spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Langeøya pfeil
Marker
Home → september, 2019

Måneds-Arkiv: september 2019 − Nyheter og Reiseblogg


Bil­lefjor­den – 28. sep­tem­ber 2019

Bil­lefjor­den er en av Spits­ber­gens vak­res­te fjor­der. Her fin­nes det man­ge muli­ghe­ter for flot­te fjell- og and­re fot­tu­rer og man kan crui­se langs Nor­dens­ki­ölds­breens bre­front. Der håpet vi jo også å se en isbjørn, kan­skje litt nær­me­rere enn den som vi så for noen dager siden i Lief­defjor­den. Slik skul­le det ikke bli, men noen hvith­va­ler duk­ket opp, og i mid­ten av det­te vak­re lands­ka­pet had­de vi en helt upåkla­ge­lig mor­gen.

Gal­le­ri – Bil­lefjor­den – 28. sep­tem­ber 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Så kom den­ne turens sis­te ilands­tig­ning på Gips­huks­let­ta, rett på hjør­net mel­lom Bil­lefjor­den og Sassenfjorden/Tempelfjorden. Utro­lig vak­kert ark­tisk vin­ter­lands­kap i lys­et om man har noen uker før polar­nat­ten begyn­ner. En nyde­lig avskjed fra Sval­bards natur – for den­ne gan­gen.

Barents­burg – 27. sep­tem­ber 2019

Av og til er det helt klart bed­re å jus­te­re pla­nen med tan­ke på rea­li­te­ten, det vil si været. Dagens høst­storm had­de ikke vært i vær­mel­dinga i går, men nå begynn­te det å blå­se gans­ke så kraft­ig her i Isfjor­den. Vi nåd­de frem til Barents­burg uten pro­blemer og det­te var stedet å være på en sånn dag med mye vind og snø­fokk. I løpet av etter­mid­da­gen ble det fak­tisk litt bed­re slik at de som had­de lyst på en tur kun­ne set­te i gang. Fjell­re­ve­ne kom ut og kos­te seg med lek, sau­n­a­en var varm og fin, mens snøen gikk ute …

Gal­le­ri – Barents­burg – 27. sep­tem­ber 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Sal­ly­ham­na – Fuglefjor­den – 26. sep­tem­ber 2019

Igjen en rolig natt i en liten bukt på nord­vest­siden av Spits­ber­gen. Det førs­te vi ser ute er en isb­re og speil­bil­der på van­net.

Sal­ly­ham­na er en liten plass – det vil si, ikke mye til plass for en lett­vint tur – men vak­ker og spen­nen­de med stors­låt­te omgi­vel­ser, Wal­de­mar Kræ­mers gam­le fang­sthyt­te og spek­kov­ner og noen gra­ver fra hval­fangst­tiden.

Sene­re er vi i Fuglefjor­den. Svitjod­breen er en av de størs­te og mest akti­ve isbree­ne i områ­det. En stor­kob­be lig­ger på isen.

Gal­le­ri – Sal­ly­ham­na – Fuglefjor­den – 26. sep­tem­ber 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Så blir det på tide å dra søro­ver. Vi har en seil­as på godt over 120 sjø­mil foran oss før vi er Isfjor­den igjen. Ute er det uan­sett grått og vått nå. Men godt vær for å sei­le nedo­ver, med lett nord­lig vind.

(Ves­le) Raud­fjor­den – 25. sep­tem­ber 2019

Ves­le Raud­fjor­den lig­ger øst for den „ekte“ Raud­fjor­den. Der fin­nes det fle­re store lagu­ner gjemt bak vak­re strand­vol­ler og her kan en dra på tur så langt som en vil i fle­re ret­nin­ger. Også her lig­ger mye plast­søp­pel på stren­de­ne. Nå fle­re sek­ker mind­re enn før.

Ver­den fors­vin­ner i tåka mens vi sei­ler rundt Bis­ka­yar­hu­ken, men så snart vi drei­er inn i Raud­fjor­den strøm­mer sol­ly­set som fly­ten­de gull gjen­nom hull i sky­dek­ket.

