spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil

Galleri 2: Kap Brewster til Danmark Ø

Grønland 2019 med SV Anne-Margaretha

Sel­ve Grøn­land-opp­le­vel­sen begyn­te fak­tisk før vi kom inn i fjor­de­ne, med store isfjell og en nyde­lig sol­ned­gang uten­for kys­ten. Men vi had­de fort­satt et godt stykke igjen før vi kom frem til en sik­ker havn og bruk­ba­re forank­rings­plas­ser, så det ble ikke før nes­te dag at vi kom så langt. Den førs­te nær­kon­tak­ten med Grøn­land had­de vi i Vikin­ge­bug­ten, som er en del av Vol­quart Boons Kys­ten – et vids­trakt og bre­dek­ket pla­tå av basalt så lands­ka­pet ligner, i hvert fall i noen hovedtrekk, nord­vest­siden av Island. Så det var på en måte en skån­som over­gang fra en øy til den nes­te … men hvis noen var i tvil om at vi fak­tisk had­de nådd frem til Grøn­land så ble saken tem­me­lig klar da vi så en isbjørn rus­len­de rundt i fjæra. Og res­ten av opp­le­vel­sen var også helt klart „Grøn­land“ og ikke noe annet: de førs­te intrykke­ne av den far­geful­le flo­raen, isbree­ne, isfjel­le­ne, den ville natu­ren …

I Hek­la Havn på Dan­mark Ø fant vi en vel­dig god forank­rings­plass slik at vi slapp å hol­de anker­vakt, en nyhet fra skip­pe­ren som alle mot­tok gle­de. På land fant vi mye som var vel­dig typi­sk Grøn­land: tuf­ter etter inu­itt-vin­ter­hus, eld­gam­mel gneis, far­ge­rik vege­tas­jon med mye bjørk og vier. Det var her Carl Ryders ekspe­dis­jon over­vin­tret 1891-92, og vi fant tuf­ten etter hoved­hu­set og to mind­re obser­vas­jons­hus. Uten dem ville vi kan­skje ikke ha visst dagen i dag at det fin­nes flot­te fjor­der rundt Mil­ne Land innerst i Score­s­by­sund, og da ville vi kan­skje ikke hatt en idé hva som vi skul­le gjort de nes­te dage­ne ☺

Gal­le­ri 2: Kap Brews­ter til Dan­mark Ø

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Fra Island til Grøn­land  → Kap Brews­ter til Dan­mark Ø  → Rødefjord og Harefjord  → Øfjord og Bjør­neøer  → Hall Bred­ning til Island

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 18.11.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php