spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil

Mos­sel­buk­ta: Pol­hem

Pol­heim lig­ger på en lang, smal og flat hal­vøy i Mos­sel­buk­ta på nord­kys­ten av Spits­ber­gen, rett sør for 80 gra­der nord. Den svens­ke polar­for­ske­ren Adolf Erik Nor­dens­ki­öld byg­de en base for sin kom­men­de ekspe­dis­jon her i 1872.

Pla­nen hans var å over­vint­re på Pol­hem og deret­ter gjø­re et for­søk på å nå Nord­po­len. Ikke alt gikk etter pla­nen. Han had­de tatt med seg reins­dyr fra Sveri­ge opp som han ville bru­ke som trekkdyr for å dra sle­der til Nord­po­len, men de stakk av ved førs­te anled­ning under en storm i begyn­nel­sen av vin­te­ren. Tid­lig i seson­gen ble også både hans eget ekspe­dis­jons­skip, som skul­le ha seilt til­ba­ke til fast­lan­det dagen etter, og fle­re sel­fangst­bå­ter sper­ret inne av is som kom brått på dem. Det­te gikk hardt uto­ver for­syn­in­ge­ne Nor­dens­ki­öld had­de til­tenkt sin egen ekspe­dis­jon. Til slutt bestem­te han seg for å leg­ge Nord­pol-ideen på is, og i stedet fore­ta en lang sle­deek­spe­dis­jon på Nord­aus­t­lan­det.

Han reis­te da nord­o­ver til Sjuøya­ne og fore­tok en lang inn­lands­rei­se på Nord­aus­t­lan­det, den nest størs­te øya på Sval­bard. Det­te var den førs­te ekspe­dis­jo­nen i det­te områ­det. De viten­ska­pe­li­ge resul­ta­te­ne av den­ne turen var sann­syn­lig­vis mer inter­es­san­te enn dem han ville ha opp­nådd under et for­søk på å nå pol­punk­tet.

Dess­ver­re er det ikke mye ikken etter Nor­dens­ki­ölds ekspe­dis­jons­hus Pol­hem. Det er ikke bare de man­ge åre­ne som gikk over huset, men også fang­st­menn og sene­re ekspe­dis­jo­ner som tok med seg det de men­te å ha bruk for.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 26.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php