spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
HomeLen­ker og lit­te­ra­tur → Pola­re netts­i­der

Polare nettsider

Pola­re netts­i­der: På den­ne siden fin­ner du sta­dig nye len­ker så du får et opp­datert utvalg over netts­i­der for den polar­in­ter­es­ser­te. Jeg sjek­ker hver netts­ide før jeg leg­ger til de respek­ti­ve len­ke­ne og har fun­net de fles­te netts­i­der inter­es­san­te og nyt­ti­ge, men ansva­ret for og inn­hol­det på de ulike netts­ide­ne lig­ger hos eier­ne av de ulike netts­ide­ne.

Sam­lin­gen med len­ker for Ant­ark­tis og Sør-Geor­gia er flyt­tet til antarctic.eu.

Sval­bardGener­elt om polom­rå­de­neGrøn­landJan May­enDiver­seTur­ope­ra­tø­rer

Sval­bard

Gener­elt om polom­rå­de­ne

 • The Tysk Polar­forsk­ningsam­funn hen­ven­der seg til forske­re og all­menn­he­ten med sin netts­ide, sine publi­kas­jo­ner og møter.
 • ICE­Sat: mye spen­nen­de informas­jon om is, kli­ma­en­d­ring, …
 • The «Polar Tou­rism Gui­de Asso­cia­ti­on» (PTGA) er en orga­ni­sas­jon som inter­es­se­rer alle mine kol­le­ger som arbei­der som gui­de i polom­rå­de­ne.
 • Til­ta­ket «the Polar Citi­zen Sci­ence Collec­ti­ve» koor­di­ne­rer inn­sa­tsen for å sam­le inn vitenska­pe­lig data under pola­re eks­pe­dis­jo­ner med crui­se­skip.
 • WWF – mil­jø­ar­beid i Ark­tis. Angår alle, og er svært inter­es­sant.
 • AECO, eller «Asso­cia­ti­on of Arc­tic Expe­di­ti­on Crui­se Ope­ra­tors», en netts­ide for crui­se­ope­ra­tø­rer som sei­ler i Ark­ti­s­ke far­vann
 • Cryo­po­li­tics er en nettside/blogg om geo­po­li­tikk i Ark­tis.
 • Ander­sonI­mages – foto­gra­fi fra Ark­tis (inklu­dert Franz Josef Land) og Ant­ark­tis.
 • Ophrys Pho­to­gra­phy – foto­gra­fi, ikke bare fra Ark­tis.
 • Kart som illus­tre­rer ulike tema­er (mil­jø, poli­tikk) og områ­der innen Ark­tis.
 • Det svens­ke natur­his­to­ris­ke muse­um har en vel­dig nyt­tig side for en som er inter­es­sert i bota­nikk (på svensk).

Polar links: Ingo Plenk

Grøn­land

 • GEUS Dan­marks geo­lo­gis­ke under­sø­kel­se. Til­byr blant annet geo­lo­gis­ke kart og lit­te­ra­tur om Grøn­land.
 • Til­bys også av GEUS: en data­ba­se over steds­navn i nor­døst­li­ge Grøn­land, med his­to­risk bak­grunns­in­formas­jon.
 • Dansk Meteo­ro­lo­gisk Insti­tutt (DMI) med vær­mel­ding for Grøn­land (dansk).
 • Dansk Meteo­ro­lo­gisk Insti­tutt (DMI) med iskart for Grøn­land.
 • Nanu Tra­vel til­byr turer til Øst-Grøn­land­trips (Scores­by­sund), blant annet hun­de­s­le­de­tu­rer.
 • Scores­by­sund Boset­ting i Øst-Grøn­land (offi­si­ell netts­ide).
 • Atu­ag­kat Spe­sia­li­tets­bok­han­del i Nuuk (Vest-Grøn­land). All slags lit­te­ra­tur om Grøn­land.
 • TSW-Publi­shing, basert i det skot­ske høy­lan­det, over­set­ter og publi­se­rer bøker, som så langt kun er tilg­jen­ge­lig på dansk, som for eks­em­pel «Fif­ty Years With Siri­us», om den legen­da­ris­ke sle­de­pa­trul­jen i det nor­døst­li­ge Grøn­land.
 • Øst-Grøn­land – alt du tren­ger å vite.
 • Ser­mit­siaq grøn­landsk avis med en dansk del og et engelsk nyhe­ts­brev.
 • «Oqa­lut­tuat / Tales»: his­to­ri­er fra Grøn­lands his­to­rie, fra fort­i­den til den tid­li­ge moder­ne tiden. Teg­ne­se­ri­er på høyt nivå. Bøker­ne er et samar­beid mel­lom den grøn­lands­ke kunst­ne­ren Nuka K. Godt­f­red­sen og dans­ke arkaeo­lo­ger.

Jan May­en

Diver­se

 • Gla­cier­books i Skott­land til­byr et godt utvalg av bruk­te og antik­va­ris­ke bøker om fjell­klatring og polom­rå­de­ne.
 • Lau­ra Dyer foto­gra­fi med et flott utvalg bil­der av ark­ti­sk dyre­liv.

Jona­than P. Tyler
Vill­mark og dyre­livs kunst­ner & pho­to­gra­pher

Jonathan P. Tyler

Crui­se­ope­ra­tø­rer for eks­pe­dis­jo­ner

spitzbergen-adventures.com er Doreen Lam­pes sels­kap. Doreen til­byr hove­dsa­ke­lig snøs­ku­ter­tu­rer og hun er i stand til å hjel­pe deg opp av det dypes­te snøhull om det trengs. I til­legg arran­ge­rer hun spe­si­el­le turer for film­team, foto­grafer og mer.

Spitzbergen-Adventures

Ocean­wi­de Expe­di­ti­ons
Crui­se­skip i «eks­pe­dis­jons­stil» til Ark­tis og Ant­ark­tis

oceanwide-expeditions.com

Spe­sia­lis­ten på dykking i Ark­tis og Ant­ark­tis.

Waterproof - The specialist for diving in the Arctic and Antarctica

Stor­bri­tan­nia­ba­sert spe­sia­list på turer med små grup­per til vill­mark, dyre­livs­tu­rer, dykking og foto­graferings­tu­rer fra Ekva­tor til pole­ne.

UK based specialist in small group wilderness, wildlife, diving and photography trips from the Equator to the Poles

Jon Amtrup er en sei­ler og skri­bent som hol­der til på høye bred­de­gra­der. Han har skre­vet Hav­ne­gui­de fra Ber­gen-Kirkenes, Seil til Sval­bard, og Kong Haralds Vs bio­gra­fi. Vin­ter­stid gjør han «Ski & Seil»-ekspedisjoner til Sunn­mør­sal­pe­ne.

syexplorenorth

 • Spits­ber­gen Tra­vel – Sval­bards størs­te tur­ope­ra­tør, til­byr alt fra dags­tu­rer til leng­re eks­pe­dis­jo­ner som­mer som vin­ter.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 24.06.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php