spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Hamburgbukta

360 grader panoramabilder

Ham­burg­buk­ta lig­ger langt mot nord på ves­t­kys­ten av Spits­ber­gen, rett sør for Mag­da­le­nefjor­den. Det er den førs­te buk­ta på den­ne ugjes­t­mil­de kyst­stri­pen hvor man fin­ner litt ly og le når man er på turen nord­o­ver fra Kongsfjor­den – men det­te gjel­der bare for mind­re far­tøy. Inn­gan­gen er trang og på sjø­kar­tet er dyp­ben angitt med 2 meter.

Hamburgbukta

Inn­gan­gen til Ham­burg­buk­ta fra fugle­per­spek­ti­vet.

Ham­burg­buk­ta (Pan­ora­ma 1): Inn­gan­gen

De førs­te som bruk­te Ham­burg­buk­ta som havn var hval­fan­ge­re på 1600-tal­let. Som nav­net Ham­burg­buk­ta fortel­ler, var det fak­tisk tyske­re som tok stedet i bruk. Det kom fra Ham­burg, eller nøyak­ti­ge­re fra Alto­na, som i dag er en del av Ham­burg. Vi vet ikke mye om hval­fan­ger­nes akti­vi­te­ter i Ham­burg­buk­ta. Tyske hval­fan­ge­re var langt mind­re tils­tede og akti­ve i Spits­ber­gen enn deres kon­kur­ren­ter fra Neder­land og Eng­land. De fles­te tyske­re som del­tok i hval­fangs­ten tok nok hyre på neder­lands­ke skip. Men det fan­tes noen tyske skip og dis­se bruk­te Ham­burg­buk­ta som havn og base i noen seson­ger på 1640-tal­let. Det er først og fremst noen gra­ver som fort­satt vit­ner om det­te i dag.

Ham­burg­buk­ta (Pan­ora­ma 2): Hval­fang­er­gra­ver (1)

Det er gra­ver på fle­re steder sør for inn­gan­gen til Ham­burg­buk­ta. Det er ukjent nøyk­tig hvor gam­le de er og hvem som ble grav­lagt her.

Ham­burg­buk­ta (Pan­ora­ma 3): Hval­fang­er­gra­ver (2)

Ham­burg­buk­ta (Pan­ora­ma 4): Hval­fang­er­gra­ver (3)

Den­ne gra­ven, eller hel­ler den­ne dob­bel­gra­ven, lig­ger spe­sielt vak­kert til på en flat ås. Kan hen­de det var en kom­man­dør (kapt­ein)? Dis­se fikk litt mer pro­mi­nen­te grav­plas­ser, gjer­ne litt avsi­des fra de stør­re grav­plas­se­ne. Det er selv­føl­ge­lig bare spe­ku­las­jon. Vi vet hel­ler ikke hvem som ble grav­lagt ved siden av. Det er fak­tisk to lik­kis­ter rett ved siden av hver­and­re. Her er det enkelt å la fan­ta­sien løpe løpsk! Kan­skje en kapt­ein tok kona sin med på fang­st­tur? I så til­fel­le had­de hun nok gode sjan­ser for å bli reg­net som den førs­te kvin­nen på Spits­ber­gen noen­sin­ne. Men som sagt, der er ren spe­ku­las­jon.

Ham­burg­buk­ta (Pan­ora­ma 5): fang­sthyt­ta

Etter noen trav­le år med hval­fangst ble det stil­le igjen i Ham­burg­buk­ta, bort­sett fra bråket fra alke­kon­ge­ne som hek­ker i tusen­vis i de brat­te stein­u­rene rundt Ham­burg­buk­ta hver som­mer. Men tid­lig på 1900-tal­let begynn­te fang­st­pe­ri­oden for fullt. Det var i 1912 at fang­st­menn byg­de en liten hyt­te på sør­si­den av Ham­burg­buk­ta, ikke langt fra grav­plas­se­ne, som bin­de­ledd mel­lom sivi­li­sas­jo­nen len­ger sør og fang­st­fel­te­ne i Mag­da­le­nefjor­den og len­ger nord.

Det heter at hyt­ta ble byg­get på oppd­rag av det engels­ke gru­ve­sels­ka­pet Nor­t­hern Explo­ra­ti­on Com­pa­ny som håpet kan­skje å fin­ne fore­kom­s­ter av ver­diful­le mine­ra­ler i områ­det. Men det ble det aldri, og hyt­ta ble bare av og til brukt av fang­st­folk. Den kol­lap­set mel­lom 2005 og 2007.

Hytte, Hamburgbukta

Hyt­ta i Ham­burg­buk­ta (2005).

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 13.10.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php