spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Ny-Ålesund museum

360° panoramabilde

Det lil­le museet i Ny-Åle­sund heter offi­sielt Ny-Åle­sund By- og Gruve­mu­se­um. Den er en inter­es­sant og infor­ma­tiv attraks­jon. Man kan lære mye om den loka­le his­to­ri­en som kan deles i tre kate­go­rier: gru­ve­drift, nord­pol-eks­pe­dis­jo­nene og i nye­re tid; vitenskap.

Museet har mye informas­jon og bil­der om dag­lig­li­vet i Ny-Åle­sund fra den tiden byen var en gruve­lands­by, iso­l­ert fra res­ten av Spits­ber­gen. 1920-tal­let var hove­dsa­ke­lig pre­get av de berøm­te Nord­pol-eks­pe­dis­jo­nene til Roald Amund­sen (1926, med luft­ski­pet Nor­ge) og Umber­to Nobi­le (1926 og 1928, med luft­ski­pet Ita­lia).

Ny-Åle­sund slut­tet å fun­ge­re som gru­ve­by i 1963 etter fle­re alvor­li­ge ulykker. All sene­re akti­vi­tet hang på et eller annet vis sam­men med vitenskap og forsk­ning, direk­te eller indi­rek­te.

Ny-Åle­sund By- og Gruve­mu­se­um hol­der til i den gam­le butik­ken som ble byggd i 1917. Byggn­in­gen ble innred­det som muse­um i 1989.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 14.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php