spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Lus fun­net i reves­kinn fra Sval­bard

Lus fun­net i reves­kinn fra Sval­bard

Et sør­ge­lig funn: pelslus ble fun­net i skinn fra fjell­rev fra Sval­bard. Sli­ke funn ble ikke gjort tid­li­ge­re, hver­ken på Sval­bard eller på fast­lan­det.

Fjellrev: pelslus funnet

Fjell­rev i vin­ter­pels. Pelslu­sen kan angri­pe den­ne på en måte som gjør at pel­sen ikke gir til­strek­ke­lig bes­kyt­tel­se mot kul­de.

Det var en taxi­der­mist på fast­lan­det som ble mistroisk når han så reves­kinn med ang­re­pet pels rundt hal­sen og opp­daget små dyr i pel­sen. En spe­sia­list ved vete­rinær­in­sti­tuttet i Trom­sø bek­ref­tet at det er snakk om pelslus, som Sval­bard­pos­ten beret­ter.

Skin­nene stammer fra fjell­rev som ble fan­get på Sval­bard for ett år siden, nær­me­re sagt i Bøda­len og i Cole­s­da­len, som lig­ger beg­ge to sør for Lon­gye­ar­by­en. Nå oppford­res fangst­folk på Sval­bard å hol­de øye­ne åpne. I til­fel­le pelslu­sen skul­le ha blitt eta­blert i fjell­re­vens pels på Svalb­bard kan det­te få dra­ma­ti­s­ke kon­sek­ven­ser: lusen kan påvir­ke pel­sen slik at reven tåler ikke mer vin­te­rens kul­de.

Men først og fremst må forsker­ne lære mer om saken, og her kom­mer den pågåen­de reve­fangs­ten inn. Det fin­nes fort­satt noen få pro­fes­jo­nel­le fangst­menn på Sval­bard, men også et stør­re ant­all fritids­je­ge­re som fangs­ter fjell­re­ven i 25 fangs­tom­rå­der. 23 av dem lig­ger i Nor­dens­kiöld Land og 2 i Kongsfjor­den, i nær­he­ten av Ny-Åle­sund.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 10.11.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php