Gal­le­ri – (Ves­le) Raud­fjor­den – 25. sep­tem­ber 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Carrf­jel­let er bare 154 meter høy, men det lig­ger midt i Raud­fjor­den og utsik­ten er helt upåkla­ge­lig.

Lief­defjor­den – 24. sep­tem­ber 2019

Mona­co­b­reen er for tiden vel­dig aktiv, den gjør kraft­i­ge bre­frems­tøt og spe­sielt den ves­t­re delen av bre­fron­ten lig­ger sik­kert en kilo­me­ter len­ger ute i fjor­den enn den gjor­de for to år siden. Samt­idig er den vel­dig pro­duk­tiv og det lig­ger utro­li­ge meng­d­er av breis i fjor­den. Vel­dig impon­e­ren­de, også på en litt grå mor­gen som i dag.

Andøya­ne byr på en sterk kon­trast lands­kaps­mes­sig. Natur­skjøn­ne omgi­vel­ser, far­geful­le laver og fine stren­der. Dess­ver­re er det mye plast­søp­pel på dis­se stren­de­ne. Nå er det i hvert fall en del mind­re.

Gal­le­ri – Lief­defjor­den – 24. sep­tem­ber 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Sene­re så vi en isbjørn på Reins­dyr­flya. Gans­ke langt bor­te. Den­ne stak­ka­rs bam­sen var gans­ke tynn, det er nok på tide at den er hel­dig med jak­ta eller at den fin­ner en reins­dyrs­krott eller noe annet.

Wood­fjor­den – 23. sep­tem­ber 2019

Det var aller­e­de gans­ke tykk is i lagu­nen i Mus­ham­na, så vi fore­trakk å kas­te anke­ret på uts­iden. Fan­tas­tisk kvelds- og måne­lys!

Nes­te mor­gen gikk vi ut på tur i det vak­re vin­ter­lands­ka­pet rundt Mus­ham­na. Snø og sol! Sene­re blås­te det kraft­ig opp i Wood­fjor­den, så vi flyt­tet til Bock­fjor­den for en etter­mid­dags­tur i snøen. Det var overs­ky­et da, en helt anner­le­des stem­ning. Et lands­kap som er som skå­ret ut av stein. Vel, det er nok det det er.

Gal­le­ri – Wood­fjor­den – 23. sep­tem­ber 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Nord­vest Spits­ber­gen – 22. sep­tem­ber 2019

Vår sjan­se å sei­le opp til nord­kys­ten er i dag, så vi set­ter i gang tid­lig fra Ny-Åle­sund og bru­ker mor­ge­nen til seil­a­sen nord­o­ver langs ves­t­kys­ten. Sene­re får vi fint og klart vær i Smee­ren­burg­fjor­den. I Vir­go­ham­na ser vi på det som Andrée og Well­man har etter­latt seg hver på sine nord­pol­ek­spe­dis­jo­ner. Noen stein­kob­ber lig­ger på stei­ner langs fjæra. I Smee­ren­burg er det en stor grup­pe hval­ros­ser som tri­ves i snøen. Det er kaldt, og vin­te­ren er ikke langt bor­te.

Gal­le­ri – Nord­vest Spits­ber­gen – 22. sep­tem­ber 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Kongsfjord – 21. sep­tem­ber 2019

Kongsfjor­den – Det var flott å bli vek­ket av bråket lagd av isbreen ute. Vi lå forank­ret ikke langt fra Blom­strand­breen.

Blom­strand­hal­vøya var dagens førs­te mål. Val­get var en lett tur langs kys­ten eller en litt mer kre­ven­de tur tvers over øya inklu­dert Irgens­fjel­let (385 meter) og Bratt­li­kol­len (370). Ikke ver­dens høy­es­te fjell, men utsik­ten over Kongsfjor­den er lik­e­vel helt upåkla­ge­lig. Turen vide­re gikk langs den lil­le gam­le gru­ve­by­en Marb­le Island / Ny Lon­don. Det ble litt sent før vi kom til­ba­ke til ski­pet, men det er jo ver­dt hvert enes­te minutt som man får være ute på en sånn gyl­len sep­tem­ber­dag.

