spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil

Barentsburg: gammel gruve

360 grader panoramabilde

Gam­mel gruv­ein­ngang ved Barents­burg. På gam­le bil­der kan vi se at det var en gruve akku­rat på det­te stedet aller­e­de på 1920-tal­let – mest sann­syn­lig den førs­te kull­gru­ven i områ­det!

Aller­e­de i 1920 had­de fle­re små fir­ma gjort krav på for­skjel­li­ge områ­der i Green Har­bour, som Grønfjor­den het den­ne gan­gen. Men ingen sat­te i gang med gru­ve­drift på stedet før den Neder­land­se Spits­ber­gen Com­pa­gnie (Nespi­co) i 1921 kjøp­te områ­det på øst­siden av Grønfjor­den og grunn­la en liten gru­ve­by som snart fikk nav­net Barents­burg. Nå begyn­te gru­ve­drif­ten for alvor – akku­rat på det­te stedet her på sør­si­den av Glad­da­len, bare noen meter oven­for dagens store bolig­hus som i dag står i overs­te rek­ke i Barents­burg.

Det lil­le dag­an­leg­get som vi kan se her i dag kan sik­kert ikke date­res til 1920-tal­let, men er av yng­re dato.

Nespi­co kom i fin­an­si­el­le van­skel­i­ghe­ter aller­e­de etter noen få år med gru­ve­drift og ble nødt til å sten­ge gru­ven og den lil­le gru­ve­by­en i Green Har­bour aller­e­de i 1926. I 1932 ble områ­det kjøpt og tatt i bruk av rus­sis­ke Trust Ark­ti­ku­gol som fort­satt eier og dri­ver Barents­burg i dag.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 20.01.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php