spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Daudmannsøyra: Steinpynten

Kystlandskap og fangsthytte i Forlandsundet

Daud­mannsøy­ra

Daud­mannsøy­ra et en vids­trakt kyst­s­let­te i For­lands­un­det på ves­t­kys­ten av Spits­ber­gen, nord av Isfjor­den. Sett på avstand ser områ­det kan­skje ikke så vel­dig impon­e­ren­de ut, men hvis du ser litt nær­me­re på lands­ka­pet så er den utro­lig vak­ker. Kan­skje ikke på en spek­ta­kulær måte – det fin­nes ingen kal­ven­de isbre­er her og ingen brat­te klip­pekys­ter, men kyst­lands­ka­pet er vel­dig vak­kert med man­ge små­bukter og sten­der gjemt bak hol­mer, skjær og stein.

Slet­ta som strek­ker seg mel­lom For­lands­un­det og fjel­le­ne er en tun­dras­let­te rik på vege­tas­jon, med noen åser, inns­jøer og våt­marksom­rå­der. Sval­bard­rei­nen bei­ter her i store tall, og Daud­mannsøy­ra er et vik­tig områ­de for man­ge fug­le­ar­ter som hvi­ler her etter vårtrek­ket og man­ge arter hek­ker også her.

Hyt­ta ved Stein­pyn­ten

Ikke langt fra Stein­pyn­ten står rui­nen av en gam­mel fang­sthyt­te i en liten bukt, gjemt bak man­ge stein og småhol­mer. Hyt­ta ble byg­get som bis­tas­jon i 1920 av den berøm­te fang­st­man­nen Himar Nøis. Hyt­ta ved Alk­hor­net tjen­te som hovedstas­jon. (Se Fred­heim-siden for mer info om Hil­mar Nøis).

Gal­le­ri – Daud­mannsøy­ra, Stein­pyn­ten

Noen inn­trykk fra hyt­ta og lands­ka­pet ved Stein­pyn­ten.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 03.01.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php