spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Nordaustland: Langgrunnodden

Polarørkenlandskap og fangsthytte

Langgrunnodden, Kart

Lang­grun­nod­den lig­ger på nord­vest­siden av Nord­aus­t­lan­det.

Lang­grun­nod­den lig­ger lengst nord­vest på Nord­aus­t­lan­det, nord i Hin­lo­pens­tre­tet. Det er et vel­dig kar­rig og stei­net polarør­ken­lands­kap som strek­ker seg med lave hau­ger og noen store lagu­ner mel­lom Murch­ison­fjor­den i sør og Fran­k­lin­sun­det i nord. Vi begyn­ner den­ne lil­le turen på nordsi­den av Lang­grun­nod­den.

Lang­grun­nod­den, som er den ves­t­li­ge delen av Stor­stein­hal­vøya, er et lavt slettel­and. Frost­for­vitring har skapt utalli­ge skar­pe stein av den kalk­hol­di­ge berg­grun­nen, som ofte dan­ner fasci­ne­ren­de stein­rin­ger og and­re frost­møns­ter.

Det er litt over en kilo­me­ter tvers over Lang­grun­nod­den og ter­ren­get er lett å gå, så det er fort gjort å krys­se hal­vøya til Det­ter­buk­ta på sør­si­den.

En grup­pe fang­st­menn under ledel­se av Anders Lar­sen byg­get en fang­sthyt­te her i 1908. Områ­det ble sjel­dent besøkt av over­vin­tren­de fang­st­folk, selv om det ble hyp­pig brukt til som­mer­fangst. Under de noen få over­vint­rin­ger på fang­st­fel­tet var hovedstas­jo­nen enten i Murch­ison­fjor­den eller i Bren­ne­vins­fjor­den eller på Lågøya.

I 2020 fant man at hyt­ta var noe spe­sielt i at den har «fry­se­pin­ner» på veg­gen. I det nes­te bil­det ser du dem på veg­gen oven­for sen­ga:

Menin­gen med «fry­se­pin­nene» er vel man vel litt usik­ker på. Det er en mulig for­kla­ring at pin­nene ble mon­tert på veg­gen slik at en mann som lå i sen­ga ikke skul­le fry­se til veg­gen med klær­ne mens han sov (det var så vidt som kjent bare menn som over­vin­tret i det­te områ­det). Veg­ge­ne til fang­sthyt­ter var nep­pe godt isol­ert, og det kan være jæv­lig kaldt på Nord­aus­t­lan­det om vin­te­ren! Men det er van­skel­ig å si om de tyn­ne pin­nene holdt mål. På grunn av den­ne teo­ri­en ble hyt­ta på Lang­grun­nod­den også bete­g­net som «fry­se­pin­nehyt­te».

På grunn av den­ne arki­tek­to­nis­ke sære­gen­he­ten fant man på at hyt­ta skul­le beva­res med stor inn­sats. Men når Sys­sel­mes­ter­ens hånd­ver­ker kom til stedet i 2021 fikk de seg en stor over­ras­kel­se! Hyt­ta var helt bor­te, mest sann­syn­lig blåst bor­te av en vold­som vin­ter­storm. Hyt­ta had­de stått på stedet i mer enn hundre år, men var gjen­gen fra kul­tur­ver­nav­de­lin­gen noen måne­der for sent ute, iføl­ge (Sval­bard­pos­ten).

Lang­grun­nod­den – bil­de­gal­le­ri

Noen foto­gra­fis­ke inn­trykk fra Lang­grun­nod­den og Det­ter­buk­ta. De fles­te bil­de­ne er fra 2017; hyt­ta er nå bor­te, som skre­vet oven­for.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.07.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php