spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2018 → Nordn­or­ge, SV Anti­gua 10/28-2018/11/04

Nordnorge med SV Antigua: spekkhoggere og nordlys

Tromsø - Skjervøy - Vesterålen - Ofoten - Lofoten

Årets sis­te tur med SV Anti­gua, fra Trom­sø til Bodø, var en vel­lykket avs­lyt­ning på seson­gen i nord i 2018. I slut­ten av okto­ber og tid­lig i novem­ber bærer lys og vær preg av vin­ter og polar­natt. Dis­se gans­ke spe­si­el­le for­hol­de­ne – spe­sielt i hvert fall for de av oss som ikke bor i områ­det 🙂 – brin­ger mye skjønn­het til et lands­kap som aller­e­de er utro­lig vak­kert i seg selv, med utalli­ge øyer, fjor­der små­bygd­er.

Også den­ne gan­gen var vi hel­dig og fikk se noen spekkhog­ge­re i begyn­nel­sen, det er noe du kan ikke kjø­pe for alle ver­dens pen­ger – og det sam­me gjel­der nord­ly­set. Til å begyn­ne med had­de vi fak­tisk noen pro­blemer med å koor­di­ne­re nord­lys­ak­ti­vi­te­ten, som helt klart var tils­tede, og sky­erne, som også var til stede, helt klart, så det var ikke så helt klart for det mes­te … men sene­re fikk vi noen vel­dig fine nord­lys i Lauk­vik.

Vi besøk­te man­ge flot­te steder, vi gjor­de og vi så mye, spe­sielt med tan­ke på at en ukes tid er ikke forf­er­de­lig mye på den­ne tiden av året hvor det blir gans­ke spar­somt med lys. Sol­ned­gang var rundt kl. 3! Så vi måt­te gjø­re godt bruk av lys­et som vi had­de til rådi­ghet, og det gjor­de vi nok.

Foto­gal­le­ri – Spekkhog­ge­re og nord­lys, store filer

Her er noen av mine bil­der av spekkhog­ge­re og nord­lys som jeg tok under den­ne turen. Trykk på bil­det for å få en fil med høy opp­løs­ning som du kan lag­re på din data­mas­kin hvis du har lyst å skri­ve det ut. Det er fritt fram for alle slags pri­vat bruk.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Rei­se­dag­bok

Her er dag­bo­ken fra den­ne turen – to for­skjel­li­ge filer med for­skjel­li­ge stør­rel­ser, det er ingen for­skjell på sel­ve inn­hol­det:

Foto­gal­lery – Trom­sø-Skjer­vøy-Ves­terå­len-Ofo­ten-Lofo­ten

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 27.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php