spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home → september, 2020

Måneds-Arkiv: september 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Tur i sko­gen ved Pyra­mi­den

Til­ba­ke til Spits­ber­gens vak­re sider, som syner enda mer avsi­des­lig­gen­de i år enn ellers. Det tok fle­re anløp til vi kom oss til Pyra­mi­den den­ne gan­gen. Været skal pas­se hvis båten er på den­ne stør­rel­sen. Sjø­vei­en til Pyra­mi­den er mer enn 50 kilo­me­ter. Men den ret­te dagen kom og etter en kort luns­j­pau­se i Skans­buk­ta var vi aller­e­de i Bil­lefjor­den.

Pyra­mi­den

I Pyra­mi­den kun­ne vi nyte litt luk­sus i Hotel Tuli­pan, som har fått en bety­de­lig oppus­sing de sis­te åre­ne: baren er stør­re nå men fort­satt vel­dig fin og maten er vel­dig bra. Bare litt synd at de gam­le rom­me­ne – «Sov­jet style» – fin­nes ikke mer. Men det er vel tidens gang. Og de hol­der på og pus­ser her og der i den gam­le byen. Litt liv er kom­met til­ba­ke til kul­tur­hu­set, hvor de har aller­e­de hatt film­fes­ti­valer. Vi får være spent hvor­dan det blir i fremt­iden.

Pyramiden: den gamle kantinen

Mye gjø­res i Pyra­mi­den. Her får den gam­le kan­ti­nen en oppus­sing.

Sko­gen fra devon­ti­den i Mun­ind­a­len

Men det var natu­ren som fris­tet. Vi ville gjø­re en skogs­tur. Det er noe som du fak­tisk kan gjø­re i Pyra­mi­dens omgi­vel­ser! I Mun­ind­a­len, ret­te­re sagt. Du kan ikke gå inne i sko­gen, men du kan gå til sko­gen og se den. Den­ne sko­gen grod­de i devon­ti­den, for mer enn 350 mil­lio­ner år siden! Da var lands­ka­pet nok en elves­let­te (litt som i dag!). En flom begra­vet trær­ne med sand og lei­re og så ble de til stein i ettert­iden. Og sånt står de fort­satt i dag, lod­rett som den­ne gan­gen («in situ», som geo­lo­ge­ne sier). En av ver­dens elds­te sko­ger.

Tre fra devontiden, Munindalen

Avtrykk av et tre fra devon­ti­den i Mun­ind­a­len.

Det fan­tes ingen trær før devon­ti­den. Og i til­fel­le du har sett lignen­de fos­si­ler i Pyra­mi­den: de stamm­er fra kar­bon­ti­den (som kul­let der), noe som betyr at de er mye yng­re enn den fors­te­nete sko­gen i Mun­ind­a­len. Da løn­ner det seg å få våte og vel­dig kal­de føt­ter (eller ta gum­mi­stø­v­ler med, men det had­de vi dess­ver­re glemt) for­di du kan see den fos­si­le sko­gen i en liten fjell­vegg rett ved siden av elva.

Pyramiden: Mimerdalen, hester

Til og med reins­dy­re­ne var stør­re i Pyra­mi­dens omgi­vel­ser enn and­re steder 😉
Seriøst: de had­de hes­ter.

Og så kom tåka og skjæ­ret Lon­gye­ar­by­en av fra omver­den i fle­re døgn uten fly­tra­fikk, og GPS’en ble truk­ket frem under til­ba­ke­tu­ren til Lon­gye­ar­by­en.

I til­fel­le du har lyst på en online tur til Pyra­mi­den: det er mas­se stoff på Pyra­mi­den-pan­ora­ma-siden her på den­ne hjem­mesi­den.

Gal­le­ri: Pyra­mi­den og Mun­ind­a­len

Noen inn­trykk fra turen til Pyra­mi­den og Mun­ind­a­len.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Lon­gye­ar­by­en min­ker, ban­ken sten­ges

Lon­gye­ar­by­en forand­rer seg under koro­na-kri­sen. Byen har forand­ret seg siden den ble grunn­lagt i 1906, men det er nok den førs­te gan­gen siden and­re ver­dens­krig at mer enn 10 pro­sent av befol­knin­gen flyt­tet bort innen­for et kort tids­rom: 273 per­soner flyt­tet bort siden kri­sen begyn­te i mars iføl­ge den offi­si­el­le sta­tis­tik­ken. Mør­ke­tal­let kom­mer i til­legg. Kri­sen har ram­met Lon­gye­ar­by­en hardt, og man­ge har mis­tet job­ben.

