spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
HomeSval­bard info­si­deDyre­liv → Rød­nebb­ter­ne

Rødnebbterne (Sterna paradisaea)

Rødnebbterner, Magdalenefjorden

Rød­nebb­ter­ner i Mag­da­le­n­efjor­den.

Bes­kri­vel­se: Rød­nebb­ter­nen er den enes­te i terne­fa­mi­li­en som hek­ker på Sval­bard og er der­med umiskjenne­lig. Han­nen og hun­nen ser like ut. Med en leng­de av 35 cm og en vekt på 100-125 g er den rela­tivt liten.

Rødnebbterne og storjo

Rød­nebb­ter­ne og stor­jo i Lief­defjor­den.

Utbredelse/Migrasjon: Rød­nebb­ter­nen er sir­kum­po­lar utb­redt i sub- og Høy-Ark­tis og er den nord­ligst utb­red­te ter­ne­ar­ten. Den ble berømt for sin lan­ge trek­kru­te: Med hek­keom­rå­der i Ark­tis og over­vin­tringsom­rå­der nær kys­ten i Ant­ark­tis er rød­nebb­ter­nen den fug­len som trek­ker den lengs­te distan­sen (opp­til 30 000 km per år). I slut­ten av mai eller i begy­n­nel­sen av juni kom­mer den til hek­keom­rå­de­ne og drar avgår­de igjen i slut­ten av august eller i den førs­te halvde­len av sep­tem­ber.

Rød­nebb­ter­nen hek­ker også i umid­del­bar nær­het til men­nes­ker, f.eks. ved cam­ping­plas­sen ved Lon­gye­ar­by­en eller langs vei­e­ne til boli­gom­rå­de­ne, sær­lig i Ny-Åle­sund, men der er det blitt mind­re av dem de sis­te åre­ne.

Bio­lo­gi: Rød­nebb­ter­nen hek­ker i mer eller mind­re tet­te kolo­nier på flat tun­dra, for det mes­te nær kys­ten eller direk­te på stran­den, og på små øyer. Man ser den ofte i stup over havet på jakt, der den fin­ner små fis­ker, kreps­dyr eller insek­ter ved van­no­ver­fla­ten.

Rødnebbterner på reiret i Ny-Ålesund

Rød­nebb­ter­ner på rei­ret i Ny-Åle­sund.

Så fort kolo­ni­plas­se­ne er frie for snø, begy­n­ner rød­nebb­ter­nen å hek­ke, men hvis snøs­mel­tin­gen begy­n­ner sent, kan det hen­de at den ikke hek­ker i det hele tatt. Rei­ret befin­ner seg i en liten grop direk­te på jor­den, og det leg­ges to egg (av og til ett eller tre). Beg­ge foreld­re­ne ruger i skift i tre uker. Tre dager etter klek­kin­gen for­la­ter ungen rei­ret, blir matet i tre uker til av de voks­ne, og blir så selvs­ten­di­ge.

Rødnebbterne med kylling

Rød­nebb­ter­ne med kyl­ling i Mag­da­le­n­efjor­den.

Som and­re sjø­fug­ler har rød­nebb­ter­nen en lav repro­duks­jonskvo­te, men høy leve­al­der. Et eks­em­plar ble obser­vert 21 år etter at det ble ring­mer­ket.

Annet: Rød­nebb­ter­nen forsva­rer kolo­ni­ene sine vel­dig aggres­sivt mot samt­li­ge inn­tren­ge­re: rov­fug­ler, rev, isbjørn og men­nes­ker. Alle angri­pes i stup og får av og til også smake på det spis­se neb­bet. Om du blir ang­re­pet av en rød­nebb­ter­ne, bør du trek­ke deg raskt til­ba­ke (avs­tå fra å ta bil­der av rei­ret og egge­ne, noe som gjel­der for alle fugle­ar­ter). Fug­le­ne angri­per det høyes­te punk­tet til offe­ret sitt med høye skrik, så bare hold et sta­tiv, en stokk, et sky­te­vå­pen eller rei­se­le­de­ren din opp i lufta for å bes­kyt­te hodet ditt. Slå ald­ri etter rød­nebb­ter­ner som angri­per!

I og med at rød­nebb­ter­nen er dyk­ti­ge til å forsva­re kolo­ni­ene sine, gjem­mer gje­r­ne and­re fug­ler, som ærfug­ler, seg blant rød­nebb­terne­ne for å hek­ke. Om hård­nak­ke­de inn­tren­ge­re (sær­lig fjell­rev eller isbjørn) gjør for stor ska­de under hek­kin­gen, prø­ver rød­nebb­ter­nen seg på et annet sted i nes­te hek­ke­se­song.

Hele popu­las­jo­nen på Sval­bard lig­ger anta­ke­lig­vis på rundt 10 000 hekke­par, eller litt mind­re (selv om det føles som 10 000 000 000 i nær­he­ten av aggres­si­ve kolo­nier), tren­den er ukjent.

Turist under luftangrep i Ny-Ålesund

Turist under luft­an­grep i Ny-Åle­sund.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 17.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php