spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Tyskehytte i Kongsfjorden

360°-Panoramas

Kongsfjord: Tyskehyt­te – vir­tu­ell tur

Tyskehyt­te 1

Det fin­nes en litt mer­ke­lig hyt­te i ind­re Kongsfjor­den, på stran­da til Brøg­ger­hal­vøya, som er knyt­tet til en del av polar­forsk­nings­his­to­rie til den davæ­ren­de Tyske Demo­kra­ti­s­ke Repu­blikk (DDR, Øst­tysk­land). Fra 1960-tal­let var DDR-forske­re akti­ve både på Sval­bard og i Ant­ark­tis, med sær­lig fokus til sist­nevn­te på grunn av samar­bei­det med sov­je­ti­s­ke eks­pe­dis­jo­ner.

Den førs­te DDR-eks­pe­dis­jo­nen til Sval­bard var en skips­ba­sert som­mereks­pe­dis­jon i 1962. 13 forske­re, ledet av Wolf­gang Pil­le­wit­zer, var akti­ve på Horn­sund og Kongsfjor­den. Siden eks­pe­dis­jo­nen ble ansett som suk­sess, ble det nød­ven­dig å utvi­de forsk­nings­in­ter­val­let til et helt år for å under­sø­ke gla­cio­lo­gis­ke spørsmål mer nøyak­tig.

Tyskehyt­te 2

I 1964 for­lot en eks­pe­dis­jon ombord forsk­nings­ski­pet Mete­or Stral­sund, ledet av Dr. Lothar Stan­ge fra Pots­dam. Ski­pet måt­te sei­le to gan­ger fra Pots­dam til Kongsfjord for å trans­por­te­re alt uts­ty­ret som var nød­ven­dig for eks­pe­dis­jo­nen. Et stort forsk­nings­pro­gramm ble gjen­nom­ført under som­me­ren 1964 i Kongsfjor­den. Eks­pe­dis­jo­nen for­lot Sval­bard i sep­tem­ber, men etter­lot et over­vin­trings­mans­kap av 5 per­so­ner under ledel­sen til Ulrich Voigt. Den­ne hyt­ta var over­vin­trings­ba­sisen. Vin­te­ren var suk­sess­ful og gikk over uten stør­re hen­del­ser.

Hyt­ta er frem­de­les kjent som Tyskehyt­te og er brukt av forske­re og medar­bei­de­re fra Ny-Åle­sund, som lig­ger litt mer enn 8 km bor­te, for jobb og fritids­ak­ti­vi­te­ter.

Back

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 23.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php