spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil

Kvalvågen, Boltodden

Dinosaurspor på østkysten av Spitsbergen

Kval­vå­gen lig­ger på øst­kys­ten av Spits­ber­gen. Fra Sveagru­va er det fort å kom­me seg fram til buk­ta med snøs­coo­ter på vin­te­ren (men det er bare per­soner som er bosatt her eller som har spe­si­ell til­l­atel­se som får kjø­re hit med snøs­coo­ter). Om som­me­ren er øst­kys­ten mye van­skel­i­ge­re å kom­me seg frem til og den er mye mind­re tilg­jen­ge­lig, selv om avstan­den selv­føl­ge­lig er den sam­me. Den stei­ne­te kys­ten byr på få steder som er egnet for å leg­ge til og dis­se få anleg­ge­stede­ne lig­ger så utsatt til, slik at utfluk­te­ne bare er mulig når det er rolig sjø.

Boltodden, Kvalvågen

Landings­plas­sen på Bol­tod­den lig­ger på en van­skel­ig tilg­jen­ge­lig og stei­ne­te kyst­stri­pe.

Ved kys­ten fin­ner man man­ge inter­es­san­te berg­ar­ter. Dis­se har sin opp­rin­nel­se fra ned­re kritt (for ca. 130 mil­lio­ner år siden), hvor avset­nin­ger fra elve­ne i form av sand, grus og slam har dan­net bre­de mun­nin­ger over store deler av Spits­ber­gen. Et annet eks­em­pel på den­ne pro­ses­sen er Mis­sis­sip­pi­del­taet. Den­ne sand­stei­nen er også kjent fra blant annet Bohe­man­nes­et i Isfjor­den (hvor man også har en flott muli­ghet til å se de til­hø­ren­de kull­fo­re­kom­ste­ne) og Fest­nin­gen vest for Grønfjord, hvor «Fest­nin­gen-sand­stein» har fått nav­net sitt fra.

Kvalhovden, Kvalvågen

Klip­pe på Kval­hov­den (sett fra øst) med lag fra ned­re kritt: nederst Hel­vitiaf­jel­let-formas­jo­nen med Fest­nin­gen-sand­stei­nen, deret­ter kom­mer Caro­linef­jel­let-formas­jo­nen med fin­kor­ne­te og mør­ke­re avset­nin­ger. Spe­sielt inter­es­sant er deformas­jo­nene i den ned­re delen: halvs­tiv­ne­de sand­stein som har glidd nedo­ver innen­for et områ­de som var enda mer usta­bilt. Den­ne pro­ses­sen har alt­så sin opp­rin­nel­se i tyng­de­kraf­ten og ikke i tek­tonikk.

For deg som vir­ke­lig er inter­es­sert i geo­lo­gi: Fest­nin­gen-Sand­stein til­hø­rer Hel­ve­tiaf­jel­let-formas­jo­nen (har blitt kalt opp etter et fjell i Advent­da­len) og den­ne formas­jo­nen hører til Advent­da­len- grup­pen, dis­se er alle loka­le stra­ti­gra­fis­ke navn. Internas­jo­n­alt blir tids­punk­tet (ned­re kritt, for 130,7 mil­lio­ner til ca. 126,3 mil­lio­ner år siden) for depo­ne­ring av Fest­nin­gen-sand­stein kalt Bar­re­mi­an. Bare i til­fel­le det var noen som øns­ket å vite det 🙂

Festningen-sandstein ved Boltodden, Kvalvågen

Detal­jer fra Fest­nin­gen-sand­stei­nen med tyde­lig lagde­ling. Kys­ten på Bol­tod­den, Kval­vå­gen.

Lagu­ne med mosekledd lands­kap nær­me kys­ten på Bol­tod­den.

Hytte på Boltodden, Kvalvågen

Hyt­te på Bol­tod­den, Kval­vå­gen. Blikk mot vest.

Rui­ne­ne av den eld­re av de to hyt­te­ne som man fin­ner ved kys­ten. Anta­ge­lig­vis ble den byg­get i 1923 av det bri­tis­ke Nor­t­hern Explo­ra­ti­on Com­pa­ny (NEC) for å leg­ge beslag på områ­det samt det som kan­skje ville bli fun­net av kull og and­re råstoff­er på stedet.

NEC-hytte på Boltodden, Kvalvågen

Den eld­re NEC-hyt­ta, bygd i 1923, på Bol­tod­den. Blikk mot vest, med lagu­nen i fore­grun­nen og Strongbreen i bak­grun­nen.

Inne i NEC-hyt­te­rui­nen fra 1923

Den­ne nye­re hyt­ta står litt len­ger vekk fra kys­ten. Den ble det øde­lagt våren 2014, anta­ge­lig­vis av et skred. For­hå­pent­lig­vis blir den repar­ert igjen.

Hytte på Boltodden, Kvalvågen

En eld­re ruin av en hyt­te på Bol­tod­den, Kval­vå­gen. Det ble anta­ge­lig­vis byg­get i 1909 av jeger­ne Einar Johan Peder­sen og Arne Jen­sen Som­merø. Som­merø måt­te ampu­te­re fle­re tær i løpet av den påføl­gen­de vin­te­ren på grunn av frost­ska­der. Tær­ne ble sene­re fun­net i vin­dus­k­ar­men i hyt­ta. Da ingen skip, som kun­ne ta med de to jeger­ne, anløp buk­ta i løpet av som­me­ren 1910, rod­de Som­merø og Peder­sen den lan­ge vei­en rundt Sør­kapp til Isfjor­den til­ba­ke til Lon­gye­ar­by­en (som den­gang fort­satt het Lon­gyear City) i en åpen båt.

Hvis man tar en kort fot­tur inn i Kval­hovd­da­len og deret­ter går ca 250 meter oppo­ver fjel­let, kom­mer man til fjell­ryg­gen av Kval­hov­den og der­med til et fan­tas­tisk utsikts­punkt. I østen lig­ger den bre­de Storfjor­den med Edgeøya i bak­grun­nen. I sør og nord, strek­ker seg øst­kys­ten av Spits­ber­gen. I ves­ten lig­ger Strongbreen, som har truk­ket seg ster­kt til­ba­ke. Men det vak­res­te er den stei­ne­te kyst­lin­jen, som lig­ger rett neden­for utsikts­punk­tet.

De to sis­te pan­ora­ma­bil­de­ne (øverst og nederst) er fra Spo­rod­den, noen få hundre meter østo­ver. Nav­net «Spo­rod­den» min­ner om at geo­lo­ger fant dino­saur­spor i områ­det, selv om dis­se befin­ner seg på Bol­tod­den. Dino­sau­rer­ne vand­ret rundt på Fest­nin­gen-sand­stein mens den­ne fort­satt var myk sand. Gjen­nom det­te kyst­lands­ka­pet banet elve­ne seg lang­somt vei gjen­nom et myr­lendt skogs­ter­reng (ned­re kritt, se oven­for). Spo­rod­den er pre­get av en fan­tas­tisk vak­ker natur med impon­e­ren­de kyst­klip­per og sop­p­for­me­te, værs­lit­te tårn av sand­stein, som kan min­ne den besøken­de om ves­ten av Ame­ri­ka, hvis det bare had­de vært et par gra­der var­me­re.

Dinosaurspor på Boltodden, Kvalvågen.

Dino­saur­spor på Bol­tod­den. Drøye 30 cm store fots­por fra den vege­ta­ris­ke Igu­a­n­o­don som lev­de i kritt.

Flellsmelle

Flells­mel­le.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 29.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php