spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Vibebukta: det siste isfrie landet ved siden av Bråsvellbreen

Vibebukta og Bråsvellbreen, kart

Gren­sen mel­lom Vibe­buk­ta og Brås­vell­breen på sør­si­den av Nord­aus­t­lan­det.

Den sis­te delen av lan­det mot øst, ved siden av den svæ­re Brås­vell­breen, som ikke er isdek­ket er en liten hal­vøy uten navn. Den­ne siden drei­er seg om den­ne hal­vøya. Det fin­nes en annen side om det store isfrie områ­det på nordsi­den av Vibe­buk­ta.

Som van­lig bes­kri­ver et bil­de geo­gra­fien bed­re enn tusen ord, spe­sielt et bil­de fra fugle­per­spek­ti­vet:

Vibebukta

Det sis­te isfrie lan­det i Vibe­buk­ta, sett mot øst (mot breen) fra fugle­per­spek­ti­vet.

Den­ne lil­le hal­vøya er nes­ten en øy som gren­ser til den more­ne­dek­te ran­den av Brås­vell­breen, som igjen er en del av Asut­fon­na. Her­f­ra og vide­re most øst og nord er lan­det og kys­ten full­sten­dig bre­dekt!

Et bil­de til, tatt fra fugle­per­spek­ti­ve, vil illus­tre­re det:

Vibebukta

Det sis­te isfrie lan­det i Vibe­buk­ta, sett mot nord fra fugle­per­spek­ti­vet.

Den­ne lil­le hal­vøya er vel­dig kar­rig, det er avset­nin­ger – sand og grus – fra smel­tevan­net som en gang kom fra breen. Det er nes­ten ingen­ting som lever her, bort­sett fra vel­dig få plan­ter og en eller annen isbjørn som rus­ler gjen­nom områ­det en gang iblant, som en del gam­le isbjørn­bein viser.

Isbjørnbein, Vibebukta

Isbjørn­bein.

En gang gikk vi i land her for å star­te her med en liten bre­vand­ring på Aus­t­fon­na. Isen lig­ger rett bak more­neryg­gen. Det fin­nes noen bil­der fra den­ne turen i bil­de­gal­le­riet nederst på den­ne siden. Det er selv­føl­ge­lig en stor­ar­tet opp­le­vel­se å stå på den store fon­na, selv om det er bare på utkan­ten og nep­pe i Aus­t­fon­nas sen­tra­le deler.

De fles­te som er hel­di­ge å se Brås­vell­breen og Aus­t­fon­na gjør det fra et skip. Det er uten tvil en vel­dig vak­ker og impon­e­ren­de opp­le­vel­se, men en tur på breen og per­spek­ti­vet fra breen mot havet er noe annet. Ikke nød­ven­dig­vis bed­re, men uten tvil anner­le­des.

Bråsvellbreen

Utsikt over Brås­vell­breen.

Pan­ora­ma: det sis­te isfrie lan­det ved siden av Brås­vell­breen

Et pan­ora­ma­bil­de av dis­se kar­ri­ge omgi­vel­se­ne.

Men det er ikke bare det­te lil­le stykket land som utgjør den­ne delen av Vibe­buk­ta. Havet som lig­ger rett ved siden av er en vik­tig del av det hele. Havet er ofte isdek­ket, også om som­me­ren. Jeg var hel­dig og fikk opple­ve noen av mine vak­res­te obser­vas­jo­ner av isbjørn og hval­ross i dri­vi­sen i Vibe­buk­ta. Det­te bil­det viser et eks­em­pel; det er fle­re i bil­de­sam­lin­gen nederst.

Isbjørn, Vibebukta

Isbjørn i Vibe­buk­ta.

Vibe­buk­ta-Brås­vell­breen: Bil­de­gal­le­ri

Noen inn­trykk fra Vibe­buk­ta og dri­vi­sen i områ­det, som kan by på fan­tas­tis­ke opp­le­vel­ser. Sam­lin­gen inklu­de­rer noen eld­re bil­der, som bil­det av isbjør­nen som gjefs­er en stor­kob­be i seg. Jeg tok bil­det i 2005 og det er tyde­lig at det ikke har dagens kva­li­tet. Det var min førs­te bruk­ba­re digi­ta­le kame­ra, en Canon 300D. Erin­drin­gen av den vak­re opp­le­vel­sen er en del av det som gjør bil­det ver­difullt for meg.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 01.10.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php