spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil

Alkefjellet

Map Alkefjellet
Alkefjellet

For mer detal­jert informas­jon, se Gui­de­bo­ken for Spits­ber­gen-Sval­bard

Guidebook Spitsbergen-Svalbard

 

 

Gener­elt: Nav­net avs­lø­rer hele his­to­ri­en: »Alkef­jel­let« er et fle­re kilo­me­ter langt, bratt fjell som huser hundre­t­use­ner av polar­lom­vier. Selv uten fug­le­ne er de spek­ta­kulæ­re klip­pene ver­dt en visitt; de slut­ter aldri å for­bløf­fe og impon­e­re de hel­di­ge besøken­de som får se det­te naturm­i­ra­ke­let. Besøk gjø­res ofte ved bruk av gum­mi­bå­ter (Zodiac), og noen gan­ger med stør­re far­tøy, etter­som van­net nær de brat­te par­tiene er dype (men det er far­li­ge klip­per and­re steder, sær­lig sør for isbreen nord for Alkef­jel­let). Det er lagt ned mye arbeid i å forår­sa­ke så lite fors­tyr­rel­se på natu­ren som mulig, og man kjø­rer gum­mi­bå­te­ne sak­te, etter­som et stort antall fug­ler hvi­ler i van­no­ver­fla­ten.

Sørg for å ikke fors­tyr­re fug­le­ne og hold et godt øye med og avstand fra poten­si­el­le far­li­ge snøs­kred­par­tier sær­lig om som­me­ren!

Alkefjellet
Alkefjellet

Glacier north of Alkefjellet, displaying the geology nicely on its right (northern) side

Isb­re nord for Alkef­jel­let, her vises geo­lo­gien tyde­lig til høy­re (nord) for breen:
Lyst far­get Kalk­stein på bun­nen og top­pen (uten­for bil­det),
skilt av store dia­ba­s­in­tru­si­ver.

 

Geo­lo­gi: Dia­ba­s­in­trus­jo­ner (fra jura eller eld­re kritt) er kom­met i dagen grun­net eros­jon. Intru­si­ve­ne lig­ger i kalk­stein fra perm som er omd­an­net og der­for blitt til mar­mor nær kon­takt­so­nen. Dia­ba­sen har ikke dan­net de per­fek­te seks­kan­te­de poly­gonsøy­le­ne som er fun­net and­re steder (Island….), men store søy­le­li­gnen­de struk­turer kan ses enkel­te steder. Dis­se kan være gans­ke spek­ta­kulæ­re; enkel­te av dem kan man fak­tisk kjø­re rundt med små båter.Anbe­falt bok for lett­le­se­lig (helt sant!) informas­jon om Sval­bards geo­lo­gi og lands­kap.

Alkefjellet

Lands­kap: Ver­ti­ka­le stein­klip­per opp til vel hundre meters høy­de, med spek­ta­kulæ­re søyl­e­struk­turer. Lengre inn på land er områ­det nes­ten totalt dek­ket av den mind­re iskap­pen Odin­jø­ku­len som består av fle­re små isbre­er. Avhen­gig av vær og sesong kan man noen gan­ger fin­ne fine fos­se­fall med smel­tevann som stamm­er fra iskap­pens sør­li­ge del på fugle­klip­pen.

Waterfalls near Alkefjellet

Fos­se­fall nær Alkef­jel­let.

Plan­te- og dyre­liv: Fle­re tituse­ner av hek­ken­de fugle­par med polar­lom­vier er et tyde­lig bevis på den bio­lo­gis­ke pro­duk­ti­vi­te­ten i nær­lig­gen­de far­vann. Ris­sa og polar­måker fin­nes I mind­re antall, og hvis du ser nøye etter kan du kan­skje se med­lem­mer av polar­rev fami­li­en på de mind­re brat­te par­tiene mel­lom de ver­ti­ka­le klip­pene hvor fugle­ko­lo­niene er og isbreen.

Alkefjellet

Gal­le­ri for Alkef­jel­let

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 25.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php