spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Rossøya

Svalbards nordligste utpost

Sjuøya­ne lig­ger lengst mot nord på Sval­bard, og Ros­søya er den nord­ligs­te av Sjuøya­ne. Det er ingen­ting len­ger mot nord i den­ne delen av Ark­tis, det er bare vann mel­lom Ros­søya og nord­po­len.

Ros­søya – Pano 1

Ros­søya lig­ger gans­ke ensomt og ubes­kyt­tet til på kan­ten av Nor­dis­ha­vet. Den er fak­tisk bare en gans­ke bratt hol­me. Ingen ville bry seg om den hvis den var ikke net­to­pp Sval­bards utpost lengst mot nord. Men det må nok sies at det fin­nes øyer og lan­dom­rå­der som lig­ger nær­me­re nord­po­len i and­re deler av Ark­tis, som Frans Josefs Land, Grøn­land og Elles­me­re Island. Ver­dens nord­ligs­te lan­dom­rå­der lig­ger ved Kap Mor­ris Jesup på Grøn­land, på nes­ten 84 gra­der nord. Her på Ros­søya er vi på 80°49,7’N / 20°20,8’E.

Ros­søya – Pano 2

Det er ikke lett å kom­me i land her. Havet bør helst være blikk­stil­le, ellers blir det fort van­skel­ig på den­ne brat­te klip­pekys­ten. Og en bør føl­ge med på is og tåke. Hvis det blir for mye er det bare å hol­de seg unna. Og når man en gang er i land er det litt av en kla­tre­tur opp på øya.

Ros­søya – Pano 3

Det var noen isflak og noen tåkes­ky­er i områ­det da vi tok den sjeld­ne anled­ning den­ne gan­gen, men ikke for mye. Akku­rat nok for å ska­pe den pas­sen­de stem­nin­gen for en tur på Ros­søya. Mot sør, rett under sola, skim­tes Ves­le Tav­leøya i tåka, og på nordsi­den maler sola en halo (eller glo­rie). Ves­le Tav­leøya er litt stør­re og har gans­ke brat­te fjells­i­der; der hek­ker til og med lun­de­fug­ler, på nes­ten 81 gra­der nord.

Rossøya, Vesle Tavleøya

Et bil­de fra boka Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (2): Aeri­al Arc­tic for ori­en­te­ring. Ros­søya i fore­grun­nen, bak den ser vi Ves­le Tav­leøya. Så føl­ger res­ten av Sjuøya­ne i bak­grun­nen.
Fle­re bil­der av den slags fin­ner du i boka 😉

Oppe på top­pen var det – stei­ne­te. Noen som had­de for­ven­tet noe annet?

Ros­søya – Pano 4

Det fin­nes noen laver på top­pen av Ros­søya og Sval­bards nord­ligs­te hek­ke­fugl er nok stor­joen som har rei­ret der oppe. Uto­ver det fin­nes det tre fine var­der. De ble nok byggd av ivri­ge svens­ke for­ske­re som gjor­de mye arbeid i det­te områ­det på 1800-tal­let, som den berøm­te Adolf Erik Nor­dens­ki­öld og den svens­ke avde­lin­gen av den rus­sisk-svens­ke grad­må­lings­ek­spe­dis­jo­nen (1899-1902).

Ros­søya bil­de­gal­le­ri

Og til syven­de og sist noen fle­re bil­der som viser Ros­søyas lands­kap, geo­lo­gi og vege­tas­jon (det lil­le som fin­nes).

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 05.02.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php