Også ban­ken er blant årets tape­re: det ble kjent at ban­ken i Lon­gye­ar­by­en er blant de 16 filia­le­ne som SpareBank1 vil nedl­eg­ge. Iføl­ge Sval­bard­pos­ten mener SpareBank1 at det er ikke behov for fysisk tils­tede­væ­rel­se siden kun­de­ne benyt­ter seg av inter­nett-til­bu­det hel­ler enn å gå til ban­ken. Det er klart at avgjø­rel­sen sees svært kri­tisk i Lon­gye­ar­by­en, spe­sielt i koro­na-kri­sen.

Post og bank, Longyearbyen

Post og bank i Lon­gye­ar­by­en: pos­ten får bli, ban­ken sten­ges.

For de ansat­te på post­kon­to­ret er det der­imot snakk om flaks: mens de fles­te post­kon­to­re­ne på fast­lan­det blir stengt, opprett­hol­des post­kon­to­ret i Lon­gye­ar­by­en.

Isbjørn døde under mer­king i Wij­defjor­den

Seri­en av tris­te nyhe­ter fra Sval­bard kom­mer ikke til å ta slutt. På ons­dag døde en isbjørn i sam­men­h­eng med bedø­vel­se for viten­ska­pe­li­ge for­mål i Wij­defjor­den, som Sys­sel­man­nen med­de­ler.

Hen­dels­en skjed­de under Polar­in­sti­tuttets årli­ge høst­kam­pa­gnen for å mer­ke isbjørn. Bjør­nen var num­mer «30 eller 31» i den aktu­el­le kam­pan­jen. Pro­se­du­ren inklu­de­rer å bedø­ve bjørn fra heli­ko­pter og å mer­ke dyret, veie det og å ta prø­ver.

Så langt er det bare offent­lig kjent at bjør­nen som ikke over­lev­de pro­se­du­ren den­ne gan­gen var en hannbjørn. Sys­sel­man­nen oppret­tet sak for å under­søke hen­dels­en nær­me­re. Så langt er det ikke offent­lig kjent om eks­em­pel­vis dyre­le­ge var invol­vert.

Ruti­nen å regel­mes­sig bedø­ve et stør­re antall isbjørn, noe som kan rime­lig antas å invol­vere stor stress for dyre­ne, har blitt kri­ti­sert tid­li­ge­re. Iføl­ge Jon Aars, isbjørn­for­sker ved Norsk Polar­in­sti­tutt, «mis­ter (vi) mel­lom to og fire dyr av 1.000 immo­bi­li­se­rin­ger», som han med­del­te Sval­bard­pos­ten. Han sa også at «det­te (er) den tred­je isbjør­nen han har mis­tet i for­bin­del­se med mer­king, siden han begyn­te i 2003» og at «mer­kin­gen fors­va­res ut fra at vi som for­ske­re mener at kunn­s­ka­pen vi får er ver­difull».

isbjørnhodeskalle

Møter mel­lom isbjørn og men­nes­ker kan ha fata­le kon­sek­ven­ser. I år har aller­e­de 4 bjørn og et men­nes­ke dødd i for­skjel­li­ge sam­men­hen­ger på Sval­bard
(sym­bol­bil­de: harm­løst funn av en gam­mel isbjørn­ho­des­kal­le i Hin­lo­pens­tre­tet).

Det er aller­e­de den fjer­de gan­gen på Sval­bard i år at en isbjørn dør som kon­sek­vens av møter med men­nes­ker. Før det døde­li­ge angre­pet på cam­ping­plas­sen i slut­ten av august, hvor både en mann og isbjør­nen døde, var det to hen­del­ser i janu­ar. Tid­lig i janu­ar ble en isbjørn skutt av Sys­sel­man­nen uten at det var akutt fare i situas­jo­nen. Sene­re i janu­ar døde en bedø­vet isbjørn under trans­por­ten bort fra Lon­gye­ar­by­en i heli­ko­pter­et. Det var spe­sielt den­ne saken som før­te til kri­tikk. Blant annet ble spørs­må­let berørt om Polar­in­sti­tutt har til­strek­ke­lig kom­pe­tan­se til slike operas­jo­ner eller om dyre­le­ge skul­le invol­veres.

