spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil

Foynøya

Kart Foynøya

Gener­elt: Øyen har nav­net sitt etter den nor­ske Svend Foyn, som for­bedret gra­nat­har­pu­nen på slut­ten av 1800-tal­let som gjor­de hval­fangs­ten let­te­re (han gjor­de oss alle en tje­nes­te, ikke sant?!). Foynøya er en liten, avsi­des­lig­ge­ned hol­me “på ver­dens ende” og er del av Nord­aust Sval­bard Natur­re­ser­vat.

Guidebok: Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

For mer og detal­jert info: gui­de­bo­ka Sval­bard – Nor­ge nær­mest Nord­po­len.

Foynøya, looking east

Foynøya, sett mot øst.

Geo­lo­gi: Grunnf­jell, gnei­ser. Isti­dens spor er fort­satt godt syn­li­ge: gla­si­al ero­si­on og mas­ser med flytt­bl­ok­ker.

Anbe­falt lesing for vide­re, lett­fors­tåe­lig (helt sant!) informas­jon om Sval­bards geo­lo­gi og lands­kap.

Lands­kap: Brat­te klip­per, steinur og flytt­bl­ok­ker. Det fin­nes hver­ken isbre­er eller rik­ti­ge stren­der. Kys­ten er utsatt for isha­vets døn­nin­ger, og det fin­nes ingen bukter med gode, bes­kyt­te­de ank­rings­plas­ser.

Foynøya (northern end, looking west)

Foynøya (nord­lig del, sett mot vest). Det må ha vært her, eller i nærom­rå­det, at Sjef van Don­gen og kapt­ein Sora ble stran­ded for en tid i juli 1928.

Flo­ra og fau­na: Øya er vel­dig stei­net og gold. Vege­tas­jon er det stort sett lite av, bort­sett fra moser og laver i bes­kyt­te­de posis­jo­ner i ter­ren­get. Det fin­nes nep­pe stad­fes­te fore­kom­s­ter av dyre­liv uto­ver noen mind­re kolo­nier av rød­nebb­ter­ner og teis­ter.

His­to­rie: Like nær Foynøya drev ita­lie­ne­ren Umber­to Nobi­le på dri­vi­sen i juli 1928 etter den kata­stro­fa­le ulykken av luft­ski­pet ‘Ita­lia’. Av man­ge red­nings­for­søk var det to menn, den neder­lands­ke Sjef van Don­gen og ita­lie­ne­ren Gen­na­ro Sora, som ble stran­det på Foynøya en peri­ode i juli 1928, til de ble red­det av sjøfly.

Nobi­le ble eva­kuert av den svens­ke pilo­ten Ejnar Lund­borg som dess­ver­re kras­jet fly­et i for­søket på å red­de fle­re menn sene­re. Lund­borg og res­ten av ita­lie­ner­ne ble sene­re red­det av det rus­sis­ke ski­pet ‘Kras­sin’.

Foynøya

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 19.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php