Lové­nøya­ne er jo fre­det som fug­le­re­ser­vat, men alle hek­ke­fug­ler har dratt for uker siden og nå er det hver­ken fug­ler eller lov­gi­ver som leg­ger hin­drin­ger i vei­en. Og småøy­er i ark­tis plei­er jo gjer­ne å være san­ne skat­te­kis­ter. Tusen­vis av år med intens gjøds­ling har skapt tykke tep­per av moser og lav. Det er mye breis i fjæra og noen nysgjer­ri­ge stein­kob­ber som leker i van­net. To reins­dyr, man­ge store flyt­te­bl­ok­ker og fan­tas­tisk lands­kap alle vei­er.

Gal­le­ri – Kongsfjord – 21. sep­tem­ber 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

I Ny-Åle­sund var de så venn­li­ge å åpne Kongsfjord­bu­tik­ken til og med lør­d­ags kveld for oss. Jeg tror det var ver­dt å gjø­re det for alle par­ter. Den lil­le bytu­ren og spa­ser­tu­ren til Amund­sens berøm­te luft­skips­mast ble til kveld­stu­rer. Sol­ned­gang var jo aller­e­de klok­ka 19.39.

Kross­fjord – 20. sep­tem­ber 2019

Kvel­den i går ble vel­dig vak­ker, med rødt kveldslys og månen som sto over Pro­tek­torf­jel­let. I mor­ges var det litt … anner­le­des. Nord­lig vind i For­lands­un­det. Ikke så bra. Vel, noen få timer sene­re var vi i roli­ge far­vann igjen, i Kross­fjor­den. Den førs­te turen i land ble i Sig­ne­ham­na. Breis i fjæra, fjell­rev, Sval­bar­d­rein, poly­gon­mark, res­ter etter en tysk værst­as­jon fra kri­gen.

Gal­le­ri – Kross­fjord – 20. sep­tem­ber 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Isbreen i Tinay­re­buk­ta er bratt og den var vel­dig aktiv i dag. Sene­re tok vi en fot­tur til en annen bre som lig­ger gjemt bak en stor more­ne. Vi kun­ne uten van­skel­i­ghe­ter gå inn i en slags bre­grot­te, noe som var gans­ke spe­sielt.

Isfjord – 18. sep­tem­ber 2019

Til­ba­ke på Sval­bard! Det var en rask over­gang – Grøn­land, Island, Tysk­land og Sval­bard, alt innen­for noen få dager, det er jo nes­ten litt sprøtt … det førs­te inn­trykket av Spits­ber­gen fra 10,000 meters høy­de: isbree­ne mel­lom Horn­sun­det og øst­kys­ten. De blir da ikke stør­re hel­ler.

Gal­lery – Isfjord – 18. sep­tem­ber 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Nå er beve­gel­sen mye lang­som­me­re og på hav­ni­vå. Til­ba­ke på den gode gam­le seil­bå­ten Anti­gua. Og vi ser frem til 10 vak­re dager på Sval­bard!

Fle­re isbjørn i nær­he­ten av Lon­gye­ar­by­en

Det var man­ge obser­vas­jo­ner av isbjørn over hele som­me­ren i Isfjor­den, både på nordsi­den, i Trygg­ham­na, Ymer­buk­ta og Bore­buk­ta, i Bil­lefjor­den i nær­he­ten av Pyra­mi­den, men også rundt omkring Lon­gye­ar­by­en.

