spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Biskayarhuken

Portrett av en halvøy på Spitsbergens nordkyst

Bis­ka­yar­hu­ken lig­ger på nordsi­den av Spits­ber­gen, øst for Raudfjor­den. Den lil­le hal­vøya lig­ger vel­dig utsatt til og der­for er den bare tilg­jen­ge­lig under gode vær­for­hold.

Men det er ganske åpen­bart at havet langt fra all­tid lig­ger rolig og stil­le her, spe­sielt hvis man ten­ker på at den sma­le over­gan­gen fra fast­lan­det til den ves­le hal­vøya var ganske bred for ikke så len­ge siden på 1900-tal­let. Hver enes­te storm bid­rar til at hal­vøya vil bli til en øy i en frem­tid som knapt lig­ger vel­dig langt bor­te.

Biskayarhuken

For­bin­delsen mel­lom Bis­ka­yar­hu­ken og Spits­ber­gen er utsatt til kraf­tig eros­jon (2022).

Som nav­net anty­der er det ganske mye som har skjedd på Bis­ka­yar­hal­vøya i gam­le dager. De førs­te som kom hit var hval­fan­ger­ne tid­lig på 1600-tal­let. Det var først og fremst neder­len­der­ne og eng­len­der­ne som drev med hval­fangst på Spits­ber­gen på den­ne tiden, men under de førs­te tiden tok de erfar­ne bas­ke­re med seg opp. Så snart man had­de lært job­ben selv måt­te bas­ker­ne fin­ne seg annet arbeid hjem­me og bare nav­net til deres hjem­land fikk bli igjen på kar­tet i nord. Ved siden av nav­net fin­nes det et lite grav­felt fra den­ne tiden som min­ner oss om hval­fan­ger­ne i dag. Litt len­ger nord på Bis­ka­yar­hal­vøya lig­ger det en ensom grav med vak­ker uts­ikt over havet. Det var sik­kert en mann høye­re opp i hirar­ki­en, kanskje en kap­tein eller en leder av en fangst­båt, som ble grav­lagt her.

Biskayarhuken: Hvalfangergrav

Hval­fang­er­grav Bis­ka­yar­hu­ken.

Bis­ka­yar­hu­ken Pan­ora­ma 1: Hval­fan­ger­kir­ke­gård og hyt­tetuf­ter

I nær­he­ten av grav­fel­tet er det res­ter etter to hyt­ter. Den eld­re var en fangsthyt­te, anta­ge­lig byg­get i 1927 av Sven Oll­son («Stock­holm-Sven», som blant annet også byg­get hyt­te­ne på Vel­komstpyn­ten i Woodfjor­den og Bruce­ne­set i Raudfjor­den). Fangsthyt­ta på Bis­ka­yar­hu­ken brant ned ved en ulykke forårsa­ket av bri­ti­s­ke geo­lo­ger i 1959. Geo­lo­ger­ne byg­get en ny hyt­te noen få meter unna i 1961, men den er også bor­te for godt.

Biskayarhuken: varde

Var­de og uts­ikt mot sør.

Bis­ka­yar­hu­ken Pan­ora­ma 2: fjell­topp (sør­si­de)

Rett nor­døst for grav­fel­tet lig­ger et lite fjell. Beteg­nel­sen «fjell» er nok litt over­dre­ven siden høy­den lig­ger på 41 meter 🙂 men uts­ik­ten er like­vel helt upå­kla­ge­lig! Her står vi på sør­si­den av top­pen …

Bis­ka­yar­hu­ken Pan­ora­ma 3: fjell­topp (nordsi­de)

… og her står vi på nordsi­den, bare noen meter bor­te fra posis­jon 3.

Bis­ka­yar­hu­ken Pan­ora­ma 4: nords­pis­sen av hal­vøya

Og her står vi på nords­pis­sen av Bis­ka­yar­hu­ken. Stedet lig­ger ikke mer enn 500 meter nord for grav­fel­tet fra hval­fangst­tiden ved sørs­pis­sen av hal­vøya hvor vi begy­n­te med den­ne lil­le vir­tu­el­le turen. Her på nor­si­den står en vak­ker var­de – en av fle­re i områ­det. Det var man­ge eks­pe­dis­jo­ner som kom gjen­nom områ­det på 1900-tal­let og sene­re og de fles­te av dem byg­get man­ge var­der for å mar­ke­re et sted eller som hjel­pe­m­id­del under kart­leg­gings­ar­bei­det.

Men én ting er bra sik­kert: uts­ik­ten her­fra over nor­dis­ha­vet på en go’værsdag er helt fan­tas­ti­sk!

Bis­ka­yar­hu­ken – bil­de­gal­le­ri

Til syven­de og sist: noen inn­trykk fra Bis­ka­yar­hu­ken.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 11.06.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php