spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Bråsvellbreen og Austfonna

Kart Bråsvellbreen & Austfonna

Gener­elt: Nav­ne­ne Aus­t­fon­na og Brås­vell­breen er bes­kri­ven­de. Aus­t­fon­na er så navngitt etter­som isfon­nen lig­ger i Sval­bards øst­li­ge strøk, mens Brås­vell­breen fikk nav­net sitt etter et plut­se­lig bre­frem­rykk («sur­ge») i 1937-38.

Over­fla­teom­rå­det på Aus­t­fon­na er 8100 km2, da er ikke nab­ob­reen Vega­fon­na (350 km2) med­reg­net. Over­fla­ten på Brås­vell­breen dek­ker et områ­de på 1110 km2 (tal­let er syn­ken­de, siden 1980).

Bre­fron­ten på Bråsvellbreen/Austfonna er omt­rent 180 km lang, og brytes opp kun av et par, stei­ne­te uts­tik­ke­re. Det­te gjør den til den lengs­te bre­fron­ten på den nord­li­ge halvku­le.

Guidebok: Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

For mer og detal­je­rt info: gui­de­bo­ka Sval­bard – Nor­ge nær­mest Nord­po­len.

Kalving på brefronten av Bråsvellbreen

Bre­fron­ten av Brås­vell­breen.

Geo­lo­gi: Aus­t­fon­na og Brås­vell­breen er beg­ge to isbre­er. Brås­vell­breen er en del av Aus­t­fon­na. Gren­sen mel­lom dis­se to er ikke syn­lig. Den delen av Aus­t­fon­na hvor isen beve­ger seg ras­ke­re enn res­ten, anta­ge­lig på grunn av en for­sen­k­ning i den under­lig­gen­de berg­grun­nen, er Brås­vell­breen, og der­med er gren­sen defi­nert av isb­re­dy­na­mik­ken.

Det­te betyr at Brås­vell­breen er en vik­tig del av breens mas­se­balan­se­sys­tem.

Deler av Aus­t­fon­na rykket frem i 2013, og ført til mass­etap og kal­ving av store mas­ser isfjell inn i Bar­ents­ha­vet, og end­rin­ger i kyst­lin­jen.

Anbe­falt lesing for vide­re, lett­forståe­lig (vir­ke­lig!) informas­jon om Sval­bards geo­lo­gi og lands­kap.

Austfonna nær Isispynten

Aus­t­fon­na nær Isis­pyn­ten: et bil­de av uen­de­li­ghet.

Isispynten

Lands­kap: Vids­trak­te iskap­per. Store area­ler er stort sett fri for sprek­ker. På de store over­fla­te­ne dan­ner smel­tevann bek­ker som fal­ler over bre­fron­ten om som­me­ren, som enkel­te steder ska­per spek­ta­ku­læ­re syn.

Above and below: Isispynten on the eastern side of Austfonna consists largely of some square kilometres of moraine

Over og under: Isis­pyn­ten på øst­siden av Aus­t­fon­na bes­tår hove­dsa­ke­lig av noen kva­drat­ki­lo­me­ter med more­ne.

Isispynten

Gal­le­ri Brås­vell­breen

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 19.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php