Og det­te er fort­satt til­fel­let. Det har vært fle­re obser­vas­jo­ner de sis­te dage­ne i nær­he­ten av Lon­gye­ar­by­en, som Sval­bard­pos­ten skri­ver. Isbjørn ble sett i Coles­da­len og Bjørn­da­len vest for byen og i Mälard­a­len, på nordsi­den av Advent­da­len, bare noen få kilo­me­ter fra byen og vei­en. Bjør­nen som ble sett i Coles­da­len og Bjørn­da­len kan ha vært det sam­me dyret, men den i Mälard­a­len må ha vært et annet indi­vid.

På man­dag så en mann som opp­hold seg på ei hyt­te på Dia­ba­sod­den, omt­rent 20 kilo­me­ter nor­døst for Lon­gye­ar­by­en, seg nødt til å avf­y­re et skudd mens han var inne i hyt­ta for å skrem­me bort en nær­gåen­de bjørn. Epi­so­den gikk over uten vide­re pro­blemer, men Sys­sel­man­nen valg­te å hen­te man­nen med helik­toper for å unn­gå fle­re far­li­ge situas­jo­ner.

Det er helt klart at man må ta risi­koen å møte bjørn alvor­lig, også i Lon­gye­ar­by­ens nærom­rå­der.

Eisbär Hiorthhamn ved Longyearbyen

Isbjørn i Hior­th­hamn ikke langt fra Lon­gye­ar­by­en (arkiv­bil­de).

I Sval­bard­pos­tens ukent­li­ge gal­lup er spørs­må­let den­ne gan­gen om folk er bekym­ret over den nåvæ­ren­de situas­jon med mye bjørn i nær­he­ten av byen. I skri­ven­de stund har 790 blitt gitt, noe som er et høyt tall for Sval­bard­pos­tens gal­lu­per. 500 av dis­se er ikke bekym­ret: «når vi bor på Sval­bard må vi til­pas­se oss.» Men ikke mind­re enn 241 stem­te for «Det er på tide å dis­ku­te­re isbjørn­jakt igjen.» Nå bærer både spørs­må­le­ne i Sval­bard­pos­tens gal­lu­per og sva­re­ne som er gitt gjer­ne en viss preg av sati­re og humør, noe som muli­gens kan for­kla­re det høye antal­let av stem­mer som kre­ver poten­si­ell åpning for jakt på isbjørn.

Arten ble total­fre­det på Sval­bard i 1973. Øknin­gen i antall bjør­ner på Sval­bard som man ser i de sis­te åre­ne er fort­satt en reaks­jon på fred­nin­gen etter man­ge år med intens jakt og fangst.

Dob­bel­ka­len­der «2 i 1»: Sval­bard og Ant­ark­tis

Den nye Sval­bard­ka­len­de­r­en 2020 er ute nå – og den kom­mer for førs­te gang som dob­bel­ka­len­der. Vi har, enkelt og godt, tatt baks­ide­ne i bruk som ellers er jo bare hvit. Så i til­legg til 12 vak­re Sval­bard­bil­der får du en full­sten­dig kalen­der til med 12 likeså vak­re bil­der fra Ant­ark­tis 🙂

Til tross for at det er nå fak­tisk to kalen­de­re isteden­for bare en har vi greidd å hol­de pri­sen sta­bil. Dob­bel­ka­len­de­r­en «Sval­bard & Ant­ark­tis 2020» fin­nes i to for­skjel­li­ge stør­rel­ser: A3 ser flott ut på stue­veg­gen, og i til­fel­le du foretrek­ker det litt mer hend­lig så kan det hen­de A5 for­ma­tet pas­ser bed­re.

For fle­re informas­jo­ner eller for å bestil­le, venn­ligst besøk web­bu­tik­ken vår (trykk her).

Dal­vik – Akurey­ri – 08. sep­tem­ber 2019

En båt som lig­ger stil­le isteden­for rock’n’roll på havet er ikke verst. Ingen som må stå opp tid­lig klok­ken 4 om mor­ge­nen og ingen som bråker med sei­le­ne til helt uvan­li­ge tider. Det hjel­per å få litt søvn, noe som nok alle leng­tet etter. Søn­dags­fro­kost kl. 9, alle sit­ter sam­men rundt bor­det for førs­te gang siden vi for­lot Grøn­land. Det­te er livet!

