spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Sjuøyane

Map Sjuøyane

Gener­elt: Som nav­net sier, bes­tår Sjuøa­ne av omt­rent sju øyer. Ant­al­let varie­rer litt, ett­ter­som hvor­dan man defi­ne­rer en ‚øy‘.

Øygrup­pen dan­ner Sval­bards utpost mot nord. Ros­søya, som er mer et skjær enn en øy, lig­ger på 80° 50’N. Det er den nord­ligs­te øya av Sjuøya­ne og også Euro­pas nord­ligs­te punkt. Isfor­hol­de­ne er ofte van­ske­li­ge, men på grunn av en for­gre­ning av Golf­strøm­men, er lan­det ofte tid­li­ge­re på året tilg­jen­ge­lig enn and­re deler som lig­ger mer sørøst på Sval­bard. Sjuøya­ne er en del av Nord­aust Sval­bard Natur­re­ser­va­tet.

Guidebok: Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

For mer og detal­je­rt info: gui­de­bo­ka Sval­bard – Nor­ge nær­mest Nord­po­len.

Rossøya

Ros­søya (til høy­re).

Vesle Tavleøya, sør for Rossøya

Ves­le Tav­leøya lig­ger rett sør for Ros­søya.

Geo­lo­gi: Fjell av gneis og gra­nitt. Man­ge store flytt­blok­ker fra det nord­li­ge Nord­aus­t­land set­ter et preg på lands­ka­pet. Den far­ge­ri­ke blan­din­gen av mag­ma­ti­s­ke og meta­mor­fe berg­ar­ter, både i grunn­f­jel­let og i stein­blok­ke­ne, dan­ner nes­ten et fri­luft­smu­se­um om kris­tal­li­ne berg­ar­ter og er ver­dt et besøk.

Flyttblokker på Phippsøya

Flytt­blok­ker på Phipp­søya.

Lands­kap: Øde og stei­ne­te lands­kap med enkel­te slet­ter langs kys­ten, ellers er ter­ren­get pre­get av stei­le fjells­i­der med mar­kan­te pla­tåer på top­pe­ne: Spe­sielt Nel­sonøya har en vel­dig iøy­ne­fal­len­de form som ligner på en gam­mel­dags floss­hatt. 

Lav­lan­det er abso­lutt ver­dt et besøk. På avstand vir­ker det kje­de­lig og øde, men hvis man går i land, er det fak­ti­sk mye å se. Flot­te gam­le strand­vol­ler, iski­ler, far­ge­ri­ke ste­ner, lav og enkel­te bloms­ter. På man­ge av stren­de­ne lig­ger det ofte driv­ved og des­ver­re også mye søp­pel som er kom­met inn med hav­strøm­me­ne. Det fins ingen isbre­er her. Den størs­te øya er Phipp­søya. Noen av øye­ne er så brat­te at det er van­ske­lig å gå i land eller til og med umu­lig på van­lig måte.

Polar ørken på Phippsøya

Mager polar ørken på Phipp­søya.

Flo­ra og Fau­na: Høyt ark­ti­sk mil­jø, tørt og nakent med lite vege­tas­jon. Den bes­tår stort sett av far­ge­rik lav og mose og enkel­te steder fin­ner man Sval­bard­val­mu­er og for­skjel­li­ge sild­re­ar­ter. Her befin­ner det seg også små kolo­nier av sjø­fug­ler, inklu­dert lun­de­fug­ler (!) og ismå­ker. Man kan ofte få et glimt av isbjørn og av og til kan man se flok­ker av hval­ross ved kys­ten eller på dri­vi­sen.

His­to­rie: Nav­ne­ne på de enkel­te øye­ne for­tel­ler mye om his­to­ri­en deres. Phipp­søya ble opp­kalt etter engelsk­man­nen Phipps, som var i områ­det i 1773 under et for­søk på å nå Nord­po­len. Av sam­me grund var Par­ry her i 1827. Han fikk en annen øy opp­kalt etter seg, og det var selvføl­ge­lig … Par­ryøya. Nel­son (ja DEN Nel­son) var i områ­det om bord i en av sine skip som ung kadett, herif­ra stammer nav­net på Nel­sonøya. Legen­den sier at den unge våg­hal­sen nes­ten ble offer for en sint isbjørn. Om det stem­mer eller ikke, det er ihvertfall hva legen­den sier.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 19.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php