Så langt er det ikke kjent om en dyre­le­ge var tils­tede når bjør­nen døde på ons­dag.

Tur­blogg: Svenske­hu­set ved Kapp Thord­sen

Etter så man­ge dår­li­ge og til og med forf­er­de­li­ge nyhe­ter i de sis­te ukene kun­ne man nes­ten glem­me at Sval­bard fort­satt er et vel­dig vak­kert sted, og det vil det jo all­tid være. Det er kan­skje på tid med noen fine bil­der.

Det var nå aller­e­de for fle­re uker siden, men det gjør jo kan­skje ingen­ting. Det var blikk­stil­le på Isfjor­den så det var bare å ta anled­nin­gen for en tur med gum­mi­bå­ten fra Lon­gye­ar­by­en til Svenske­hu­set på Kapp Thord­sen.

Gal­le­ri: Svenske­hu­set

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Det er ikke noe vits i å gjen­gi hele his­to­ri­en til Svenske­hu­set her en gang til. Jeg har en side spe­sielt tileg­net Svenske­hu­set (så langt bare på engelsk, men snart også på norsk) og der står hele his­to­ri­en (sam­men med en del pan­ora­ma­bil­der slik at du kan ta en tur gjen­nom hele huset). Jeg kan bare anbe­fa­le å ta en titt på den­ne siden. Blant grun­nene å ta den­ne turen net­to­pp til Kapp Thord­sen var at jeg øns­ket å sam­le bil­de­ma­te­ri­al­et til den­ne siden. Så nå fikk jeg det ende­lig gjort.

Men uto­ver det­te er det jo bare en flott opp­le­vel­se å være ute på et vak­kert sted, med utsikt over store deler av Isfjor­den og man­ge fine inn­trykk og opp­le­vel­ser.

Vi bruk­te også litt tid på å ta bil­der av blom­stre­ne. Jeg har ofte opp­levd det som litt skuf­fen­de for­di på grunn av den begren­sete dyb­de­s­kar­phe­ten er det jo bare en liten del av blom­s­ten som er fokus­sert. Men her kun­ne vi nå gå et stykke vide­re tak­ket dagens tekno­lo­gi. Nøk­kel­or­det heter «focus stack­ing». Det kre­ver litt uts­tyr, inn­sats i fel­tet og behand­ling av bil­de­ne på dataen sene­re, men jeg syn­es at det løn­ner seg:

Kantlyng, Svenskehuset

Kant­lyng ved Svenske­hu­set.
Focus stack­ing gjør det mulig å få nes­ten hele blomst i fokus.

Phippsøya-isbjørn (MS Bre­men, 2018): saken hen­lagt

Førs­tes­tats­ad­vo­ka­ten ved Troms og Finn­mark stats­ad­vo­ka­tem­be­ter har hen­lagt straf­fe­sa­kene mot isbjørn­vak­te­ne som skjøt en isbjørn på Phippsøya i 2018, som Sys­sel­man­nen med­del­te på fre­d­ag.

Isbjørn, Phippsøya

Isbjørn på Phippsøya. Det var mest sann­syn­lig den­ne bjør­nen som ble skutt
på sam­me sted 11 dager sene­re.

Hen­dels­en skjed­de den 28. juli 2018 etter en grup­pe av 14 manns­kaps­med­lem­mer fra MS Bre­men had­de gått iland på Phippsøya, som er en av Sjuøya­ne lengst nord på Sval­bard. Det var ekspe­dis­jons­le­de­ren, fire isbjørn­vak­ter, en foto­graf og fle­re manns­kaps­med­lem­mer som var med i grup­pen. To isbjørn­vak­te­re ble snart sendt ut for å sjek­ke et områ­de bak en for­høy­ning i ter­ren­get. En av de to ble etter kort tid angre­pet av isbjør­nen som had­de lig­get i en dump og had­de der­for vært usy­sn­lig. En per­so­nen ble angre­pet og fikk ska­der på hodet. And­re per­soner fyr­te fle­re skrem­mes­kudd av, uten at bjør­nen stop­pet angre­pet. Der­for fyr­te to per­soner tre skudd av mot bjør­nen og drep­te den. Man­nen som ble angre­pet over­lev­de med let­te ska­der.

Foto­gra­fen tok bil­der av hen­dels­en som ble der­for godt doku­men­tert.

