Hermansenøya: en liten øy i Forlandsundet
spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Her­man­senøya

Lav, Hermansenøya

Lav på Her­man­senøya.

Her­man­senøya er en liten øy i For­lands­un­det på Spits­ber­gens ves­t­kyst, mel­lom hove­døya og Prins Karls For­lan­det. Leng­den fra nord til sør er 3 kilo­me­ter og den mak­si­ma­le bred­den er under 900.

Klippekyster, Hermansenøya

Lave klip­pekys­ter på ves­t­siden av Her­man­senøya.

Kys­ten består for det mes­te av lave klip­pekys­ter. Lik­e­vel fin­nes det fle­re steder hvor man kan kom­me i land, eks­em­pel­vis på nordspis­sen.

Hermansenøya

Utsikt over Her­man­senøya.

Her­man­senøya er fug­le­re­ser­vat, noe som betyr at det er ferd­sels­for­bud i hek­ke­se­son­gen (15. mai – 15. august). Det­te inklu­de­rer far­van­net 300 m ut fra kys­ten. Det er man­ge fug­ler som hek­ker på øya, noe som sees tyde­lig på den for­holds­vis rike vege­tas­jo­nen. Blant fug­le­ne som hol­der til på Her­man­senøya er et stort antall stor­jo.

Lav vok­ser på man­ge over­fla­ter på stei­ne­ne. Slett man­ge av øyas vak­re aspek­ter er litt gjemt i lands­ka­pets detal­jer; sett på avstand er den vel ikke alt­for bemer­kel­ses­ver­dig. Men hvis man tar litt tid for å beund­re de fine far­ge­ne og struk­tu­rene på stei­ne­ne og på vege­tas­jo­nen så er det mye å se. De fles­te besøken­de – av de få som fin­ner vei­en hit – vil kom­me mot slut­ten av august og i sep­tem­ber pga av øyas ver­ne­sta­tus. På den­ne tiden kan deler av øya aller­e­de være dek­ket av snø og is, noe som vil også føre til man­ge vak­re detal­jer hvis man har sans til slikt.

Hermansenøya, is og fjær

Vak­re detal­jer: is og fjær.

Øyas høy­es­te «fjell» rei­ser seg ikke mer enn 38 m over havet, men lik­e­vel har man der­fra en vak­ker utsikt over omgi­vel­sen samt For­lands­un­det og Dah­l­breen på Spits­ber­gens ves­t­kyst.

Skifer, Hermansenøya

Ski­fer på Her­man­senøya.

Her­man­senøya: bil­de­gal­le­ri

Noen foto­gra­fis­ke inn­trykk fra Her­man­senøya.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 16.10.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php
Bilder og bakgrunn