spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Signehamna

360°-Panoramabilde

Først en 360-gra­d­ers utsikt fra Sig­ne­ham­na i Lil­lie­höök­fjord, den inners­te armen vest i Kross­fjord. Vi står ved siden av spor fra to tyske værst­as­jo­ner fra den mør­ke tiden under and­re ver­dens­krig. Vær­da­tae­ne var svært vik­ti­ge den gan­gen for mili­tæ­re operas­jo­ner, og etter­som det da ikke var noe sivilt dre­vet meteo­ro­lo­gis­ke stas­jo­ner i områ­det len­ger, måt­te det tyske mili­tæ­ret for­søke å skaf­fe sine egne data fra høyt oppe i Nord-Atlan­te­ren, hvor mye av «været» i det nord­vest­li­ge Euro­pa har sitt utspring.

Høs­ten i 1941 eta­bler­te den tyske mari­nen en værst­as­jon ved navn «Knos­pe» («bud», etter stas­jons­le­de­ren, som het Knoe­spel) hvor 6 mann over­vin­tret. I 1942-43 fulg­te “Nuss­baum” fol­lo­wed (“nøt­tet­re”, etter stas­jons­kom­man­dø­ren Nus­ser). I juni 1943, like før «Nuss­baum» ble hen­tet igjen, ble tysker­nes tils­tede­væ­rel­se i Sig­ne­ham­na opp­daget av nor­ske sol­da­ter. Det ble avf­yrt skudd, og en tysk sol­dat omkom. Ubå­ten som snart kom for å hen­te de tyske sol­da­tene opp­daget det nor­ske ski­pet i Nils­pol­len, den lil­le viken like sør for Sig­ne­ham­na, og avf­yr­te skudd. Ski­pet sank, og en norsk sol­dat dru­knet i for­søket på å nå land. Blo­di­ge krigs­hand­lin­ger i ellers vak­re ark­tis­ke lands­kap­som­rå­der i Kross­fjor­den.

To pan­ora­ma­bil­der til (ikke 360-gra­d­ers) av Sig­ne­ham­na i Lil­lie­höök­fjord. Sent i sep­tem­ber 2012 had­de vin­te­ren aller­e­de gjort seg gjel­den­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 23.09.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php