spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home → Sval­bard info­si­de

Svalbard infoside

Informas­jon om Sval­bard: gir deg en over­sikt over det du tren­ger å vite om Sval­bard, og gir en god intro­duks­jon til områ­det. På norsk er områ­det kjent som Sval­bard, mens steds­nav­net som er mest kjent på engelsk og tysk er Spits­ber­gen. For å gi deg et enkelt, raskt over­blikk er intro­duks­jo­nen delt inn i kapit­ler:

Guidebok: Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

For mer og detal­jert info: gui­de­bo­ka Sval­bard – Nor­ge nær­mest Nord­po­len.

Sval­bard

Kart over Svalbard

Trykk på kar­tet for mer detal­jert informas­jon og kar­tinn­syn

Bjørnøya er en liten øy mel­lom Sval­bard og fast­lands-Nor­ge

Kart over Bjørnøya

Gene­rell info: Spits­ber­gen er nav­net på hove­døy­en, mens Sval­bard er det offi­si­el­le nav­net for hele øygrup­pen mel­lom 76°26’N (Bjørnøya) og 80°50’N (Sjuøya­ne) og 10°30’Ø and 28°10’Ø. Tid­li­ge­re ble hove­døy­en kalt Vest-Spits­ber­gen; det­te nav­net er ikke len­ger i bruk. Områ­det dek­ker totalt sett er are­al på 62,450 km2, hvo­r­av 39,500 km2 er på hove­døy­en Spits­ber­gen, Edgeøya dek­ker 5,150 km

    2

, Barent­søya 1,300 km2, og Prins Karls For­land 650 km2. Sval­bard er under norsk sty­re og suver­eni­tet, men alle nas­jo­na­li­te­ter har adgang til områ­det (se Sval­bard­trak­ta­ten). For å bes­kyt­te natur­mil­jøet og kul­tur­min­ne­ar­ven, og for å sik­re at rei­sen­de er tryg­ge, er det fle­re lover man må føl­ge – de fles­te er gitt etter norsk lov, men man­ge er også ren sunn for­nuft (se her).

Geo­lo­gi: Vel­dig variert: Man­ge kapit­ler av jor­dens his­to­rie, og et stort ‚utvalg‘ av berg­ar­ter er repre­sen­tert her i et rela­tivt live områ­de. Det­te inklu­de­rer noen fos­sil­ri­ke sedi­men­tæ­re berg­ar­ter i til­legg til fore­komst av mine­ra­ler som er av øko­no­misk inter­es­se – hovedsa­ke­lig kull. And­re ver­diful­le mine­ra­ler ble under­søkt på 1900-tal­let, men gru­ve­drif­ten av dis­se var ingen sukksess. Utvin­nel­se av kull er fort­satt i gang i dag (se de ulike områ­de­ne ved å trykke på kar­tet oven­for). Det er ingen akti­ve vul­kaner på Sval­bard.

Sedimentary layers at Fuglefjellet west of Longyearbyen

Sedi­men­tæ­re lag på Fuglef­jel­let vest for Lon­gye­ar­by­en.

Lands­kap: Grun­net geo­lo­gien og kli­ma­et er lands­ka­pet svært variert. Nær ves­t­kys­ten av Spits­ber­gen er lands­ka­pet alpint, med spis­se fjellt­in­der, og derav fikk Spits­ber­gen (‚spis­se fjell‘) nav­net sitt. Sen­tra­le, øst­li­ge og ves­t­li­ge deler på Sval­bard har et mer åpent lands­kap, med pla­tå­for­me­de fjell. Det høy­es­te fjel­let lig­ger nor­døst på Spits­ber­gen (Ny-Fries­land): New­ton­top­pen er 1,713 meter høy, men er ikke sær­lig iøy­en­fal­len­de etter­som den er omrin­get av bre­dek­te pla­tåf­jell – i det mins­te ikke når man ser fjel­let fra avstand. Fjel­le­ne nær ves­t­kys­ten tår­ner over havet med mer enn 1000 meter i høy­de­for­skjell rett mot fjor­den, som f.eks. Horn­sund­tind i Horn­sund, Sør-Spits­ber­gens høy­es­te fjell med sine 1431 meter, og vir­ker defor mer spek­ta­kulæ­re.

Et lands­kap med kon­tras­ter: Pla­tå­for­me­de fjell sen­tralt på Spits­ber­gen (Dick­son Land)

Contrasting landscapes: Plateau-shaped mountains in central Spitsbergen - Dickson Land

Bre­dek­ket fjel­lands­kap nord­vest på Spits­ber­gen (Raud­fjord).

Glaciated mountain landscape in northwestern Spitsbergen - Raudfjord

Omt­rent 60% av lan­dom­rå­det på Sval­bard er dek­ket av isbre­er, men ten­den­sen er syn­ken­de grun­net klima­en­drin­ger. Dal­fø­re­ne med bre­er varie­rer lokalt grun­net lokal­kli­ma; ned­bør, og der­for gla­si­as­jo­nen i dalen, øker gener­elt med høy­de over havet og mot vest, hvor den størs­te kil­den til fuk­tig luft fin­nes. I til­legg kom­mer mye snø med luft­mas­ser fra nord, og der­for er Nord­aus­t­land og Kvi­tøya pre­get av et vids­trakt bre­lands­kap.

Glacier front in Kongsfjord

Bre­front i Kongsfjor­den

Vest- og nord­vest­kys­ten av Spits­ber­gen har man­ge spek­ta­kulæ­re fjor­der, mens nor­døst og øst­li­ge deler av Sval­bard impone­rer med sine vids­trak­te, avsi­des­lig­gen­de lands­kap.

Se detal­jer om regio­nene ved å trykke på kar­tet oven­for eller på de føl­gen­de len­ke­ne:

Heleysund - Edgeøya - Barentsøya - Tusenøyane Kong Karls Land Kvitøya Hopen Spitsbergen (Northern part) Prins Karls Forland & Forlandsund/St. Jonsfjord Spitsbergen (Southern part) Isfjord https://www.spitsbergen-svalbard.com/spitsbergen-information/islands-svalbard-co/nordaustland.html

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 30.10.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php