­de på Foynøya, nor­døst-Sval­bard.

Over­vint­rings­om­rå­de­ne befin­ner seg på Atlan­ter­ha­vet, omt­rent på sam­me bred­de­grad som Spa­nia. Lun­den kom­mer tid­lig til hek­ke­om­rå­de­ne, i begyn­nel­sen eller mid­ten av mai, og blir der til langt i august.

Bio­lo­gi: I Sub-Ark­tis hek­ker lun­den i stort antall i jor­d­hul­er på kan­ten av brat­te klip­per. Sval­bards stei­ne­te grunn og per­ma­frost gjør det umu­lig her, slik at den og and­re alke­fug­ler hek­ker på brat­te klip­per, av og til i gro­per og spal­ter eller mel­lom stei­ner. Der­med hek­ker den ikke like tett som i Sub-Ark­tis. Det ene egget ruges av beg­ge foreld­re­ne i seks uker. Ungen blir i rei­ret i fem til ti uker til den er selvs­ten­dig.

Den lang­som­me repro­duks­jonsf­rek­ven­sen utli­gnes med av en høy leve­al­der: En full­vok­sen lun­de har gode sjan­ser til å bli eld­re enn 30 år.

Lunde, Hinlopenstretet

Lun­de i Hin­lo­pens­tre­tet.

Annet: De store kolo­niene som er kjent fra Island, Færøyene, Skott­land eller Nor­ge fin­nes ikke på Sval­bard, men enkelt­fug­ler flyr ofte for­bi. På Sval­bard fin­nes det bare få eksis­ter­en­de kolo­nier der man kan obser­ve­re hek­kes­tedet. Sval­bard er der­for ikke akku­rat et eldo­ra­do for lun­de-fans.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 23.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php