spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
HomeLen­ker og lit­te­ra­tur → Pola­re netts­i­der

Polare nettsider

Pola­re netts­i­der: På den­ne siden fin­ner du sta­dig nye len­ker så du får et opp­datert utvalg over netts­i­der for den polar­in­ter­es­ser­te. Jeg sjek­ker hver netts­ide før jeg leg­ger til de respek­ti­ve len­ke­ne og har fun­net de fles­te netts­i­der inter­es­san­te og nyt­ti­ge, men ans­va­ret for og inn­hol­det på de ulike netts­ide­ne lig­ger hos eier­ne av de ulike netts­ide­ne.

Sam­lin­gen med len­ker for Ant­ark­tis og Sør-Geor­gia er flyt­tet til antarctic.eu.

Sval­bardGener­elt om polom­rå­de­neGrøn­landJan May­enDiver­seTur­ope­ra­tø­rer

Sval­bard

Gener­elt om polom­rå­de­ne

Polar links: Ingo Plenk

Grøn­land

 • GEUS Dan­marks geo­lo­gis­ke under­søkel­se. Til­byr blant annet geo­lo­gis­ke kart og lit­te­ra­tur om Grøn­land.
 • Til­bys også av GEUS: en data­ba­se over steds­navn i nor­døst­li­ge Grøn­land, med his­to­risk bak­grunns­in­formas­jon.
 • Dansk Meteo­ro­lo­gisk Insti­tutt (DMI) med vær­mel­ding for Grøn­land (dansk).
 • Dansk Meteo­ro­lo­gisk Insti­tutt (DMI) med iskart for Grøn­land.
 • Nanu Tra­vel til­byr turer til Øst-Grøn­land­trips (Score­s­by­sund), blant annet hun­de­sle­de­tu­rer.
 • Score­s­by­sund Boset­ting i Øst-Grøn­land (offi­si­ell netts­ide).
 • Atuag­kat Spe­sia­li­tets­bok­han­del i Nuuk (Vest-Grøn­land). All slags lit­te­ra­tur om Grøn­land.
 • TSW-Publi­shing, basert i det skot­ske høy­lan­det, over­set­ter og publi­se­rer bøker, som så langt kun er tilg­jen­ge­lig på dansk, som for eks­em­pel «Fif­ty Years With Siri­us», om den legen­da­ris­ke sle­de­pa­trul­jen i det nor­døst­li­ge Grøn­land.
 • Øst-Grøn­land – alt du tren­ger å vite.
 • Ser­mit­siaq grøn­landsk avis med en dansk del og et engelsk nyhe­ts­brev.
 • «Oqa­lut­tuat / Tales»: his­to­ri­er fra Grøn­lands his­to­rie, fra fort­iden til den tid­li­ge moder­ne tiden. Teg­ne­se­ri­er på høyt nivå. Bøker­ne er et sam­ar­beid mel­lom den grøn­lands­ke kunst­ne­ren Nuka K. Godt­fred­sen og dans­ke arkaeo­lo­ger.

Jan May­en

Diver­se

 • Gla­cier­books i Skott­land til­byr et godt utvalg av bruk­te og antik­va­ris­ke bøker om fjell­klat­ring og polom­rå­de­ne.
 • Lau­ra Dyer foto­gra­fi med et flott utvalg bil­der av ark­tisk dyre­liv.

Jona­than P. Tyler
Vill­mark og dyre­livs kunst­ner & pho­to­grapher

Jonathan P. Tyler

Crui­se­ope­ra­tø­rer for ekspe­dis­jo­ner

spitzbergen-adventures.com er Doreen Lam­pes sels­kap. Doreen til­byr hovedsa­ke­lig snøs­ku­ter­tu­rer og hun er i stand til å hjel­pe deg opp av det dypes­te snøhull om det trengs. I til­legg arran­ge­rer hun spe­si­el­le turer for film­team, foto­grafer og mer.

Spitzbergen-Adventures

Ocean­wi­de Expe­di­ti­ons
Crui­seskip i «ekspe­dis­jons­stil» til Ark­tis og Ant­ark­tis

oceanwide-expeditions.com

Spe­sia­lis­ten på dykking i Ark­tis og Ant­ark­tis.

Waterproof - The specialist for diving in the Arctic and Antarctica

Stor­bri­tan­ni­a­ba­sert spe­sia­list på turer med små grup­per til vill­mark, dyre­livs­tu­rer, dykking og foto­graf­e­rings­tu­rer fra Ekva­tor til polene.

UK based specialist in small group wilderness, wildlife, diving and photography trips from the Equator to the Poles

Jon Amtrup er en sei­ler og skri­bent som hol­der til på høye bred­de­gra­der. Han har skre­vet Hav­ne­gui­de fra Ber­gen-Kir­kenes, Seil til Sval­bard, og Kong Haralds Vs bio­gra­fi. Vin­ters­tid gjør han «Ski & Seil»-ekspedisjoner til Sunn­mør­sal­pe­ne.

syexplorenorth

 • Spits­ber­gen Tra­vel – Sval­bards størs­te tur­ope­ra­tør, til­byr alt fra dags­tu­rer til lengre ekspe­dis­jo­ner som­mer som vin­ter.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 24.06.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php