Stats­ad­vo­ka­ten har nå hen­lagt saken «grun­net nød­rett. Det betyr at hand­lin­gen er straff­bar, men anses som lov­lig for­di den ble fore­tatt for å red­de livet til man­nen som ble angre­pet av bjør­nen, sier assis­ter­en­de sys­sel­mann Søl­vi Elve­dahl», som det heter i Sys­sel­man­nens pres­se­med­de­ling.

Saken mot foret­a­ket ble også hen­lagt. Det ble under­søkt om sels­ka­pets sik­ker­he­ts­ru­ti­ner var gode nok.

Ingen crui­se på Sval­bard med fle­re enn 30 per­soner

Reg­je­ri­n­gen har inn­ført nye restrikts­jo­ner for fler­d­ag­s­crui­se på Sval­bard: det er ikke lov å ha fle­re enn 30 per­soner ombord – det­te tal­let inklu­de­rer både pas­sas­je­rer og manns­kapt. Dags­tu­rer er ikke berørt av den nye rege­len.

Bak­grun­nen er pro­ble­mene et Covid-19 utbrudd ombord et skip med et stør­re antall men­nes­ker ville med­fø­re.

Le Boreal, Spitsbergen

Le Bore­al (her i Lief­defjor­den i 2015) er et av bare få skip som grei­de å gjen­nom­fø­re fler­d­ag­s­crui­se på Sval­bard i år.

I juni åpnet reg­je­ri­n­gen for fler­d­ag­s­crui­se, men aller­e­de da var restriks­jo­nene kraft­i­ge, eks­em­pel­vis kra­vet å bru­ke maks 50 % av pas­sas­jer­ka­pa­si­te­ten. Basert på det, bestem­te man­ge tur­ope­ra­tø­rer og skipseie­re seg for å ikke sen­de sine skip til Sval­bard i det hele tatt i år. Etter et Covid-19 utbrudd ombord MS Roald Amund­sen kan­sel­ler­te også Hur­tig­ru­ten alle ekspe­dis­jon­s­crui­se. Ved siden av Hur­tig­ru­ten var det bare det frans­ke sels­ka­pet Ponant som klar­te å gjen­nom­fø­re noen crui­se med Le Bore­al. I til­legg kom­mer mind­re skip som Ori­go, som gjor­de noen turer, og Cape Race, som har nylig avs­lut­tet den førs­te turen etter opp­grade­rings­ar­bei­der som strakk seg over fle­re år – bare for å kan­sel­le­re res­ten av seson­gen etter karan­tene­plikt ble inn­ført for rei­sen­de fra Tysk­land. Nå plan­leg­ger sels­ka­pet bak Cape Race å prø­ve lykken i Skott­land i res­ten av seson­gen. Lykke til!

Reg­je­ri­n­gen vil revur­de­re den nye rege­len til og med 11. novem­ber. Men da er seson­gen for i år over uan­sett. Om den har noen­sin­ne skjedd.

Vra­ket av trå­le­ren North­gui­der er fjer­net

Vra­ket av reket­rå­le­ren North­gui­der er nå full­sten­dig fjer­net.

Trå­le­ren gikk på grunn ved Spar­ren­e­set på Nord­aus­t­lan­det i Hin­lo­pens­tre­tet i desem­ber 2018. Manns­ka­pet ble ber­get med heli­ko­pter i en dra­ma­tisk operas­jon i storm, kul­de og mør­ke. Sene­re kun­ne far­li­ge mate­ria­ler som driv­stoff, olje, far­ge, elek­t­risk uts­tyr og fis­ke­reds­ka­per bli fjer­net.

Vrak Northguider

Vra­ket av reket­rå­le­ren North­gui­der og bergings­skip
i august 2019 ved Spar­ren­e­set i Hin­lo­pens­tre­tet.

Pla­nen å ber­ge North­gui­der lot seg ikke gjen­nom­fø­re i 2019. Dri­vi­sen forsk­in­ket arbei­de­ne, og sene­re vis­te det seg at vra­ket kun­ne ikke bli fjer­net som plan­lagt for­di ska­dene var alt­for store. Isteden ble den nå kut­tet opp i fle­re deler som kun­ne bli las­tet opp en lek­ter som er nå på vei til fast­lan­det. Mind­re biter på hav­bun­nen ble fjer­net av dykke­re, som også doku­men­ter­te at ingen­ting er igjen, som Sys­sel­man­nen opp­ly­ser.

Tilbake

Nyhetene er i fra 20.05.2024 klokken 05:40:37 (GMT+1)
css.php