Det førs­te vi øns­ket oss etter den lan­ge seil­a­sen var å gå en liten tur. Det fin­nes en natur­re­ser­vat i nær­he­ten av Dal­vik med et fint elve­lands­kap og til­hø­ren­de fugle­liv. Kafé­en i Dal­vik er abso­lutt ver­dt et besøk 🙂

Gal­le­ri – Dal­vik – Akurey­ri – 08. sep­tem­ber 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Nå er det bare en noen få timers kort og nyde­lig seil­as igjen til Akurey­ri, med noen knølh­val her og der. Og den­ne fos­sen over­for Akurey­ri, den er nok gans­ke unik i at den er både kunst­ig og har varmt, geo­ter­misk vann. Den var plut­se­lig der når de byg­get tun­nelen i områ­det her.

Og så er vi plut­se­lig i Akurey­ri. Igjen er en lang og vak­ker rei­se kom­met til slut­ten. Tusen takk til alle som var med, først og fremst til skip­per og båtei­er Heinz og manns­ka­pet og båten hans!

Dan­mark­st­re­det – 06./07. sep­tem­ber 2019

Vi var ikke for tid­lig ute med avgan­gen fra Grøn­land. Bort­sett fra noen timer i går tid­lig har det vært rolig og godt på havet. Nes­ten vind­stil­le i går. I dag har det begynt å blå­se litt igjen, men det er ikke noe dra­ma­tisk. Vi har aller­e­de pass­ert Kol­bein­sey og vi for­ven­ter å nå Island i kveld.

Pho­to – Dan­mark­st­re­det – 06./07. sep­tem­ber 2019

Dänemarkstraße - 06./07. September 2019

Sjø­manns­liv: vi tar skif­ter på sty­ret (roret), og ellers spi­ser, leser og sover vi … sånn går dage­ne. Nord­at­lan­ter­ha­vet var litt røft i dag. Men vi fikk en vel­dig flott sol­ned­gang ute på havet. Så er det ikke langt igjen til Island nå. I natt skal vi nå frem og leg­ge oss langs kaia i Dal­vik, en liten havn i Eyafjor­dur, nord for Akurey­ri.

Pas­sas­jer­skip Mal­mö fast i isen

Mal­mö i isen Mens det er 35 % mind­re dri­vis i Ark­tis enn „van­lig“, har isfor­hol­de­ne i Sval­bards far­vann den­ne som­me­ren vært slik de plei­de å være i tid­li­ge­re år. Det betyr at deler av Nord­aus­t­lan­det ble ikke isfritt i det hele tatt (så langt) og at det er dri­vis på øst­siden av Sval­bard og i den sør­li­ge delen av Hin­lo­pens­tre­tet.

Det lil­le pas­sas­jer­ski­pet Mal­mö kom i van­skel­i­ghe­ter i et felt med dri­vis i Hin­lo­pens­tre­tet med 23 per­soner ombord, deri­blant 16 pas­sas­je­rer. Saken ble poten­sielt far­lig da strøm­mer før­te isen og ski­pet mot grunt vann mel­lom Rønn­be­ckøya­ne. Sys­sel­man­nen valg­te å eva­kue­re pas­sas­je­re­ne med heli­ko­pter. Beset­nin­gen kun­ne bli igjen ombord for å ta far­tøy­et ut av isen så snart anled­nin­gen byr seg for­di det var ingen umid­del­bar fare. Man reg­ner med at det blir råker i isen så snart tide­van­net skif­ter.

Dri­vis i den ark­tis­ke som­me­ren 2019 – Foto av Mal­mö i isen

Drivis i Arktis

Kyst­vak­ten er i områ­det og føl­ger med for å kun­ne assis­te­re eller gri­pe inn etter behov.

Tilbake

Nyhetene er i fra 23.06.2024 klokken 01:53:01 (GMT+1)
css.php